Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

När behöver du söka förvärvstillstånd?

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Vad gäller för fysisk person?

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Vad gäller för juridisk person?

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse.

Förvärvstillstånd i Skåne

I Skåne finns varken områden klassade som glesbygd eller omarronderingsområden. Här behöver enbart juridiska personer som förvärvat en lantbruksfastighet från en fysisk person eller ett dödsbo förvärvstillstånd.

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats. Här finns också anvisningar där det står vilka handlingar som du ska skicka med i din ansökan.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Avgift

För att få din ansökan prövad behöver du oftast betala en avgift till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen börjar handlägga din ansökan när du har betalat avgiften.

Så mycket ska du betala:

 • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 20 miljoner kronor eller lägre. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Skicka in och betala avgift

Skicka ansökan till: skane@lansstyrelsen.se 

eller

Länsstyrelsen Skåne
291 36 Kristianstad

Betala in avgiften till bankgiro 102-2912, ange Förvärvsansökan och aktuell fastighetsbeteckning på bankgiroblanketten.

Så hanterar vi dina uppgifter Länk till annan webbplats.

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Arrendesyn

Närmare 300 000 ha av Skånes 455 000 ha åkermark är helt eller delvis arrenderade . alltså uthyrda av markägaren till någon annan som odlar marken. När ett arrende avslutas ska det göras en avräkning. Avräkningen innebär att jämföra arrendets skick när det inleddes och skicket när det lämnas. Om skicket har höjts har arrendatorn rätt att få ekonomisk kompensation, har skicket sänkts har markägaren rätt till kompensation.

Som stöd för avräkningen finns i länet ”arrendesynare”. De kan anlitas för att dokumentera arrendets skick, både när det ingås och hur skicket är det lämnas.

Närmare 300 000 ha av Skånes 455 000 ha åkermark är helt eller delvis arrenderade. När ett arrendeställe avträdes skall en avräkning ske, avräkningen grundas normalt på en syn vid avräkningsperiodens början och slut. Vid synen bestäms skicket på arrendestället. Arrendesynen bör genomföras av två personer som av Länsstyrelsen har förklarats behöriga att hålla syn.

Enligt Jordabalken skall en avräkning ske när ett arrendeställe avträdes. Avräk­ningen innebär att skicket på gården och markerna ska fastställas. Har inte annat avtalats ska avräkningen grundas på syn vid avräkningsperiodens början och slut. Synen ska genomföras av minst två arrendesynare som är förtrogna med ortens jordbruksförhållanden.

Jordägare och arrendator väljer gemensamt ut två lämpliga arrendesynare bland de personer som Länsstyrelsen har förklarat behöriga att hålla syn. Behöriga arrendesynare framgår av en förteck­ning som årligen uppdateras. För närvarande finns ett tiotal personer som är behöriga att hålla arren­desyn i Skåne län.

Syn får påbörjas tidigast 6 månader före till- eller frånträde och den ska vara avslutad senast 4 månader efter. Vid behov kan Länsstyrelsen medge förlängd synetid om arrendesynarna begär det.

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter

Dödsbon måste avveckla innehav av jordbruksfastigheter inom fyra år från utgången av det år då dödsfallet inträffade. Avyttringen kan ske genom arvskifte/bodelning, gåva eller försäljning, lagfart ska sökas inom tre månader efter överlåtelsen. Om jord- eller skogsbruks­fastighet ägs av minst tre personer måste det finnas en ställföreträdare.

Dödsbon måste avveckla innehav av jordbruksfastigheter inom fyra år från utgången av det år då dödsfallet in-träffade. Avyttringen kan ske genom arvskifte, gåva eller försäljning, lagfart ska sökas inom tre månader efter överlåtelsen. Om jord- eller skogsbruksfastighet ägs av minst tre personer måste det finnas en ställföreträdare.

Av ärvdabalken framgår att om det i ett dödsbo ingår fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet måste dödsboet avveckla fastighetsinnehavet senast fyra år efter utgången av kalenderåret då dödsfallet inträffade. Anledningen är att begränsa antalet fastigheter som ägs av dödsbon, eftersom ägandeformen kan leda till att brukandet och förvaltningen av fastigheterna försvåras. Länsstyrelsen har tillsynen över att avvecklingen sker i enlighet med bestämmelserna, vid behov kan vite utfärdas.

Reglerna innebär inte att dödsboet som sådant måste upplösas, bara att jordbruksfastigheten måste avyttras. Avyttringen kan ske genom arvskifte, gåva, försäljning eller som en kombination av dessa överlåtelsesätt. Lagfart ska sökas inom tre månader efter överlåtelsen hos Lantmäteriet.

Inskrivningsärende hos Lantmäteriet Länk till annan webbplats.
Eller via telefon 0771-63 63 63. Med ansökan ska bifogas aktuella handlingar i ärendet.

Två år efter dödfall skickar Länsstyrelsen ut information om de regler som gäller till dödsbon med innehav av lantbruksfastighet, informationen upprepas efter ytterligare ett år. Hörsammas inte informationerna utfärdar Länsstyrelsen ett föreläggande om att dödsboet ska uppfylla bestämmelserna. Kvarstår dödsboet ändå som fastighetsinnehavare utfärdar Länsstyrelsen ett vites-föreläggande om att dödsboet ska genomföra avvecklingen.

Om det finns särskilda skäl till att dödsboet inte kan uppfylla kravet om avyttring kan Länsstyrelsen medge anstånd med avvecklingen.

Om en jord- eller skogsbruksfastighet ägs av minst tre personer tillsammans måste det enligt lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter Länk till annan webbplats. finnas en ställföreträdare. Denne kan vara antingen delägare eller en utomstående person. Ställföreträdaren ska svara för den löpande förvaltningen av fastigheten enligt de riktlinjer om delägarna ger och företräda delägarna utåt.


Jord- och skogsklassificering i Skåne

Den svenska åkermarken finns klassad i en 10-gradig skala där klass 10 är högsta klassen. Klass 8-10 finns enbart i Skåne där de ca 200 000 ha utgör nästan hälften av åkermarken. Klassningen bygger på produktionsförmågan/avkastningsvärdet på 70-talet. Ändrade prisförhållanden och teknisk utveckling mm har delvis ändrat förutsättningarna, men klassningen brukar ändå användas i olika sammanhang.

Den svenska åkermarken graderades 1970 i klasser efter dess produktionsförmåga (spannmålsavkastning).  Ändrade prisförhållanden och teknisk utveckling mm har delvis ändrat förutsättningarna, men klassningen brukar ändå användas i diverse olika sammanhang.                        

De bästa jordarna utgör en mycket liten del av den totala åkerarealen i Sverige. De tre högst graderade åkermarksklasserna, dvs klass 8-10, uppskattas till 7% (ca 200 000 ha). Denna högproduktiva åkermark finns endast i Skåne och ligger till största delen i länets västra och södra del.

Exploatering av jordbruksmark 2011-2015 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Lathund för klassificeringen

 1. Öppna länken karttjänsten Planeringsunderlag rådgivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Gör inställningar enligt nedanstående punkter 3–5 i Lagerlistan i högra kolumnen.
 3. Klicka på trekanten framför undre rubriken ”Vatten och mark”, nu dyker det upp en rad nya kartskikt.
 4. Klicka bort bocken i fyrkanten framför SMHI SVAR Huvudavrinningsområden.
 5. Bocka i fyrkanten framför LstM Jord- och skogsklassificering Skåne (ligger bland de nedersta kartskikten & dessvärre är texten rätt diffus i denna upplösningen).
 6. Allra längst upp till vänster i skärmbilden finns zoom (+), zooma och flytta kartbilden för att hitta aktuell fastighet, fortsätt sakta zooma ca 6 gånger tills kartbilden fylls med olika färger, först då är klassificeringen aktiv.
 7. Klicka på ... till höger om övre rubriken ”Vatten och mark”, då visas verktyget transparens (genomskinlighet), flytta markören åt vänster för att se den underliggande kartbilden.
 8. Klicka nu på åkerskiftet som du vill få uppgift om, då visas åker- eller skogsklassen direkt på skärmen. Observera att för åkerklasserna 1-10 är 10 bäst medan för skogsklasserna 11-13 är förvirrande nog klass 11 bäst!

Problem att komma in i karttjänsten?

Många av våra karttjänster (webbGIS) använder webbläsartillägget Silverlight och tyvärr stöds inte detta längre av alla webbläsare.

Karttjänsterna fungerar bäst i Internet Explorer, undvik Chrom och Firefox.

Om du använder Edge finns det en funktion/inställning för att köra klassisk Explorer.

Då brukar det funka att köra Silverlight och använda kartan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss