Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skogsstrategi

Skånsk skogsstrategi är ett verktyg för att utveckla och aktivt förvalta det skånska gröna guldet, nu och i framtiden.

För att ta del av strategin, de skånska förutsättningarna, vårt synsätt och våra prioriterade insatser och aktiviteter ska du gå in på webbplatsen för skogsstrategin.

Strategiarbetet finns på vår gemensamma webbplats Skånsk skogsstrategi. Länk till annan webbplats.

Ambitionen är ett långsiktigt värdeskapande för den skånska skogen utifrån våra fyra huvudområden: innovation, miljö, produktion och rekreation. Här kommer den digitala plattformen fortsättningsvis att vara ett centralt verktyg för insatsernas och aktiviteternas genomförande.

Följ oss gärna även på vår Facebooksida @skanskskog Länk till annan webbplats.

Prenumerera på vårt skogliga nyhetsbrev som ges ut cirka 1 ggr/månad Länk till annan webbplats.

Den skånska skogen täcker något överraskande så mycket som 38 % av Skånes yta. Skånsk skogsstrategi lyfter nu fram dess potential inom strategins fyra huvudområden i fyra filmer samt en femte summerande film.

Den skånska skogens potential - Innovation på Youtube Länk till annan webbplats.
Den skånska skogens potential - Produktion på Youtube Länk till annan webbplats.
Den skånska skogens potential - Miljö på Youtube Länk till annan webbplats.
Den skånska skogens potential - Rekreation på Youtube Länk till annan webbplats.
Den skånska skogens potential - en summering på Youtube Länk till annan webbplats.

Potentialen visas genom fyra filmer där Skånsk skogsstrategi med hjälp av fyra experter tittar på samma skogsparti med olika glasögon och vilket framför allt är möjligheterna framåt.
Genom filmerna visas också vikten av hur de fyra områdena måste samspela för att vi ska få den ekonomiska, sociala och hållbara utveckling som är utgångspunkten för såväl det nationella skogsprogrammet som den skånska skogsstrategin.
Den femte filmen är en summering av de fyra första filmerna - där vi visar på hela potentialen för Skånes skogar.

Medverkande är Anton Holmström från techföretaget Katam (Innovation), naturturismföretagaren Camilla Jönsson (Rekreation) och från Skogsstyrelsen Skåne medverkar Gunnar Isacsson (Miljö) och Laura Kofoed Olsson (Produktion), tidigare anställd på Sydved.

Avsändare är samtliga verksamheter som sitter i styrgruppen för strategin (se nedan). Liksom i styrgruppen, som för strategin generellt, är dialog ett mycket viktigt redskap för vägen framåt, något som är bärande i filmerna.

Tillsammans för den skånska skogen!

På väg uppåt - värdet av jämställdhet i skogssektorn. Den 21 oktober 2021 på Youtube. Länk till annan webbplats.

Bygg i trä - Träbyggnadswebbinarie. Den 28 maj 2021 på Youtube. Länk till annan webbplats.

Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet. Den 22 september 2022 på Youtube. Länk till annan webbplats.

Det hölls tre seminarier dagen då vi lanserade strategin:

Föredrag: JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet är självklart men är det verklighet? Genom presentation av verkliga siffror förstår vi att skogsbranschen är könssegregerad. Anna Schyman skogsvetare, förklarar hur och varför segregation uppstår men även hur vi kan förbättra vår bransch.

Föredrag om jämställdhet med Anna Schyman på Youtube Länk till annan webbplats.

Föredrag: DIGITALISERING

I en digitaliserad värld kan vi bo, arbeta och bygga företag lika bra överallt. Landsbygden kan bli centrum för ekonomisk, social och miljömässig tillväxt.

I Skogen ger riklig dataförsörjning ökad skogstillväxt och varierad skogsskötsel samtidigt som det går att hantera konflikter och utveckla naturvärden på riktigt. Automation ger högeffektiv skogsvård och avverkning som samtidigt kan vara hänsynsfull. Den största utvecklingspotentialen finns i upplevelsetjänster baserat på skogens alla värden. Med rätt appar och innovativ tjänsteutveckling kan vi få se tillväxt i både arbetstillfällen och inkomster till skogsägare. Sammantaget blir skogen en växande vinnare.

För att lyckas måste det offentliga Sverige skapa en öppen, användbar och tillgänglig dataförsörjning för landsbygdens digitala entreprenörer.

Patrik André visar i sitt föredrag hur digitaliseringen gör skogen och landsbygden till växande vinnare.

Föredrag om digitalisering, Patrik André på Youtube Länk till annan webbplats.

Föredrag: UTBILDNING och FORSKNING

På SLU I Alnarp finns flera utbildningar om skogen. Vid institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap erbjuds det tre olika utbildningar, ”EUROFORESTER” är ett internationellt masterprogram, ”Skogsbruk med många mål” är masterutbildning på distans som är ett samarbete med Linneuniversitetet och ”Forest and Landscape” är ett tvärvetenskapligt internationellt kandidatprogram som startar hösten 2021.

För SLU är samverkan en viktig del i dagens och framtidens arbete. Vid den skogliga fakulteten på SLU som sträcker sig över större delen av Sverige, är arbetet inom de skogliga strategierna inte begränsade till Skåne utan SLU vill vara en naturlig del i arbetet inom flera regioner och en partner för kommande aktiviteter. Att sprida information om pågående aktiviteter genom t ex nyhetsbrev, exkursioner, workshops eller populärvetenskapliga artiklar är också viktiga delar av arbetet med samverkan, detta för att nå en stor del av de skogliga intressenterna.

Några av de stora framtidsmålen för forskningen är att tillsammans med skogliga aktörer skapa två forskningsprogram. Det första programmet handlar om frågor kring ädellöv och det andra om skogen och klimatet, hur ska vi skydda skogen för att klara det framtida klimatet? Det handlar om att ha verktygslådan full med verktyg för framtidens klimat.

Karin Hjelm och Henrik Böhlenius berättar om de viktiga utbildningarna, framtidsmålen för forskningen, och om samsyn och samarbete.

Föredrag om utbildning och forskning, Karin Hjelm och Henrik Böhlenis på Youtube Länk till annan webbplats.

 

Slutrapporten om förstudien "Ta i trä" Pdf, 2.5 MB.

Leaderfinansierad förstudie ”Ta i trä” som är en av skogsstrategins aktiviteter: ”Stimulera lokalproducerad träförädling och mångbruk för en lokal marknad.”

Förstudien grundade sig på ett elevarbete på Landskapsvetarprogrammet på Kristianstads Högskola och syftade till att undersöka behov och möjligheter för en ökad lokal träförädling, främst i nordöstra Skåne.

Frågeställningar som: Företagarnas nulägessituation – behov och efterfrågan? Träförädlares efterfrågan på lövträ som råvara? Vilka samarbeten finns idag? Vilka är konsumenter och var finns de?

Förstudiens fokus var att svara på frågan om det finns ett behov av ett genomförandeprojekt med inriktning på lokal träförädling. projektet avslutades 2023.

Projektägare för leaderprojektet Ta i trä är Länsstyrelsen Skåne, finansiärer är Leader Skånes Ess samt Skogsstyrelsen Skåne. Medarbetare i projektet är Åke Högman Länsstyrelsen Skåne och Jan Lannér Skogsstyrelsen.

Efterföljande projekt blev Skogens värden.

EU

Parter bakom strategin

Bakom strategin står Skogforsk, Naturskyddsföreningen i Skåne, LRF Skåne Länsstyrelsen Skåne, SLU - inst. för sydsvensk skogsvetenskap, Skogsstyrelsen, Region Skåne, och Södra skogsägarna.

Syftet med skogsstrategin

Syftet med ”Skånsk skogsstrategi” är att stödja den skogliga utvecklingen i länet i samklang med det nationella skogsprogrammet. Detta på ett sätt som bidrar till länets samhällsutveckling i stort.

Det innefattar att se skogen som en betydande möjlighet för att bidra till fler jobb, hållbar tillväxt och utvecklingen av en växande bioekonomi.

Den ska utifrån de förutsättningar som är speciella för Skåne driva en utveckling som ger konkret nytta. Detta gör vi genom brobyggande, möjliggörande, synliggörande och kunskapslyftande åtgärder och ett innovativt och framåtlutat dialogklimat. I första hand mellan den skånska skogens samtliga intressenter.

Syftet med strategin är också att vara värdedrivande inom såväl det sociala, ekonomiska som miljömässiga området och med internationell utblick.

På så vis förvaltar man bäst regeringens vision om skogen som det gröna guldet.

Skånsk skogsstrategi – för ett långsiktigt värdeskapande.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss