Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra i vår älgportal Älgdata. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Du betalar fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du också i Älgdata. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport. Observera att slutrapportering endast kan göras i Älgdata.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Kostnader för fälld älg

Kostnaden för en fälld älg jaktåret 2019/2020 är 100 kr per kalv och 1000 kr per vuxet djur. Avgiften kan variera från år till år.

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Du blir då befriad från fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Ersättning för besöket regleras direkt till den som är utsedd att skriva intyget. Nuvarande ersättningsnivå ligger på 300 kr plus milersättning 18,50 kr.

Per-Ola Andersson
Sjunkaröd 1339 B, 288 90 Vinslöv
peo@skanskavilt.se
070-558 11 73

Tom Espgård
Långstorp Hallahus 361, 243 93 Höör
tom.espgard@lansstyrelsen.se
076-840 15 33

Erik Muhr
Ljunggatan 30, 288 32 Vinslöv
erik.muhr@hotmail.com
070-412 65 06

Fredrik Pedersen
Eriksdalsvägen 214, 275 92 Sjöbo
natursparet@telia.com
070-511 34 58

Johannez Rahm
Ringsjöhöjden Villavägen 8, 243 35 Höör
johannez.rahm@telia.com
070-756 98 33

Jan Strömberg
Maglehultsvägen 275, 291 92 Kristianstad
strombergsjaktvilt@hotmail.se
070-880 28 29

Kurt Svensson
Ingelstorp gård 1200, 264 54 Ljungbyhed
ingelstorps.farm@gmail.com
070-690 49 98

Mikael Wilhelmsson
Kullastigen 6, 273 50 Brösarp
mikael.wilhelmsson@jagareforbundet.se
070-330 06 71

Patrik Yngvesson
Östanböke 2110, 280 72 Killeberg
ostanbokegard@gmail.com
072-233 34 69

Fredrik Svärd
Skuddarp 203, 243 92 Höör
fredrik.skuddarp@hotmail.com
070-885 45 03

Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att

  • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
  • granska älgskötselområdenas skötselplaner
  • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
  • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Licensområden

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Tilldelningsbeslut per licensområde

Länsstyrelsen skickar årligen ut ett meddelande om tilldelningsbeslut till varje licensområde senast en månad innan älgjaktsstart. Tilldelningen av vuxna älgar kan vara könskvoterad, detta innebär att antalet tjurar respektive kor av de vuxna tilldelade djuren inte får överskrida de som Länsstyrelsen angivit i tilldelningsmeddelandet. Av meddelandet framgår även jaktårets avgifter för fälld älgkalv respektive vuxen älg samt eventuella ytterligare villkor för jakten.

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

  • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
  • jakt på oregistrerad mark.

Om du vill bilda ett nytt älgjaktsområde eller ändra ett älgjaktsområde ska du ansöka om det hos Länsstyrelsen.

Ansök om älgjaktsområde

Gäller älgskötselområden och licensområden.

Blankett för ansökan om registrering av område för älgjaktPDF

Ansökan skickas till:
skane@lansstyrelsen.se

eller

Länsstyrelsen Skåne
Förvaltningsjuridiska enheten
291 86 Kristianstad

Älgjaktsområden ska utöver ovan angivna krav för älgskötselområden respektive licensområden även vara lämpade för älgjakt i övrigt. Detta innebär bland annat att områden som är för splittrade inte får registreras. Länsstyrelsen kan även neka registrering exempelvis om området är detaljplanelagt eller det rör sig om vattenareal.

Om Länsstyrelsens beslut om registrering går sökanden emot ska detta besked lämnas senast tre månader innan älgjaktsstart, i övriga fall gäller en månad innan älgjaktsstart.

Älgskötselområden

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området, genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Älgskötselområden med lägre avskjutning kan registreras om det finns särskilda skäl

Man kan registrera ett älgskötselområde även om det bara medger en avskjutning av fem vuxna älgar per år om det finns särskilda skäl och om området i övrigt är lämpat för älgjakt.

Exempel på sådana särskilda skäl för att registrera ett älgskötselområde är om geografiska förhållanden medför att ett älgskötselområde, för att medge avskjutning av tio vuxna älgar per år, skulle bli så stort att bildande av älgskötselområde avsevärt försvåras. Ett krav är dock att området är naturligt väl avgränsat.

I Skåne län finns ett antal älgskötselområden som består av en stor andel åkerareal där en avskjutning om endast fem vuxna älgar per år har godkänts av Länsstyrelsen.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Ansök om ändring av registrerat jaktområde

Om du vill lägga till eller ta bort fastigheter i ett befintligt älgskötselområde eller älglicensområde gör du en ansökan om ändring.

Du kan ansöka om ändring via e-tjänst eller blankett. Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in ett separat avtal mellan älgskötselområdet och jakträttshavaren. I e-tjänsten kan du markera i en interaktiv karta vilken eller vilka fastigheter som ska läggas till eller tas bort och beräkna landarealer.

Din ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor och ska betalas i samband med ansökan.

Ansök om ändring via e-tjänst

Du som är företrädare för ett redan registrerat område kan ansöka via e-tjänsten. Logga in via BankID.

Kontakta Länsstyrelsen om du får problem med att logga in.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen. Delegationen fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I delegationen finns representanter för olika intressen.

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.