Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1- 4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom

  • renskötselområde
  • kronoparker
  • naturreservat
  • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste dock ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Vem har jakträtt i ett viltvårdsområde?

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik.

Vi ansvarar för att

  • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
  • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
  • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
  • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
  • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Beslut om jakttider och fällavgifter

Beslut om jakttider och fällavgifter för älg- och kronhjortsjakt under jaktår 2021‑2022 Pdf, 188.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Jakttider älg

Jakttiden för älg i älgskötselområden och licensområden huvudsakligen belägna inom de älgförvaltningsområden som är inrättade av Länsstyrelsen Skåne är den 8 oktober till och med den 31 januari.

Den rekommenderade jakttiden inom ovanstående licens- och skötselområden är dock från och med den 25 oktober 2021 till och med den 31 januari 2022.

Jakttider kronhjort

Jakttiden för kronhjort i Skåne är från den 8 oktober till till och med den 31 januari. Datumen gäller både inom och utom kronhjortsområde.

Fällavgifter

För fälld vuxen älg utgår fällavgift med 1000 kr, och för årskalv av älg utgår fällavgift med 100 kr.

Älgkalv utanför licensområden

Länsstyrelsen erinrar om att jakttiden för älgkalv som sker utanför licens- och älgskötselområden (den fria kalvjakten) i jaktförordningen numera bestämts till fem dagar. Jakttidens början ska vara densamma som den som gäller i det älgförvaltningsområde i vilken jakten ska ske. Detta innebär att inom de älgförvaltningsområden som är inrättade av Länsstyrelsen Skåne infaller den fria kalvjakten från den 8 oktober till och med den 12 oktober.

Smittsäkerhet vid jakt

Jagar du utomlands i Afrikansk svinpest-smittade länder eller tar emot jaktgäster från dessa länder ska du tänka på att kläder och utrustning måste rengöras inför inresa till Sverige. Du bör inte heller besöka tamgrisbesättningar eller dina åtel- eller foderplatser inom 48 timmar efter inresa.

Vildsvinskött och obehandlade troféer från smittade länder bör inte tas med till Sverige då de utgör en betydande smittorisk. Tänk också på att matprodukter från dessa länder kan innehålla smitta och att matrester inte får hamna ute i markerna.

Råd till jägare och andra som vistas i skog och mark utomlands SVA:s webbplats Länk till annan webbplats.

Jägareförbundets information om afrikansk svinpest. Länk till annan webbplats.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamsvin och vildsvin. De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa och finns numera hos vildsvin i östra Europa, bl.a. i Baltikum och Polen, punktutbrott har också skett i Tjeckien och Belgien. Viruset är mycket motståndskraftigt och kan överleva länge i miljön och i kött från infekterade djur.

Mer information om afrikansk svinpest på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Rapportera självdöda vildsvin till SVA

Om vi får in smittan i Sverige sker det troligen som ett punktutbrott hos vildsvin. En tidig upptäckt av sjukdomen är då avgörande för en framgångsrik bekämpning.

Du kan hjälpa till genom att rapportera självdöda vildsvin till SVA telefon 018-67 40 00 eller genom formuläret rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats..

Kontakt