Kronhjortsjakt

Kronhjorten är Skånes landskapsdjur. Arten kallas också för kronvilt. I södra delen av Skåne finns ett förvaltningsområde för kronhjort. Inom förvaltningsområdet regleras jakten genom licenstilldelning inom så kallade kronhjortsområden. I övriga Skåne råder allmän jakt på kronhjort. Enligt jaktförordningen ska du anmäla fälld kronhjort, både inom och utanför kronhjortsområde.

I Skåne län finns sju till varandra gränsande områden som är kronhjortsområden.

Karta Kronhjortsområden Öppnas i nytt fönster.

Beslut om inrättande av sjunde kronhjortsområdet Pdf, 447.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Regional förvaltningsplan

Regional förvaltningsplan för kronhjort (kronvilt) 2022-2025 Länk till annan webbplats.

Bilaga 2 till Regional förvaltningsplan för kronvilt, bakgrund och referenser Pdf, 356.5 kB.

Det skånska kronviltet

I rapporten Det skånska kronviltet kan du läsa mer om Skånes landskapsdjur och dess historia, ekologi och förvaltning.

Det skånska kronviltet Länk till annan webbplats.

Jakttider

Jakttiden för kronhjort är 8 oktober till och med den 31 januari såväl inom som utom kronhjortsområden. För att få jaga kronhjort under annan jakttid än 8 oktober–31 januari behöver du ansöka om att få jaga under särskild jakttid.

Beslut om jakttider och fällavgifter under jaktår 2023-2024 Pdf, 200.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Fälla kronvilt under särskild jakttid

Om du vill fälla kronvilt under särskild jakttid ska du skicka in en ansökan till oss. Ansökan ska lämnas in senast den 10 februari under jaktåret.

Licensområdets storlek ska vara minst 200 hektar väl arronderad mark med lämplig kronviltsbiotop eller ett annat område med fast stam.

Ansök om tillstånd att fälla kronvilt under särskild jakttid

Registrera ett nytt licensområde

För att registrera ett nytt licensområde ska du skicka in en ansökan till Länsstyrelsen senast den 10 februari jaktåret. För den eller de fastigheter som inte ägs av dig som söker tillstånd ska du kunna visa upp ett giltigt jakträttsintyg.

Rapportera fälld kronhjort

Inom kronhjortsområdena rapporterar du fälld kronvilt via den anmälningsblankett som du fick med tilldelningsbeslutet. Om du fäller kronhjort inom oregistrerad mark använder du Länsstyrelsens e-tjänst.

För kronvilt betalar du ingen fällavgift.

Rapportera fälld kronhjortskalv

Använd e-tjänsten för att rapportera kronhjortskalv som fällts under allmän jakt på oregistrerad mark eller under skyddsjakt på enskilds initiativ.

Jaktresultat

Sammanfattning av jaktresultatet av kronvilt för säsongen 2022–2023:

  • Den totala licenstilldelningen ökade till 1 414 från 1 369 under föregående säsong.
  • Den totala avskjutningen ökade till 974 djur från 955.
  • Utnyttjandet av tilldelningen i hela licensområdet var 69 procent från 70 procent föregående säsong.
  • För hela licensområdet ökade avskjutningen av kalvar, medan hindavskjutningen minskade. För hjortkategorierna är antalet fällda nära detsamma som 2021/2022.
  • Sammanfattningsvis under den senaste femårsperioden har avskjutningen för hela licensområdet stabiliserat sig. Utvecklingen skiljer sig dock inom licensområdet med nedgångar i vissa områden och ökningar i andra.

Sammanställning licenstilldelning och avskjutning av kronvilt 2022-2023 Pdf, 247.3 kB.

Förebygg skada

Kronhjortar kan orsaka skada på skog och gröda. I skogen skadas framför allt gran genom barkgnag. På jordbruksmark kan kronhjortar orsaka bet- och trampskador.

Skador orsakade av kronhjort ska i första hand förebyggas genom att balansera antalet hjortar genom ordinarie jakt. Jakträttshavarna och markägarna har gemensamt ansvar att följa utvecklingen av kronhjortsstammen och vara observanta på skadesituationer som kan uppstå.

Om kronhjort orsakar andra allvarliga skador än på barrträd eller oskördad gröda kan du försöka förhindra detta. Du kan till exempel genomföra:

  • olika typer av förebyggande åtgärder som stängsling
  • ökad jakt på andra arter på samma plats
  • olika typer av skrämselåtgärder.

Skyddsjakt för att förebygga skada

Under perioden 1 juli–15 april får du jaga årskalv av kronhjort utan att ansöka om tillstånd för skyddsjakt

  • om det behövs för att förebygga skada vid fält med oskördad gröda
  • om kronhjort orsakar stamskada på barrträd.

Du ska rapportera fällda årskalvar till Länsstyrelsen senast den 30 april. Information om rapportering finns under rubriken ”Fälld kronhjortskalv på oregistrerad mark eller vid skyddsjakt”.

Ansök om tillstånd för skyddsjakt

Om kronhjort orsakar allvarliga skador kan du ansöka om tillstånd till skyddsjakt. Tillstånd kan endast beviljas om det inte finns någon annan lämplig lösning för att förhindra skada. Vid en ansökan behöver du beskriva vilka andra lösningar som du provat och varför dessa inte fungerar.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

205 15 Malmö

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss