Kronhjortsjakt

Kronhjorten är Skånes landskapsdjur. Arten kallas också för kronvilt. I södra delen av Skåne finns ett förvaltningsområde för kronhjort. Inom förvaltningsområdet regleras jakten genom licenstilldelning inom så kallade kronhjortsområden. I övriga Skåne råder allmän jakt på kronhjort. Enligt jaktförordningen ska du anmäla fälld kronhjort, både inom och utanför kronhjortsområde.

I Skåne län finns sju till varandra gränsande områden som är kronhjortsområden.

Karta Kronhjortsområden Öppnas i nytt fönster.

Beslut inrättande av kronhjortsområde Pdf, 447.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Regional förvaltningsplan

Regional förvaltningsplan för kronhjort (kronvilt) 2022-2025 Länk till annan webbplats.

Bilaga 2 till Regional förvaltningsplan för kronvilt, bakgrund och referenser Pdf, 356.5 kB.

Det skånska kronviltet

I rapporten Det skånska kronviltet kan du läsa mer om Skånes landskapsdjur och dess historia, ekologi och förvaltning.

Det skånska kronviltet Länk till annan webbplats.

Jakttider

Jakttiden för kronhjort är 8 oktober till och med den 31 januari såväl inom som utom kronhjortsområden. För att få jaga kronhjort under annan jakttid än 8 oktober–31 januari behöver du ansöka om att få jaga under särskild jakttid.

Beslut om jakttider och fällavgifter under jaktår 2022-2023 Pdf, 253 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om att fälla kronvilt under särskild jakttid

 1. Fyll i och skriv under blanketten:
  Ansökan om att under särskild jakttid få fälla kronvilt Word, 854.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka blanketten till: skane@lansstyrelsen.se

  eller Länsstyrelsen Skåne, 291 86 Kristianstad

Rapportera fälld kronhjort

Inom kronhjortsområdena rapporterar du fälld kronvilt via den anmälningsblankett som du fick med tilldelningsbeslutet. Om du fäller kronhjort inom oregistrerad mark använder du Länsstyrelsens e-tjänst.

För kronvilt betalar du ingen fällavgift.

Rapportera fälld kronhjortskalv

Använd e-tjänsten för att rapportera kronhjortskalv som fällts under allmän jakt på oregistrerad mark eller under skyddsjakt på enskilds initiativ.

Jaktresultat

Sammanfattning av jaktresultatet av kronvilt för säsongen 2021–2022:

 • Den totala licenstilldelningen ökade till 1 369 från 1 346 under föregående säsong.
 • Den totala avskjutningen minskade till 955 djur från 992.
 • Utnyttjandet av tilldelningen i hela licensområdet var 70 procent från 74 procent föregående säsong.
 • Den största minskningen i avskjutning var för kalvar. Även för spetshjortar och 6–8-taggare sågs en minskning. För övriga kategorier sågs en marginell eller ingen förändring.
 • Under säsongerna 2017 till 2021 har ökningen i avskjutning för hela licensområdet avtagit.

Sammanställning licenstilldelning och avskjutning av kronvilt 2021-2022. Pdf, 398.1 kB.

Förebygg skada

Kronhjortar kan orsaka skada på skog och gröda. I skogen skadas framför allt gran genom barkgnag. På jordbruksmark kan kronhjortar orsaka bet- och trampskador.

Skador orsakade av kronhjort ska i första hand förebyggas genom att balansera antalet hjortar genom ordinarie jakt. Jakträttshavarna och markägarna har gemensamt ansvar att följa utvecklingen av kronhjortsstammen och vara observanta på skadesituationer som kan uppstå.

Om kronhjort orsakar andra allvarliga skador än på barrträd eller oskördad gröda kan du försöka förhindra detta. Du kan till exempel genomföra:

 • olika typer av förebyggande åtgärder som stängsling
 • ökad jakt på andra arter på samma plats
 • olika typer av skrämselåtgärder.

Skyddsjakt för att förebygga skada

Under perioden 1 juli–15 april får du jaga årskalv av kronhjort utan att ansöka om tillstånd för skyddsjakt

 • om det behövs för att förebygga skada vid fält med oskördad gröda
 • om kronhjort orsakar stamskada på barrträd.

Du ska rapportera fällda årskalvar till Länsstyrelsen senast den 30 april. Information om rapportering finns under rubriken ”Fälld kronhjortskalv på oregistrerad mark eller vid skyddsjakt”.

Ansök om tillstånd för skyddsjakt

Om kronhjort orsakar allvarliga skador kan du ansöka om tillstånd till skyddsjakt. Tillstånd kan endast beviljas om det inte finns någon annan lämplig lösning för att förhindra skada. Vid en ansökan behöver du beskriva vilka andra lösningar som du provat och varför dessa inte fungerar.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne