Pågående och kommande arbete med förorenade områden

Information om vad som pågår just nu i arbetet med förorenade områden och vad som planeras för de kommande åren.

Pågående arbete

Arbetet med förorenade områden i Skåne sker genom inventering, tillsyn av förorenade områden och statligt finansierade objekt.

Inventeringen utgör idag en mycket liten del av arbetet, men tjänar som underlag för det vidare arbetet med förorenade områden. Länsstyrelsen har inventerat enligt Naturvårdsverkets framtagna metodik för inventering av förorenade områden (MIFO), rapport 4918, och objekten blir sedan riskklassade enligt fyra riskklasser, 1- 4, där riskklass 1 innebär mycket stor risk för människors hälsa och miljön medan riskklass 4 innebär liten risk för människors hälsa och miljön.

Länsstyrelsen använder riskklassningarna för att prioritera bland de inventerade objekten och hitta de objekt som är mest prioriterade att utreda vidare. Det är inte förrän objekten har undersökts som det går att avgöra om platsen verkligen är förorenad och huruvida det finns en risk kopplat till föroreningarna.

Tillsyn och tillsynsvägledning

Handläggarna inom förorenad mark arbetar bl.a. med tillsyn mot nedlagda verksamheter där någon funnits ansvarig. Arbetsgången för tillsynsärende innefattar ofta en eller flera undersökningar, framtagande av riskbedömning och åtgärdsutredning och eventuellt en saneringsåtgärd. En del av arbetet med förorenade områden innefattar utredning av ansvar, främst vid nedlagda verksamheter men även vid pågående verksamheter om t.ex. föroreningarna inte härstammar från nuvarande verksamhet. I framförallt åtgärdsskedet ingår även bedömningar av verksamhetsutövarens skälighet. Eftersom objekten är väldigt olika, både vad gäller storlek och föroreningsproblematik, så är det vanligt att specifika handlingsplaner utformas.

EBH-gruppen hjälper och stöttar ordinarie miljötillsynshandläggare på länsstyrelsen inom ärenden som rör förorenad mark på länsstyrelsens egna pågående verksamheter. Vid pågående verksamheter kan det vara svårt att praktiskt genomföra åtgärder. Dessa planeras då så långt det är möjligt och utförs först när möjlighet ges, t.ex. vid ombyggnation, grävarbeten eller då verksamheten flyttar eller upphör.

Vid mer akuta föroreningsproblem ställs krav på omedelbara åtgärder. Vid vissa objekt mynnar undersökningar ut i att kontrollprogram upprättas för ett eller flera år. Resultaten kan leda till åtgärder av olika slag.

Ett uppdrag inom tillsynsspåret är att vägleda kommunerna inom arbetsområdet förorenade områden. Den kommunala tillsynsmyndigheten har möjlighet att vända sig till länsstyrelsen för att få stöd och vägledning i tekniska och juridiska frågor som rör förorenad mark. Länsstyrelsen Skåne driver även tillsynsprojekt och deltar i miljösamverkansprojekt som på olika sätt bidrar till en förbättrad vägledning gentemot kommunerna.

Hittills har Länsstyrelsen Skåne utvärderat sina vägledningsinsatser regelbundet och utifrån de svar som kommit in valt inriktning på seminarier, workshops och information etc. Den direkta dagliga kontakten med inspektörer, via telefon och mail, med frågor kring förorenade områden i deras ärenden fortsätter. Detta är ofta ett tidseffektivt sätt för inspektörerna att komma vidare när de kört fast.

Hur många objekt som startas genom ansvarsutredningar beror på resurser, hur komplexa objekten är och hur mycket tid som måste läggas på andra redan pågående objekt. EBH-gruppen har blivit större, både på tillsyns- och statliga medelsidan, och därför har fler ärenden av båda slagen kunnat startas upp och handläggas.

Åtgärder utförs vid de objekt där man efter undersökningar gjort bedömningen att sådana är nödvändiga. Förutsättningarna på objektet avgör om och när åtgärderna kan genomföras.

Många av Länsstyrelsen Skånes tillsynsobjekt är pågående tillståndspliktiga verksamheter vilket medför att fullständiga åtgärder kan vara svåra att genomföra. Länsstyrelsen arbetar för att det ska finnas ett så bra underlag som möjligt den dagen det blir aktuellt med åtgärder samt att ansvarsfrågan ska vara helt klarlagd. Det går att göra delåtgärder även på pågående verksamheter och detta utförs i så stor utsträckning som möjligt. I vissa fall kan inte källan åtgärdas och då får skyddsåtgärder vidtas, t.ex. skyddspumpning av grundvatten, tills mer slutliga åtgärder kan vidtas. Även kontrollprogram kan upprättas för att kontrollera en förorening till dess att åtgärder blir aktuella.

Antalet förorenade områden där det finns någon ansvarig men verksamheten har lagt ned har ökat de senaste åren på grund av att Länsstyrelsen Skåne har börjat bedriva mer tillsyn vid fler sådana objekt. Det kommer troligtvis att vara lättare att genomföra åtgärder vid objekt där det inte längre finns en pågående verksamhet.

Bidrag och statsstöd

Inom de statligt finansierade projekten behandlas de förorenade områden där det, helt eller delvis, inte går att utkräva något lagligt ansvar för undersökningar eller åtgärder av området. För att statliga medel normalt ska kunna beviljas fordras att ett objekt är prioriterat ur ett nationellt eller regionalt perspektiv. Anledningen är att urvalet ska styras efter hur angelägen en undersökning eller åtgärd bedöms vara med hänsyn till risk för hälsa och miljö och mot bakgrund av det stora antalet förorenade områden.

Som underlag för prioriteringar används i första hand riskklassningen från MIFO-inventeringen och Länsstyrelsen Skånes prioriteringslista. 2016 kom en annan typ av statligt bidrag, det så kallade bostadsbidraget, som det finns mer information om nedan under rubriken Bostadsbidraget.

I mars 2022 kom en ny förordning, Förordning (2022:98) om statligt stöd till åtgärder för efterbehandling av föroreningsskador (statsstödsförordningen). Den innebär att om det finns en ekonomisk verksamhet som kan kopplas till fastigheten där ett objekt ligger, ska avhjälpande åtgärder av objektet finansieras via statsstöd i stället för statligt bidrag. Statsstödsförordningen gäller endast avhjälpande åtgärder.

Utredningar av objekt som saknar ansvarig finansieras, precis som tidigare, av statligt bidrag. Skillnaden mellan statsstöd och statsbidrag är bland annat att för statsstöd är Länsstyrelsen beslutande, medan Naturvårdsverket är beslutande myndighet gällande statligt bidrag. Vidare behöver fastighetsägaren involveras mera, och godkänna att åtgärder utförs på fastigheten, för att åtgärder ska kunna göras med statlig finansiering enligt statsstödsförordningen. Precis som för statsbidrag måste en kommun, eller i undantagsfall en statlig myndighet, vara huvudman för projektet.

En ansökan om statsstöd har inkommit till Länsstyrelsen Skåne, och är under granskningen (oktober 2023). Flera objekt uppfyller kraven för statsstöd och beräknas inkomma under det kommande året.

I första hand strävar Länsstyrelsen Skåne efter att den kommun där ett prioriterat objekt är beläget ska agera huvudman. De senaste åren har även myndigheten SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) tagit på sig rollen som huvudman vid ett antal skånska objekt. Det handlar framförallt om projekt med hög komplexitet där kommunerna i fråga begärt hjälp av en extern huvudman. Länsstyrelsen har möjlighet att själv agera huvudman. Detta sker dock undantagsvis och då framförallt i tidiga skeden, MIFO 2 och förstudie.

Vid utgången av 2023 kommer det att pågå åtgärder eller åtgärdsförberedelser på följande objekt:

  • d. BT Kemi södra området
  • Trelleborgs gasverk (bostadsbidrag)
  • Landskrona gasverk
  • d. kemtvätt i Dalby
  • d. kemtvätt i Sibbarp
  • d. kemtvätt i Perstorp
  • d. kemtvätt i Helsingborg
  • d. kemtvätt i Hässleholm
  • d. träskyddsanläggning i Hässleholm
  • Phyllaterion i Trelleborg.

Under de kommande åren kommer fler objekt att vara på väg mot åtgärd. Uppföljande provtagning efter åtgärd görs på Bomgatan i Kristianstad och på Läderfabriken i Klippan.

Bostadsbidraget

Från och med 2016 har det funnits ett statligt bidrag för kommuner att söka för att finansiera sanering av förorenad mark inför bostadsbyggande. Det aktuella bidragets syfte är att stimulera återanvändning av förorenad mark för att öppna upp områden för bostadsexploatering. Detta innebär ofta att markanvändningen på fastigheten ändras från att ha inhyst industrier till mer känsliga användningar så som bostäder.

För att kunna söka bidraget måste vissa kriterier vara uppfyllda, bland annat att fastigheten ska vara konstaterat förorenad (riskklass 1-3 enligt MIFO-metodiken eller motsvarande), att man avser att bygga bostäder på fastigheten samt att exploateringen inte är lönsam utan statligt stöd. Fastigheten ska även vara detaljplanelagd för bostäder eller så ska detaljplanearbetet ha påbörjats med minsta krav att kommunfullmäktige ska ha fattat ett beslut om att påbörja detaljplanearbetet.

Kommande arbete

Länsstyrelsen Skånes mål är att arbeta med så många objekt att miljöproblemet i sin helhet i huvudsak kan vara löst allra senast år 2050. För att både hinna undersöka och åtgärda objekten bör EBH-gruppen sträva efter att starta upp ett flertal objekt de kommande åren.

Länsstyrelsen ska fortsätta att driva på arbetet med att få till privatfinansierade undersökningar på pågående verksamheter. Flera av dessa objekt har varit föremål för tillsynsinsatser under flera år och kommer eventuellt att behöva tillsynsinsatser flera år framöver. För att takten inte ska minska är det viktigt att man de kommande åren snabbt bemöter inkommande rapporter och sätter tidsramar. För ett effektivt arbete bör en jurist utföra ansvarsutredningar och utgöra ett stöd i diskussioner om undersökningar och eventuellt åtgärder med bolagen.

Det är högst troligt att Länsstyrelsen Skåne, för nya och eventuellt även redan pågående objekt, i ökad utsträckning kommer att ställa krav via förelägganden. Dock kan det i vissa avseenden vara betydligt mer ändamålsenligt att komma överens om provtagningsplaner jämfört med väldigt uppstyrda förelägganden – det är den platsspecifika situationen som avgör. I många fall kan det vara bra med utrymme för ändringar och tillägg i undersökningsskedet, speciellt om utredningen läggs upp i flera steg.

En viktig del i tillsynsvägledningen är att förmedla hur det strategiska arbetet kan se ut och varför det är viktigt att lägga över vissa resurser från händelsestyrd tillsyn (t.ex. exploatering) till tillsynsdrivet arbete med prioriterade objekt (de som riskklassats som riskklass 1 och 2). Länsstyrelsen kommer att fortsätta driva på kommunerna att inventera sina verksamheter inklusive deponier och få till privatfinansierade undersökningar. Vår strategi kommer därför även under kommande år att omfatta workshops om efterbehandlingsansvar och MIFO-metodik när vi bedömer att behov finns. Strategin är kopplad till de skånska regionala åtgärdsmålen som tagits fram för att uppfylla miljömålen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss