Ta jordbruksmark ur produktion

När jordbruksmark läggs ner sker det vanligen genom att man planterar skog, låter marken växa igen eller går över till annan markanvändning.

Anmäl minst 8 månader i förväg

Om du som jordbrukare eller markägare planerar att ta jordbruksmark ur produktion, måste du anmäla det minst 8 månader i förväg. Det gäller både åkermark och betesmark, oavsett vilket trädslag du vill plantera. Det gäller också om du väljer naturlig igenväxning eller annan markanvändning.

Anledningen är att vi ska kunna bedöma om natur- eller kulturvärden kan skadas. Vi vill även kunna undersöka möjligheterna till fortsatt skötsel av betesmarker och ge råd och stöd om möjligheter finns. I vårt beslut kan vi om nödvändigt ange vissa villkor som ska gälla, exempelvis val av trädslag, eller helt förbjuda plantering om det krävs.

Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion

  • Fyll i formuläret för anmälan om att ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion.
  • Till anmälan ska det bifogas en tydlig kartbeskrivning som visar aktuellt markområde samt uppgifter om markareal och vilket trädslag som ska planteras.
  • Det är även viktigt att lämna uppgifter om vilka biotoper som finns inom eller i anslutning till markområdet. Sådana biotoper kan t.ex. vara stenmurar, odlingsrösen, diken, märgelgravar eller åkerholmar.

För att vi ska kunna hålla vår handläggningstid vill vi att du lämnar in en fullständig ansökan som är korrekt ifylld.

Observera att alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i för att kunna skicka in formuläret.

UPPGIFTER OM ANMÄLARE
ANMÄLAN AVSERMARKÄGARE (Om annan än anmälare)


Kan ni tänka er att fortsätta bruka marken mot viss ersättning om det är betydelsefullt att dess natur- eller kulturmiljövärdet inte förstörs? * (obligatorisk)
Kan ni tänka er att fortsätta bruka marken mot viss ersättning om det är betydelsefullt att dess natur- eller kulturmiljövärdet inte förstörs?


Anser ni att den mark som ni enligt denna anmälan avser att ta ur jordbruksproduktion är värdefull från naturvårds- eller kulturmiljösynpunkt? * (obligatorisk)
Anser ni att den mark som ni enligt denna anmälan avser att ta ur jordbruksproduktion är värdefull från naturvårds- eller kulturmiljösynpunkt?


MARKFÖRHÅLLANDE
Marken är omgiven av åker: * (obligatorisk)
Marken är omgiven av åker:Jordart: * (obligatorisk)
Jordart:Stenbundhet * (obligatorisk)
StenbundhetANMÄLAN OMFATTAR
Hektar totalt varav:

Max storlek 10 mb. Är din fil större än 10 mb kontakta länsstyrelsen.
ANMÄLAN OMFATTAR FÖLJANDE DELOMRÅDEUndantag vid små åtgärder

Du behöver inte göra någon anmälan om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön.

Ju mindre areal som tas i anspråk, desto mindre risk att något natur- eller kulturvärde tar skada. Det är starkt rekommenderat att göra en anmälan om du inte är helt säker på natur- och kulturvärden i området.

Att gå över till energiskogs- eller julgransodling på jordbruksmark räknas inte som att ta marken ur produktion. Eftersom sådana planteringar väsentligt påverkar naturmiljön ska du ändå alltid samråda med Länsstyrelsens naturvårdsenhet enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Det här säger lagen

Du kan läsa mer om anmälningsplikten i Miljöbalken (12 kap. 9 §) Länk till annan webbplats. och Jordbruksverkets föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i jordbruket (SJVFS 2020:002 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Om åtgärden prövas enligt annan lagstiftning, behöver du inte göra någon anmälan.

Skogsvårdsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7, 7 kap. 22 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) anger att den som planterar skog på nedlagd jordbruksmark ska lämna en oplanterad skyddszon utmed sjöar, vattendrag, kulturmiljöer, öppen jordbruksmark och bebyggelse. Skyddszonen kan alternativt planteras med lövträd.

Att ta jordbruksmark ur produktion räknas som en väsentlig ändring av naturmiljön. En sådan åtgärd ska därför alltid prövas enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Viktigt att du tar emot rätt jordbruksstöd

Observera att denna anmälan inte är direkt kopplad till jordbruksstödet. Du måste även aktivt begära utträde ur stödsystemet för marken du tar ur produktion. Detta gör du genom att inte söka på området i din SAM-ansökan.

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.

Postadress: 205 15 Malmö eller 291 86 Kristianstad