Betesförmedling

Länsstyrelsens betesförmedling skapar möjligheter för fler betesmarker att bli betade och därmed bibehållas som betesmarker, med de höga värden dessa har för både natur, kultur och landskapsbild.

Här kan du som har betesmark men saknar djur, liksom du som behöver mer bete till dina djur, hitta varandra genom att lägga in information i en karttjänst. Ni har sedan möjlighet att kontakta varandra och tillsammans komma överens om villkoren för ett arrende.

Använd vår karttjänst för betesförmedling

Nu kan du gå in i vårt kartverktyg Länk till annan webbplats. och välja om du söker bete eller vill erbjuda bete genom att markera med symbolerna och antingen sätta en punkt eller rita ett område i kartan. Du fyller även i ett formulär och sedan är din förmedling lämnad.
I kartan kan du se vilka som redan anmält sin mark eller sina djur i förmedlingen. De uppgifter som du själv lägger in kommer att visas i kartbilden tillsammans med de andra.

Om du skulle stöta på problem eller undra något, kan du kontakta My Rask via e-post. my.rask@lansstyrelsen.se

Ni ansvarar för villkor och avtal

Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djur- och markägare. Ni ansvarar själva för att komma överens om villkoren. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal, men vi listar ett antal tips här.

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva betesavtal och du kan även hitta mallar genom att söka på internet.

Avtalet bör bland annat innehålla uppgifter om:

  • mellan vilka parter det gäller och för vilka marker avtalet upprättas,
  • hur länge avtalet gäller,
  • hur lång uppsägningstiden är,
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls. På mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd eller annat som ska skyddas,
  • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning på marken,
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren,
  • djurhållaren behöver även tänka på att registrera flytten av djuren (gäller ej hästar),
  • om det ingår tillgång till stall eller inte,
  • vem som står som ansvarig om djur skadas eller orsakar skada.
Europeiska jordbruksfonden

Betesförmedlingen ingår i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt