Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

LU Land – en brygga mellan forskningen och praktiken

landskap

Marken i Skåne är en eftertraktad resurs och inte sällan uppstår det frågor kring hur och till vad marken ska användas. För att hitta långsiktigt hållbara lösningar på dessa ofta komplexa problem krävs relevant fakta, konstruktiv dialog och en helhetssyn, som bara kan skapas genom samverkan mellan dem som berörs. Det vill LU Land vara med och bidra till!


TEXT: Ulrika Petersén FOTO: Mostphotos

Plattformen LU Land – markanvändning för en hållbar framtid, är ett samverkansinitiativ vid Lunds universitet som involverar över 80 forskare samt närmare 30 samarbetspartners. Syftet med den öppna plattformen är att lyfta och diskutera aktuella frågeställningar kring markanvändning och genom dialog hitta lösningar för en hållbar markanvändning: ekologiskt såväl som ekonomiskt och socialt.

– Vi såg att det från forskarsidan fanns ett behov av att stärka samverkan mellan forskning och samhälle, både för att göra forskningen kring hållbar markanvändning mer samhällsrelevant, och för att kunna nå ut med våra resultat på ett bättre sätt, säger Juliana Dänhardt, forskningskoordinator vid LU Land. 2019 började vi bygga upp vår plattform och vi märkte ganska snart att det fanns ett oerhört sug från samhället att komma i kontakt med universitetet också.

Möten som kan leda till mer

En viktig del av LU Lands arbete är alltså att skapa dialog mellan olika aktörer, vilket bland annat görs via öppna mötesplatser där alla som vill kan delta. En gång i månaden arrangeras frukostseminarier, som lyfter samhällsaktuella utmaningar med koppling till markanvändning och i dialog med publiken diskuterar möjliga vägar framåt. En annan mötesplats har varit föreläsningsserien ”Att gynna vilda pollinatörer – vad säger forskningen?”, som arrangerats tillsammans med Länsstyrelsen Skåne inom ramen för regeringsuppdraget att gynna vilda pollinatörer som pågick 2020–2022.

– Med mötesplatserna vill vi sprida kunskap och fakta, men också skapa grogrund för nya samarbeten, tankar och idéer, säger Juliana.

Som brygga mellan forskningen och praktiken stödjer LU Land forskare och forskningsprojekt som är kopplade till samhällsrelevanta frågor kring hållbar markanvändning. Ett exempel är forskning som utvärderar miljöstöden till lantbruken.

– Eftersom miljöstöden förändras med jämna mellanrum kan det vara svårt för lantbrukaren att veta vilka åtgärder som är värda att satsa på, säger Juliana. Med forskning kring hur väl olika åtgärder fungerar kan miljöstöden förbättras – och det blir enklare för lantbrukaren att göra rätt insatser.

Genom att vara en öppen plattform med ett brett kontaktnät och en rad olika samarbetspartners vill LU Land underlätta för forskare att snabbare och enklare göra sina forskningsresultat tillgängliga för samhället. Olika målgrupper nås på olika sätt, men för att nå lantbrukare har LU Land bland annat identifierat Länsstyrelsen och Hushållningssällskapet som viktiga kanaler.

– Ambitionen framöver är att utveckla samarbetet oss emellan, säger Juliana. Vi vill även hälsa alla lantbrukare välkomna till våra föreläsningar och seminarier; ju fler perspektiv och tankar vi får in desto bättre blir LU Land! Mer information, datum för föreläsningar samt kontaktuppgifter till oss hittar du på vår hemsida: luland.lu.se.

Om LU Land

”En långsiktigt hållbar markanvändning är central för att trygga mat- och energiproduktion, skapa en biobaserad ekonomi, hantera klimatförändringen, bevara biologisk mångfald och leva upp till de globala hållbarhetsmålen.” Från LU Lands hemsida, luland.lu.se.

Målet med LU Land är att bidra till markanvändning för en hållbar framtid. Arbetet sker över sektors- och ämnesgränser och fokuserar på tre viktiga aspekter inom markanvändningen:

  • Vad ska vi använda den begränsade resursen mark till?
  • Hur intensivt ska landskapen brukas?
  • Vilka styrmedel och policyer krävs för att skapa en hållbar markanvändning?

Genom att arbeta med omvärldsbevakning, mötesplatser och stöd till forskare vill LU Land vara ett relevant nätverk med stark förankring i både forskningen och praktiken.

En av många forskare som medverkat vid LU Lands mötesplats för dialog och samverkan är Ulrika Samnegård, som forskar om biodiversitet. Läs även intervjun med henne och Gustaf Lewenhaupt, lantbrukare som deltar i hennes senaste forskningsprojekt.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss