Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skötsel av djur

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontroller på regional och lokal nivå. Kontakta oss om du misstänker att ett djur inte sköts på rätt sätt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete. Vi utför djurskyddskontroller, foder- och livsmedelskontroller och kontroll av djurhälsopersonal. Syftet med vårt djurskyddsarbete är att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

Olika djurslag och hur du ska sköta dem, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

När krävs skydd för utegångsdjur?

Under den kalla årstiden då betestillväxten inte sker ska utegångsdjur ha tillgång till skydd mot väder och vind. När dygnsmedeltemperaturen är 5 grader eller lägre fem dagar i följd ska djuren ha tillgång till skydd. Länsstyrelsen Skåne bedömer med hjälp av SMHIs temperaturmätningar när skydd krävs.

Den kalla årstiden kan infalla vid olika tider beroende på var i Skåne djuren finns. Det är ditt ansvar som djurägare att vara uppmärksam på när dina djur ska ha skydd för väder och vind enligt lagstiftningen. När kravet på skydd infallit för hela Skåne publiceras det som en nyhet på vår webbplats.

Nu behövs inget skydd

Från den 10 april behöver djur som går ute inte längre skydd.

Jordbruksverkets information om lantbruksdjur och hästar Länk till annan webbplats.

Vem tar hand om ditt djur om du blir sjuk?

Om du som djurägare skulle bli sjuk eller hamna på sjukhus är det bra att ha en plan för husdjuret. En god beredskap för både dig och ditt djur är viktigt för att inte hamna i ett läge där ditt djur lämnas ensam i bostaden.

Så kan du förbereda dig:

 • Prata med personer i din närhet som du litar på, grannar eller ett pensionat som kan ta hand om ditt djur i händelse av sjukdom.

 • Erbjud dig om möjligt att ta hand om dina närståendes, vänners och grannars djur i händelse av att de blir sjuka. Att ta hand om ett djur kan även innebära att rasta ett djur eller hjälpa till att köpa mat till djuret. Tänk på dina äldre släktingar som kanske inte har lika stor bekantskapskrets och hjälp dem med en plan för deras djur.

 • Berätta för sjukvårdspersonalen att du har djur hemma om du hamnar på sjukhus och inte har hunnit förbereda. Be om möjligt personalen att hjälpa dig att hitta en lösning.

 • Gör ett kontaktkort för dina djur så att andra vet vem som ska kontaktas för att ta hand om ditt/dina djur om du blir sjuk. Så här kan ett kontaktkort se ut Pdf, 30.4 kB.

Vad händer om djur lämnas ensamma i bostaden?

Om Länsstyrelsen får in en anmälan om att ett djur av någon anledning lämnats utan tillsyn försöker vi i första hand prata med djurets ägare och ta reda på om det finns någon som kan ta hand om djuret i djurägarens frånvaro.

Om ingen kan ta hand om djuret kan ett omhändertagande av djuret bli aktuellt. Syftet med ett omhändertagande är att skydda djuret från att lida.

Läs mer om vad som händer vid ett omhändertagande under rubriken Brister i djurhållningen

På Jordbruksverkets webbplats finns information om hur du sköter dina djur enligt lagstiftningen Länk till annan webbplats.

Anmäl bristande djurhållning

Misstänker du att djur vansköts eller far illa ska du kontakta Länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du kontaktar oss genom telefon och inte anger ditt namn eller övriga kontaktuppgifter. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen.

Djurskyddskontroller

Länsstyrelsen gör djurskyddskontroller runt om i länet. Syftet med kontrollerna är att se till att djurskyddslagstiftningen följs. Vi gör både förebyggande kontroller (framförallt av djur inom lantbruket) och kontroller när vi får in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

Djurförbud innebär att en person förbjuds att ha hand om djur. Djurförbudet kan se olika ut beroende på varför personen fått djurförbud.

Exempel på olika typer av djurförbud:

 • Förbud att hålla alla slags djur, det vill säga att man inte får ha hand om, äga eller sköta djur överhuvudtaget. Man får till exempel inte rasta grannens hund eller vara kattvakt under semestern.
 • Förbud att hålla ett visst djurslag eller en viss kategori av djur, till exempel förbud att hålla nötkreatur eller klövbärande djur. Då har man fortfarande möjlighet att ha djur som inte ingår i förbudet. Vid ett förbud att hålla nötkreatur eller klövbärande djur kan man till exempel ha katt och hund.
 • En begränsning i hur många djur man får äga eller ha hand om, till exempel att man endast får ha två kastrerade katter.
 • Förbud att hålla djur utan uppsikt av någon annan. Det innebär att man har tillåtelse att sköta djur hos någon annan till exempel som anställd, men att man inte får äga eller ha hand om djur på egen hand.

Vem får djurförbud?

Ett djurförbud får man inte utan vidare, det krävs att man allvarligt misskött djur. Det kan till exempel vara att man har

 • allvarligt misskött tillsynen och vården av ett djur
 • misshandlat ett djur
 • inte följt förelägganden som är viktiga för att djuren ska må bra
 • fått flera förelägganden om att åtgärda brister i sin djurhållning
 • dömts för djurplågeri
 • dömts för brott mot djurskyddslagen.

Ett djurförbud är inget straff

Djurförbud är inget straff likt böter och fängelse som döms ut av en domstol. Djurförbud är ett förebyggande beslut som fattas av Länsstyrelsen för att förhindra att djur missköts i framtiden.

Hur länge gäller ett djurförbud?

Ett djurförbud kan vara tidsbegränsat eller gälla tills vidare. Ett förbud som gäller tills vidare gäller tills dess att Länsstyrelsen upphäver det. Den som har djurförbud kan ansöka om att djurförbudet ska upphävas eller ändras, till exempel till ett mindre omfattande djurförbud. Då behöver den som har djurförbud beskriva hur förhållandena har förändrats och varför förbudet inte längre behövs.

Det är ett brott att bryta mot djurförbud

Om en person äger eller tar hand om djur trots att denne är förbjuden att göra det så är det ett brott mot djurskyddslagen. Brott utreds av polis och åklagare.

Länsstyrelsen kontrollerar att djurförbud följs

Länsstyrelsen gör kontroller för att se till att djurförbud följs. Om du vet att någon bryter mot sitt djurförbud kan du meddela detta till Länsstyrelsen. Tänk på att anmälan bör vara så utförlig som möjligt för att Länsstyrelsen ska kunna agera.

Djur som hålls i strid mot ett djurförbud kan omhändertas av Länsstyrelsen, oavsett vem som äger dem.

Vill du veta mer?

Om du har andra frågor kring djurförbud kan du kontakta oss på Länsstyrelsen.

Tillsyn över hundar och katter

Att vara katt- eller hundägare innebär ett stort ansvar. Det är inte bara djuret som ska må bra och bli väl omhändertaget, det finns krav från samhället också. Dina skyldigheter som djurägare styrs av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Djurstallar

När du ska bygga eller bygga om ett stall kan det behöva godkännas innan arbetet påbörjas. Länsstyrelsen granskar din planerade byggnation för att se om den uppfyller kraven för djurskydd och djurhållning.

Biodling

Är du biodlare, eller ska du starta eller ta över en biodling? Då ska du anmäla uppställningsplatser för bin. Det finns även smittsamma sjukdomar som kan drabba dina bin som du kan behöva förebygga eller anmäla.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss