Kronhjortsjakt

Kronhjorten är Skånes landskapsdjur. Den får jagas inom hela Skåne men det krävs ett särskilt tillstånd (licens) för att få jaga kronhjort inom kronhjortsområde. Enligt jaktförordningen ska du anmäla fälld kronhjort, både inom och utanför kronhjortsområde.

I Skåne län finns sex till varandra gränsande områden som är kronhjortsområden.

Karta KronhjortsområdenPDF

Förvaltningsplan för kronhjortPDF

Jakttiden för kronhjort i Skåne är mellan andra måndagen i oktober till och med den 31 januari. Datumen gäller både inom och utom kronhjortsområde.

Anmälan av jaktresultat

Inom kronhjortsområdena rapporterar du via den anmälningsblankett som bifogas tilldelningsbeslutet.

På oregistrerad mark utanför kronhjortsområde ska fällda kronvilt anmälas inom två veckor efter jakttidens utgång på blanketten nedan.

Blankett för anmälan om fällda kronvilt utanför kronhjortsområdePDF

För kronvilt betalas ingen fällavgift. 

Jaktresultat säsong 2018/19

Den gångna jaktsäsongen fälldes 920 kronvilt inom licensområdet vilket är en ökning med 110 djur jämfört med säsongen 2017/18. Ökningen bestod främst av kalvar, men avskjutningen av hindar och hjortar ökade också. Fördelningen i avskjutningen var 47 % kalv, 30 % hind och 23 % hjort.

Licenstilldelning och avskjutning av kronvilt inom licensomådet i Skåne 2018/19PDF

Avskjutning kronvilt inom licensområdet 2014-2018PDF

Brunstobs kronvilt

Hjälp till att inventera kronvilt under brunsten. Är du jägare eller markägare inom licensområdet för kronvilt så kan du delta i inventeringen.
Instruktioner för hur inventeringen går till hittar du härPDF

Brunstobsen ger kunskap om trender och sammansättning och hjälper oss att följa stammens utveckling.

Inventeringen sker på den egna marken under högbrunsten mellan den 5 och 19 september. Resultaten ska rapporteras senast den 30 september och kommer att sammanställas och åskådliggöras på kronhjortsområdesnivå.

Vilka enskilda licenssökande marker som deltagit i brunstobsen, eller dessa markers inventeringsresultat, kan inte ses av andra.

Rapportering görs via PDF-formuläret som skickas in till Länsstyrelsen. På PDF-formuläret finns plats för 5 inventeringstillfällen.

Här hittar du PDF-formuläret för brunstobs av kronviltPDFAnsökan om att fälla kronvilt

 1. Fyll i och skriv under blanketten:
  Ansökan om att under särskild jakttid få fälla kronviltPDF
 2. Skicka blanketten till: skane@lansstyrelsen.se

  eller

  Länsstyrelsen Skåne
  291 86 Kristianstad

Det finns vissa krav för att få registrera ett nytt licensområde. Licensområdet ska uppfylla samtliga tre krav:

 1. Området ska omfatta minst 200 hektar
 2. Området ska vara i princip sammanhängande
 3. Marken ska ha lämplig kronhjortsbiotop eller fast stam av kronvilt

Om du ansöker om att registrera licensområde på mark med fastigheter du inte äger ska du kunna visa upp ett jakträttsintyg från fastighetsägarna.

Senaste den 10 februari det aktuella jaktåret ska du skicka in en ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd att under särskild jakttid få fälla kronhjort.

Kronhjortsområden

Länsstyrelsen har delat in Skåne i sex kronhjortsområden som heter kronhjortsområde A-F.

Exempelvis betyder licensnumret A1 att ert licensområde tillhör kronhjortsområde A och att 1 är ert licensnummer på kronhjortsområde A. Detta licensnummer kommer sedan att vara ett permanent licensnummer för just ert licensområde.

Karta KronhjortsområdenPDF

Länsstyrelsen skickar årligen ut en förifylld ansökningsblankett med aktuellt licensnummer och namnuppgift till befintliga licensområden (områden som har haft licens förra året). På blanketten anger man bland annat det antal djur man önskar fälla samt om man vill lägga till eller ta bort fastigheter från licensområdet. Blanketten ska sedan skickas tillbaka till Länsstyrelsen senast den 10 februari om man önskar licens att fälla kronhjort inför kommande jaktår.

Kontakt