Ta jordbruksmark ur produktion

När jordbruksmark läggs ner sker det vanligen genom att man planterar skog, låter marken växa igen eller går över till annan markanvändning.

Anmäl minst 8 månader i förväg

Om du som jordbrukare eller markägare planerar att ta jordbruksmark ur produktion, måste du anmäla det minst 8 månader i förväg. Det gäller både åkermark och betesmark och oavsett vilket trädslag du vill plantera. Det gäller också om du väljer naturlig igenväxning eller någon annan markanvändning.

Anledningen är att vi ska kunna bedöma om natur- eller kulturvärden kan skadas. Vi vill även kunna undersöka möjligheterna till fortsatt skötsel av betesmarker och ge råd och stöd kring det. I vårt beslut kan vi ange villkor, till exempel att inte plantera barrträd nära vattendrag. Vi kan också helt förbjuda plantering om det krävs för att skydda natur- och kulturvärden.

Anmäl att ta jordbruksmark ur produktion

Du skickar in anmälan i vårt formulär:

Anmälningsformulär om att ta jordbruksmark ur produktion

Undantag vid små åtgärder

Du behöver inte göra någon anmälan om åtgärden har liten betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön. Ju mindre areal som tas i anspråk, desto mindre risk att något natur- eller kulturvärde tar skada. Vi rekommenderar att du gör en anmälan om du inte är helt säker på natur- och kulturvärdena i området.

Att gå över till energiskogs- eller julgransodling på jordbruksmark räknas inte som att ta marken ur produktion. Men eftersom sådana planteringar kan påverka naturmiljön väsentligt ska du alltid lämna in en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Det här säger lagen

Enligt 12 kap 9 § miljöbalken Länk till annan webbplats. får jordbruksmark tas ur jordbruksproduktion först efter anmälan till länsstyrelsen, om inte åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön. (Om åtgärden prövas enligt annan lagstiftning, till exempel i en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, behöver du inte göra någon anmälan.)

Enligt Förordning (1998:904) om anmälan för samråd Länk till annan webbplats. ska den som har underrättat länsstyrelsen om att jordbruksmark ska tas urproduktion anses ha gjort anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Att ta jordbruksmark ur produktion räknas som en väsentlig ändring av naturmiljön. En sådan åtgärd ska därför prövas enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Vad som ska ingå i en anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion framgår av Jordbruksverkets föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i jordbruket (SJVFS 2020:002 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Skogsvårdsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7, 7 kap. 22 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) anger att den som planterar skog på nedlagd jordbruksmark ska lämna en oplanterad skyddszon utmed sjöar, vattendrag, kulturmiljöer, öppen jordbruksmark och bebyggelse. Skyddszonen kan alternativt planteras med lövträd.

Glöm inte begära utträde ur stödsystemet

En anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion är inte kopplad till jordbruksstödet. Du måste själv begära utträde ur stödsystemet för marken du tar ur produktion. Detta gör du genom att inte söka på området i din SAM-ansökan.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

205 15 Malmö

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss