Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skötsel av kronhjort

I Skåne län finns sju kronhjortsområden. Områdena ligger söder om väg E22 och gränsar till varandra. Hur förvaltningen ska ske beskrivs i den regionala förvaltningsplanen.

Förvaltning av kronhjort i Skåne

Karta Kronhjortsområden Öppnas i nytt fönster.

I rapport Det skånska kronviltet kan du läsa mer om Skånes landskapsdjur.

Rapporten Det skånska kronviltet Länk till annan webbplats.

Hur förvaltningen av kronvilt ska ske i Skåne beskrivs i den regional förvaltningsplanen för kronhjort (kronvilt). Planen har upprättats av Länsstyrelsen Skåne och beslutats av viltförvaltningsdelegationen.

De övergripande målen i planen är:

 • En livskraftig population som regleras till ca 3 000 djur före jakt med en nära jämn könsfördelning och en hög medelålder för handjuren (10 % av stammen ska utgöras av handjur i åldern 6–14 år).
 • Att hybridiseringsrisken med djur från andra populationer och från hägn
  minimeras.
 • Att skadeförebyggande åtgärder genomförs som kan minska kronviltets
  skador på skogs- och jordbruk.
 • Att det fastställda antalet djur i kronviltspopulationen så långt det är möjligt har en utbredning som är önskvärd utifrån jakt-, naturvårds- och skadeperspektiv.
 • Att kronviltet fortsatt utgör en resurs utifrån ett jaktligt-, naturvårds- och
  upplevelseperspektiv.

Regional förvaltningsplan för kronhjort (kronvilt) 2022-2025 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BILAGA 2 till Regional förvaltningsplan för kronvilt, bakgrund och referenser Pdf, 356.5 kB.

Vombs fure är ett djurskyddsområde som har bildats för att bevara och skydda den skånska populationen av kronvilt. Det är en ovanlig underart av stammen, en så kallade nominatunderart.

Beslut om djurskyddsområdet Vombs fure Pdf, 820.1 kB.

Karta över djurskyddsområdet Vombs fure Pdf, 944 kB.

Kronhjortstilldelning för befintliga licensområden

Länsstyrelsen skickar årligen ut en förifylld ansökningsblankett med aktuellt licensnummer och namnuppgift till befintliga licensområden (områden som har haft licens förra året).

På blanketten anger man bland annat det antal djur man önskar fälla samt om man vill lägga till eller ta bort fastigheter från licensområdet. Blanketten ska sedan skickas tillbaka till Länsstyrelsen senast den 10 februari om man önskar licens att fälla kronhjort inför kommande jaktår.

Registrera nytt licensområde

Det finns vissa krav för att få registrera ett nytt licensområde. Licensområdet ska uppfylla samtliga tre krav:

 1. Området ska omfatta minst 200 hektar
 2. Området ska vara i princip sammanhängande
 3. Marken ska ha lämplig kronhjortsbiotop eller fast stam av kronvilt

Om du ansöker om att registrera licensområde på mark med fastigheter du inte äger ska du kunna visa upp ett jakträttsintyg från fastighetsägarna.

Senaste den 10 februari det aktuella jaktåret ska du skicka in en ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd att under särskild jakttid få fälla kronhjort.

Licensnummer

Länsstyrelsen har delat in Skåne i sju kronhjortsområden som heter kronhjortsområde A-G.

Exempelvis betyder licensnumret A1 att ert licensområde tillhör kronhjortsområde A och att 1 är ert licensnummer på kronhjortsområde A. Detta licensnummer kommer sedan att vara ett permanent licensnummer för just ert licensområde.

Karta Kronhjortsområden Öppnas i nytt fönster.

Inventering under brunst - Brunstobs

Hjälp till att inventera kronvilt under brunsten. Är du jägare eller markägare inom licensområdet för kronvilt så kan du delta i inventeringen. Brunstobsen ger kunskap om trender och sammansättning och hjälper oss att följa stammens utveckling.

Hjälp till med inventering

Instruktioner för inventeringen i Brunstobs Pdf, 1.8 MB.

 • Inventeringen sker på den egna marken under högbrunsten mellan den 5 och 19 september.
 • Resultaten ska rapporteras senast den 30 september och kommer att sammanställas och åskådliggöras på kronhjortsområdesnivå.
 • Rapportering görs via PDF-formuläret som skickas in till Länsstyrelsen. formuläret kan du fylla i 5 olika inventeringstillfällen.

Formulär för rapportering av brunstobs av kronvilt Pdf, 139.8 kB.

Skicka ifyllt formulär till skane@lansstyrelsen.se.

Andra kan inte se vilka enskilda licenssökande marker som deltagit i brunstobsen, eller dessa markers inventeringsresultat.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss