Skogsstrategi

Skånsk skogsstrategi är ett verktyg för att utveckla och aktivt förvalta det skånska gröna guldet, nu och i framtiden.

Logga för Skånsk skogsstrategi

Digital plattform

Arbetet med den skånska skogsstrategin är i full gång och strategin har nu fått en digital plattform.

www.skanskskogsstrategi.selänk till annan webbplats

Ambitionen är ett långsiktigt värdeskapande för den skånska skogen utifrån våra fyra huvudområden: innovation, miljö, produktion och rekreation.
Här kommer den digitala plattformen fortsättningsvis att vara ett centralt verktyg för insatsernas och aktiviteternas genomförande.

Börjar med remissversion

I början av oktober har vi genomfört två stormöten där vi nu håller på att sammanställa all inspel ifrån. Under hösten kommer vi att bearbeta vidare och skriva på vår version av den Skånska skogsstrategin. Ambitionen är att komma ut med en remissversion till alla skånska intressenter till våren.

Parter bakom strategin

Bakom strategin står Skogforsk, Naturskyddsföreningen i Skåne, LRF Skåne Länsstyrelsen Skåne, SLU - inst. för sydsvensk skogsvetenskap, Skogsstyrelsen, Region Skåne, och Södra skogsägarna.

Syftet med skogsstrategin

Syftet med ”Skånsk skogsstrategi” är att stödja den skogliga utvecklingen i länet i samklang med det nationella skogsprogrammet. Detta på ett sätt som bidrar till länets samhällsutveckling i stort.

Det innefattar att se skogen som en betydande möjlighet för att bidra till fler jobb, hållbar tillväxt och utvecklingen av en växande bioekonomi.

Den ska utifrån de förutsättningar som är speciella för Skåne driva en utveckling som ger konkret nytta. Detta gör vi genom brobyggande, möjliggörande, synliggörande och kunskapslyftande åtgärder och ett innovativt och framåtlutat dialogklimat. I första hand mellan den skånska skogens samtliga intressenter.

Syftet med strategin är också att vara värdedrivande inom såväl det sociala, ekonomiska som miljömässiga området och med internationell utblick.

På så vis förvaltar man bäst regeringens vision om skogen som det gröna guldet.

Skånsk skogsstrategi – för ett långsiktigt värdeskapande.

Kontakt