Skogsstrategi

Skånsk skogsstrategi är ett verktyg för att utveckla och aktivt förvalta det skånska gröna guldet, nu och i framtiden.

Strategiarbetet finns på vår gemensamma webbplats www.skanskskogsstrategi.se Länk till annan webbplats.

För att ta del av strategin, de skånska förutsättningarna, vårt synsätt och våra priorieterade insatser och aktiviteter ska du gå in på webbplatsen skanskskogsstrategi.se Länk till annan webbplats.

Ambitionen är ett långsiktigt värdeskapande för den skånska skogen utifrån våra fyra huvudområden: innovation, miljö, produktion och rekreation.
Här kommer den digitala plattformen fortsättningsvis att vara ett centralt verktyg för insatsernas och aktiviteternas genomförande.
Följ oss gärna även på vår facebooksida @skanskskog Länk till annan webbplats.

Logga för Skånsk skogsstrategi

Strategin beslutades sommaren 2020

Skånsk skogsstrategi beslutades i juni 2020 klar och det firade vi med ett livesänt lanseringsevent 25:e augusti 2020 från Alnarpsparken. Eventet finns kvar som inspelning för dig som vill titta på det i efterhand.

Tryck här för att komma till sändningen! Länk till annan webbplats.

Innehåll:
• Landsbygdsminister Jennie Nilsson medverkar digitalt
• Plantering av ”Strategiträdet” i Alnarpsparken.
• Paneldiskussion med Anneli Hulthén, Anna Schyman, Gunnar Wetterberg
och Ann Marke.
• Föreläsningar av Anna Schyman, Patrik André och Henrik Böhlenius
och Karin Hjelm.

Det hölls tre seminarier också och dessa kan ni se här.

Föredrag: JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet är självklart men är det verklighet? Genom presentation av verkliga siffror förstår vi att skogsbranschen är könssegregerad.

Anna Schyman skogsvetare, förklarar hur och varför segregation uppstår men även hur vi kan förbättra vår bransch. Länk till annan webbplats.

Föredrag: DIGITALISERING

I en digitaliserad värld kan vi bo, arbeta och bygga företag lika bra överallt. Landsbygden kan bli centrum för ekonomisk, social och miljömässig tillväxt.

I Skogen ger riklig dataförsörjning ökad skogstillväxt och varierad skogsskötsel samtidigt som det går att hantera konflikter och utveckla naturvärden på riktigt. Automation ger högeffektiv skogsvård och avverkning som samtidigt kan vara hänsynsfull. Den största utvecklingspotentialen finns i upplevelsetjänster baserat på skogens alla värden. Med rätt appar och innovativ tjänsteutveckling kan vi få se tillväxt i både arbetstillfällen och inkomster till skogsägare. Sammantaget blir skogen en växande vinnare.

För att lyckas måste det offentliga Sverige skapa en öppen, användbar och tillgänglig dataförsörjning för landsbygdens digitala entreprenörer.

Patrik André visar i sitt föredrag hur digitaliseringen gör skogen och landsbygden till växande vinnare. Länk till annan webbplats.

Föredrag: UTBILDNING och FORSKNING

På SLU I Alnarp finns flera utbildningar om skogen. Vid institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap erbjuds det tre olika utbildningar, ”EUROFORESTER” är ett internationellt masterprogram, ”Skogsbruk med många mål” är masterutbildning på distans som är ett samarbete med Linneuniversitetet och ”Forest and Landscape” är ett tvärvetenskapligt internationellt kandidatprogram som startar hösten 2021.

För SLU är samverkan en viktig del i dagens och framtidens arbete. Vid den skogliga fakulteten på SLU som sträcker sig över större delen av Sverige, är arbetet inom de skogliga strategierna inte begränsade till Skåne utan SLU vill vara en naturlig del i arbetet inom flera regioner och en partner för kommande aktiviteter. Att sprida information om pågående aktiviteter genom t ex nyhetsbrev, exkursioner, workshops eller populärvetenskapliga artiklar är också viktiga delar av arbetet med samverkan, detta för att nå en stor del av de skogliga intressenterna.

Några av de stora framtidsmålen för forskningen är att tillsammans med skogliga aktörer skapa två forskningsprogram. Det första programmet handlar om frågor kring ädellöv och det andra om skogen och klimatet, hur ska vi skydda skogen för att klara det framtida klimatet? Det handlar om att ha verktygslådan full med verktyg för framtidens klimat.

Karin Hjelm och Henrik Böhlenius berättar om de viktiga utbildningarna, framtidsmålen för forskningen, och om samsyn och samarbete. Länk till annan webbplats.

Parter bakom strategin

Bakom strategin står Skogforsk, Naturskyddsföreningen i Skåne, LRF Skåne Länsstyrelsen Skåne, SLU - inst. för sydsvensk skogsvetenskap, Skogsstyrelsen, Region Skåne, och Södra skogsägarna.

Syftet med skogsstrategin

Syftet med ”Skånsk skogsstrategi” är att stödja den skogliga utvecklingen i länet i samklang med det nationella skogsprogrammet. Detta på ett sätt som bidrar till länets samhällsutveckling i stort.

Det innefattar att se skogen som en betydande möjlighet för att bidra till fler jobb, hållbar tillväxt och utvecklingen av en växande bioekonomi.

Den ska utifrån de förutsättningar som är speciella för Skåne driva en utveckling som ger konkret nytta. Detta gör vi genom brobyggande, möjliggörande, synliggörande och kunskapslyftande åtgärder och ett innovativt och framåtlutat dialogklimat. I första hand mellan den skånska skogens samtliga intressenter.

Syftet med strategin är också att vara värdedrivande inom såväl det sociala, ekonomiska som miljömässiga området och med internationell utblick.

På så vis förvaltar man bäst regeringens vision om skogen som det gröna guldet.

Skånsk skogsstrategi – för ett långsiktigt värdeskapande.

Kontakt