Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stöd för landsbygdsutveckling

Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag och föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos Länsstyrelsen för olika typer av investeringar som utvecklar landsbygden.

Ny jordbrukspolitik 2023‑2027

År 2023 förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU. Det innebär förändringar för stöden till landsbygdsutveckling.

Ny jordbrukspolitik 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansökningshjälp

För att på bästa sätt nå målen i Landsbygdsprogrammet så har Länsstyrelsen Skåne tagit fram en regional handlingsplan. I denna finns även bedömningsgrunder, dvs fördjupad information om hur din ansökan bedöms för respektive stöd och vilka urvalskriterier Länsstyrelsen tittar på.

Regional handlingsplan Skåne Pdf, 3.6 MB.

Det finns även en nationell handlingsplan, och i den står det bland annat om vilka nationella prioriteringar som Jordbruksverket har gjort. Jordbruksverket handlägger kompetensutveckling och rådgivning, stöd till lantrasföreningar, stöd inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) m.m.  

Nationell handlingsplan Sverige Pdf, 1.2 MB.

Bedömningsgrunder

Varje ansökan om stöd ska bedömas och därefter prioriteras. Vi har sammanställt de urvalskriterier som ligger till grund för denna bedömning. Dokumentet kallar vi ”Bedömningsgrund” och varje stöd har en bedömningsgrund.

Läs bedömningsgrunden noga så att du skriver in all nödvändig information i din ansökan!

Bedömningsgrunder för de stöd som ges till företag:

Investeringsstöd

Bedömningsgrund ökad konkurrenskraft jordbruk trädgård Pdf, 411.9 kB.

Bedömningsgrund investeringsstöd skapa nya jobb Pdf, 986.7 kB.

Förädlingsstöd

Bedömningsgrund förädlingsstöd för att skapa nya jobb Pdf, 1 MB.

Bedömningsgrund förädlingsstöd kort kedja lokala marknader Pdf, 1 MB.

Startstöd

Bedömningsgrund startstöd jordbruk och trädgårdsföretag Pdf, 1020.9 kB.

Företagsstöd kopplat till energieffektivisering

Bedömningsgrund investeringsstöd till biogasproduktion Pdf, 267 kB.

Bedömningsgrund förnybar energi Word, 50.9 kB.

Bedömningsgrund energieffektivisering energigrödor Word, 54 kB.

Bedömningsgrund minska utsläpp växthusgaser o ammoniak Word, 50 kB.

Bedömningsgrunder för projektstöd, dvs de stöd som ges till projekt där nyttan tillfaller fler än ett företag:

Stöd till investeringar i kommersiell service Pdf, 88.9 kB.

Stöd till idrott och fritidsanläggningar Pdf, 154.4 kB.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer, inkl. kulturhistoriskt värdefulla byggnader Pdf, 196.2 kB.

Samarbeten för kortare livsmedelskedjor och lokal marknad Pdf, 147.4 kB.

Samarbeten för nya jobb på landsbygden Pdf, 146.4 kB.

 1. Ni som förening eller annan organisation får en idé
 2. Gör er ansökan på Jordbruksverkets hemsida
 3. Ansökan handläggs sedan av oss på Länsstyrelsen Skåne
 4. Beslut tas om idén kommer att stödjas eller inte (vid avslag - ärendet avslutas och inget stöd ges)
 5. Bifall - ni genomför investeringen
 6. Gör en ansökan om utbetalning för att få pengar
 7. Ansökan om utbetalning handläggs av oss på Länsstyrelsen Skåne
 8. Pengar betalas ut till er

 • Vad kan man söka stöd för?
  Det kan ni se på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.
 • Hur mycket kan jag få i stöd?
  För företagsstöd gäller 40% i stöd upp till maxbeloppet som växlar beroende på vilket stöd du söker. 60% av utgiften får du själv stå för.
 • När öppnar ni för nya ansökningar?
  Vi har öppnat för nya ansökningar. Den nya handlingsplanen är godkänd och beslutad av Jordbruksverket den 12 mars 2021.
 • Öppnar alla stöden?
  Nej, vissa stöd är fortfarande stängda pga det finns ingen tillgänglig budget. Om det framöver kommer budget kommer vi informera om det på vår webbplats.
 • Öppnar alla stöden samtidigt?
  Ja, de stöd där det finns tillgänglig budget öppnar samtidigt förutom åtgärden skapa nya jobb som öppnar den 16 mars.
 • Varför kan man inte få stöd för begagnade delar i investeringen?
  Det är svårt att kontrollera om det utgått något stöd tidigare för den begagnade delen. Stöd får inte utgå flera gånger för samma investering enligt gällande regelverk.
 • Är den regionala regeln för max 20 miljoner i balansomslutning och omsättning borttaget?
  Ja, det finns inte längre med i investeringar som inte prioriteras regionalt.
 • Gäller de gamla urvalskriterierna för de gamla ansökningarna?
  Nej, det är de nya urvalskriterierna och nya regionala prioriteringar som gäller, även för de gamla ansökningarna. Vilka de nya prioriteringarna är står i den nya handlingsplanen. Det enda som behålls är maxbeloppet för stöd i den handlingsplanen som gällde när ansökan skickades in.
 • Vad är det för kompletteringstid som gäller?
  Kompletteringstiden för de redan inkomna ansökningarna från år 2020 är 4 veckor enligt utskickade kompletteringsbrev. Kompletteringstiden för nya inskickade ansökningar är preliminärt 30 september 2021 och då ska minimikraven för ansökan vara uppfylld, se frågan nedan.
 • Vad behöver en ny ansökan innehålla för att den ska behålla sin plats i kön?
  Vi behöver få in ifylld ansökan där du förklarar tydligt vad du ska investera i, vad målet med investeringen är, anskaffningsutgift, ritning och situationsplan.
 • Hur går kompletteringsförfarandet till?
  Steg 1. När du skickar in en ny ansökan så vill vi att den innehåller ansökan där du tydligt: förklarar vad du ska investera i, vad målet med investeringen är, anskaffningsutgift samt ritning och situationsplan.
  Finns inte detta kommer vi begära in det och skickas det inte in så kommer vi avvisa ansökan efter ca 3 veckor. När ansökan kommer in kommer även vi skicka ut ett kompletteringsbrev som är indelad i två delar. Det kommer inte komma något påminnelsebrev.

  Steg 2. Först behöver vi få in underlag för poängsättning och för att ansökan ska bli komplett i systemet, del ett. Kompletteringstiden för nya inskickade ansökningar är preliminärt 30 september 2021. Ej kompletterade ärenden kommer avslås.

  Steg 3. Om ansökan sen går vidare till att bli prioriterad så kommer vi kontakta er och begära in de sista delarna i kompletteringsbrevet, del två. Ej kompletterade ärenden kommer avslås. Ni får gärna skicka in alla underlag som krävs så fort ni får tillgång till dem men senast angivet kompletteringsdatum.

För att Länsstyrelsen ska påbörja handläggning av din ansökan så måste den vara komplett i e-tjänsten. Det innebär att du måste ha besvarat alla frågor samt bifogat de bilagor som krävs. Till din hjälp kan du använda knappen ”Kontrollera din ansökan” som du hittar längst ner i vänstra hörnet i ansökningsformuläret. Du får dessutom en signal från e-tjänsten när din ansökan är komplett.

Kompletteringsbrev

Vi kommer att skicka ut kompletteringsbrev direkt till alla nya sökande för att underlätta både ditt och vårt arbete framöver. Det är ditt ansvar att din ansökan uppfyller kraven och innehåller de uppgifter som krävs enligt gällande regelverk. Vi handlägger din ansökan efter vad du har skrivit och bifogat i din ansökan. Har du några frågor är du välkommen att ställa dem via våra två resursbrevlådor: 

Frågor om stöd där nyttan tillfaller fler: projektstod.skane@lansstyrelse.se

Frågor om stöd till företagare: foretagsstod.skane@lansstyrelsen.se

Följande dokument är aktuella när du söker investeringsstöd till ditt företag. Gäller inte projektstöd där nyttan tillfaller fler än ditt företag.

Dokument vid ansökan för alla företagsstöd

 1. Företagets balans- och resultaträkning året före investeringen alternativt tidigare ägares bokslut om det finns tillgängligt. Om det inte går att få tag på ska du skicka med öppningsbalansräkning. Denna ska du också skicka med om ditt företag är nystartat.
 2. Tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen.
 3. Tidsplan för din investering - mall. Pdf, 191.7 kB.
 4. Ritningar vid ny-, om- eller tillbyggnad.
 5. Investeringskalkyl och Resultatbudget, Excel, 27.9 kB. i e-tjänsten kallas det "Beräkningsunderlag". Se även instruktion till mallen. Pdf, 1.8 MB.
 6. Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån.
 7. Utgiftssammanställning Excel, 22.3 kB.
 8. Kopior av jämförbara offerter/prisuppgifter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är rimliga (2 offerter/prisuppgifter per utgift). Ta hjälp av Jordbruksverkets mall där du skriver in och sammanställer offerterna. Länk till annan webbplats.
 9. Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om du sökt eller fått sådant
 10. Bedömningsgrund för respektive stöd
 11. Underlag som styrker att du äger, arrenderar eller hyr den fastighet där investeringen skall vara. Det kan exempelvis vara ett utdrag från fastighetsregistret eller en kopia på ett arrendekontrakt eller hyresavtal.

Dokument speciellt vid ansökan om investeringsstöd

Beräkningsmall för enhetskostnader för nybyggnation av djurstallar Länk till annan webbplats.

Gödselmedelsberäkning och lagringskapacitet, framtaget av Greppa näringen. Finns även på deras webbplats www.greppa.nu/ditt-lan/skane Länk till annan webbplats.

Dokument speciellt vid ansökan om förädlingsstöd

Blankett för huvudråvaror (obligatorisk vid förädlingsstöd) Länk till annan webbplats.

OBS! När du har öppnat någon av dokumenten nedan börja med att "Spara som" och fyll sedan i dina svar. När du sen ska ladda upp filen på "mina sidor" fungera det bara att ladda upp Excel med Office-paketet, inte Open Office m.fl.

Att tänka på under genomförandet av insatsen som du sökt stöd för:

De utgifter som har uppstått under den period som du ansöker om utbetalning för registrerar du i e-tjänsten och laddar samtidigt upp tillhörande underlag till respektive utgift. Du ska även bifoga utdrag ur bokföringen som visar att din investering är separat redovisad. Alla utgifter som du söker stöd för ska finnas med i bokföringen.

Underlag som kan vara aktuella att skicka in är fakturor, betalningsbevis, tillstånd m.m. Läs på www.jordbruksverket.se om hur du ska redovisa dina utgifter, vilka underlag du ska skicka in och vilken information underlaget ska innehålla.
Det finns en film på hur man ansöker om utbetalning i e-tjänsten, som vi rekommenderar att du tittar på. Sök "Instruktionsfilmer". Länk till annan webbplats.

På Jordbruksverkets hemsida förklaras mer om hur du ska redovisa dina utgifter, vilka underlag du ska skicka in och vilken information underlaget ska innehålla. Länk till annan webbplats.

Under tiden du arbetar med din ansökan om utbetalning i e-tjänsten ska du spara den som utkast. Skicka in den först när du är helt färdig med redovisningen, inte innan. Var uppmärksam på att en inskickad ansökan om utbetalning inte går att ändra.

Fakturor och betalningsbevis

Kopior på fakturor som du skickar in måste vara ställda till dig som stödmottagare. De ska vara läsliga, de ska ha en klar koppling till projektet och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Underlag som fakturan hänvisar till ska också bifogas. Om du inte söker för hela beloppet på fakturan ska du markera så att det tydligt framgår vilket belopp som du söker utbetalning för. Det måste framgå av betalningsbeviset att betalningen är genomförd, man ska kunna se när pengatransaktionen har gjorts, beloppet ska stämma med fakturan och vilket konto som pengarna har dragits ifrån. Fakturadatum och betaldatum får vara tidigast det datum som framgår av ditt beslut om stöd.

Slutdatum

Det är viktigt att du ansöker om slututbetalning i tid. Vilket slutdatum du har ser du i ditt beslut om stöd. Har du inte möjlighet att ansöka om utbetalning innan ditt slutdatum ska du, innan dess, ansöka om att ändra slutdatum på blankett

"Ansökan – ändring av beslut om stöd 2014-2020". Blanketten finns på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Blanketten finns på Jordbruksverkets webbplats. Kommer ansökan om slututbetalning in efter slutdatumet leder det till stora avdrag.

Delutbetalning/slututbetalning

Du kan söka delutbetalning och slututbetalning i e-tjänsten.
Ansöker du om en delutbetalning kan du få upp till 80 % av stödbeloppet, resterande 20 % när du söker slututbetalning.

Informera om projektet/investeringen på din webbplats

Om du som stödmottagare har en webbplats ska du där ha en kort beskrivning av projektet och ha med EU:s logotyp för europeiska jordbruksfonden för landsbygds-utveckling. Informationen ska finnas kvar tills du har fått din slututbetalning. Handlar ditt projekt om produktiva investeringar eller investeringar inom infrastruktur ska informationen finnas kvar på webbplatsen tills det har gått fem år efter att du har fått slututbetalningen av stödet.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning.
- Du redovisar den finansiering som hittills är inbetald till ditt projekt.
- Du ska bifoga inbetalningsbevis.
- Om du får in mer eller mindre finansiering än det som finns i ditt beslut om stöd kan det bli en omprövning av ditt beslut, vilket innebär att ditt projektstöd kan komma att minskas.

Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster i landet, och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar

Vill du bidra till en aktiv fritid på landsbygden? Du kan få stöd för att utveckla idrotts- och fritidsanläggningar och samlingslokaler för olika aktiviteter.

Investeringar i kommersiell och offentlig service

Vill du investera i den lokala servicen på landsbygden? Då kan du söka stöd för det.

Investeringar i rekreation och turism

Vill du skapa möjligheter för rekreation och turism på landsbygden? Du kan få stöd för att till exempel skapa leder för vandring och sätta upp skyltar med turistinformation.

Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden

Vill du utveckla eller bredda verksamheten i ditt företag på landsbygden? Du kan få stöd för din investering om den leder till ökad sysselsättning.

Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur

Vill du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Samarbeten för kortare livsmedelskedjor och lokal marknad

Vill du starta ett samarbete för att korta ner livsmedelskedjan och öka försäljningen på den lokala marknaden? Då kan du söka det här projektstödet.

Stöd till bredbandsutbyggnad

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Samarbeten för nya jobb på landsbygden

Vill du starta ett samarbete som bidrar till att skapa nya jobb på landsbygden? Då kan du söka det här projektstödet.

Stöd till hembygdsgårdar

Vill du utveckla din hembygdsgård? Du kan få stöd för att till exempel rusta upp byggnader och göra hembygdsgården till en attraktiv mötesplats.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer

Vill du bidra till lokal utveckling av natur- och kulturmiljöer? För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne