Kronhjortsjakt

Kronhjorten är Skånes landskapsdjur. Den får jagas inom hela Skåne men det krävs ett särskilt tillstånd (licens) för att få jaga kronhjort inom kronhjortsområde. Enligt jaktförordningen ska du anmäla fälld kronhjort, både inom och utanför kronhjortsområde.

I Skåne län finns sex till varandra gränsande områden som är kronhjortsområden.

Karta Kronhjortsområden Pdf, 5.8 MB.

Förvaltningsplan för kronhjort 2019-2022 Pdf, 784.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2. till förvaltningsplan - Bakgrund och referenser. Pdf, 332.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Jakttider

Jakttiden för kronhjort i Skåne är från den 8 oktober till och med den 31 januari. Datumen gäller både inom och utom kronhjortsområde.

Beslut om jakttider och fällavgifter under jaktår 2021-2022 Pdf, 188.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan av jaktresultat

Inom kronhjortsområdena rapporterar du via den anmälningsblankett som bifogas tilldelningsbeslutet.

På oregistrerad mark utanför kronhjortsområde ska fällda kronvilt anmälas inom två veckor efter jakttidens utgång på blanketten nedan.

Blankett för anmälan om fällda kronvilt utanför kronhjortsområde Pdf, 125.3 kB.

För kronvilt betalas ingen fällavgift. 

Jaktresultat säsong 2020/21

Den totala avskjutningen på 992 djur är en ökning från föregående säsong med 40 djur. Antalet fällda kalvar har ökat från 400 till 431 och antalet fällda hindar har ökat något från 334 till 338. För hjortar ökade avskjutningen med 5 djur från 218 fällda 2019/2020 till 223 fällda nu. Fördelningen i avskjutningen var 43 % kalv, 34 % hind och 23 % hjort. Utnyttjandet av tilldelningen blev 74 % vilket är samma som året innan. För den extra tilldelningen låg utnyttjandet kvar på 68 %.

Licenstilldelning, avskjutning och inventering inom licensområdet 2020/21, samt tilldelning 2021/22. Pdf, 170.5 kB.

Avskjutning kronvilt inom licensområdet 2016-2020 Pdf, 206.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om att fälla kronvilt

 1. Fyll i och skriv under blanketten:
  Ansökan om att under särskild jakttid få fälla kronvilt Pdf, 233.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka blanketten till: skane@lansstyrelsen.se

  eller

  Länsstyrelsen Skåne
  291 86 Kristianstad

Det finns vissa krav för att få registrera ett nytt licensområde. Licensområdet ska uppfylla samtliga tre krav:

 1. Området ska omfatta minst 200 hektar
 2. Området ska vara i princip sammanhängande
 3. Marken ska ha lämplig kronhjortsbiotop eller fast stam av kronvilt

Om du ansöker om att registrera licensområde på mark med fastigheter du inte äger ska du kunna visa upp ett jakträttsintyg från fastighetsägarna.

Senaste den 10 februari det aktuella jaktåret ska du skicka in en ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd att under särskild jakttid få fälla kronhjort.

Kronhjortsområden

Länsstyrelsen har delat in Skåne i sex kronhjortsområden som heter kronhjortsområde A-F.

Exempelvis betyder licensnumret A1 att ert licensområde tillhör kronhjortsområde A och att 1 är ert licensnummer på kronhjortsområde A. Detta licensnummer kommer sedan att vara ett permanent licensnummer för just ert licensområde.

Karta Kronhjortsområden Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen skickar årligen ut en förifylld ansökningsblankett med aktuellt licensnummer och namnuppgift till befintliga licensområden (områden som har haft licens förra året). På blanketten anger man bland annat det antal djur man önskar fälla samt om man vill lägga till eller ta bort fastigheter från licensområdet. Blanketten ska sedan skickas tillbaka till Länsstyrelsen senast den 10 februari om man önskar licens att fälla kronhjort inför kommande jaktår.

Inventering under brunst, Brunstobs

Hjälp till att inventera kronvilt under brunsten. Är du jägare eller markägare inom licensområdet för kronvilt så kan du delta i inventeringen. Brunstobsen ger kunskap om trender och sammansättning och hjälper oss att följa stammens utveckling.

Hjälp till med inventering

Instruktioner för inventeringen i Brunstobs Pdf, 1.8 MB.

 • Inventeringen sker på den egna marken under högbrunsten mellan den 5 och 19 september.
 • Resultaten ska rapporteras senast den 30 september och kommer att sammanställas och åskådliggöras på kronhjortsområdesnivå.
 • Rapportering görs via PDF-formuläret som skickas in till Länsstyrelsen. formuläret kan du fylla i 5 olika inventeringstillfällen.

Formulär för rapportering av brunstobs av kronvilt Pdf, 139.8 kB.

Skicka ifyllt formulär till skane@lansstyrelsen.se.

Andra kan inte se vilka enskilda licenssökande marker som deltagit i brunstobsen, eller dessa markers inventeringsresultat.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne