Genomfört arbete med förorenade områden

Information om redan genomfört arbete i länet, exempelvis om vilka efterbehandlingsåtgärder som har genomförts.

Inventering

Länsstyrelsens inventering av förorenade områden pågick under 16 år och är idag avslutad, men kan i undantagsfall göras vid ny information om att en ännu inte undersökt bransch kan ha gett upphov till potentiellt förorenade områden. Ett exempel på en sådan bransch är pälsdjursuppfödningsbranschen, vars inventering gjordes under 2017.

I Skåne har finns (2023-10-13) idag 3272 identifierade objekt, se tabell 2 för fördelning per branschklass, och ca 2746 inventerade och riskklassade objekt, se tabell 1 för fördelning per riskklass.

Tabell 1. Objekt i Skåne fördelat per riskklass (hämtat ur EBH-stödet 2023-10-13).

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

Riskklass 4

85

912

1174

575

Branscher

I tabell 2 nedan visas fördelningen mellan branschklasserna för de objekt som identifierats, men inte riskklassats i Skåne.

Tabell 2. Identifierade objekt i Skåne fördelat per branschklass (hämtat ur EBH-stödet 2023-10-13).

Branschklass 1

Branschklass 2

Branschklass 3

Branschklass 4

0

1215

1598

459

De vanligast förekommande branscherna i länet är drivmedelshantering (inklusive SPIMFAB:s objekt), metallindustri (verkstadsindustri med och utan halogenerade lösningsmedel, tungmetallgjuteri samt ytbehandling), avfallsdeponier, bilvårdsanläggningar (inklusive bilverkstäder och åkerier), kemisk industri (färgindustri, tillverkning av tvätt och rengöringsmedel samt övrig organisk och oorganisk kemisk industri), grafisk industri, plantskolor samt kemtvättar.

Inventeringens syfte

Inventeringens syfte är att visa på de objekt som är mest prioriterade att utreda vidare. I första hand bedöms objekt som tilldelats riskklass 1 eller 2 vid den inledande inventeringen vara prioriterade att undersöka. Det gäller oavsett om det finns någon ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare som kan stå för utredningskostnaderna eller om en ansvarig saknas och statliga medel måste användas.

Tillsyn och tillsynsvägledning

Tillsynsarbetet leder normalt till ca 10-15 undersökningar per år, utförda vid pågående eller nedlagda verksamheter. Undersökningar utförs även i samband med exploateringar (ca 5-10 per år). Riskbedömningar måste utföras för att åtgärdsbehov ska kunna bedömas. Många av länsstyrelsens objekt har en komplicerad föroreningssituation och i dagsläget arbetar ett antal bolag med att ta fram åtgärdsutredningar. Varje år avslutas 3-6 objekt och klassas om samtidigt som målet är att starta 3-5 nya objekt.

Bedömningar av ansvar för undersökningar genomförs vid behov för nya objekt men i dagsläget handlar många utredningar om att bedöma ansvar och skälighet inför åtgärder. En majoritet av objekten är inne i en undersökningsfas vilket innebär att det är få objekt som har åtgärdats. Det finns dock exempel på utförda delåtgärder och åtgärder i samband med exploatering. Några objekt har avslutats utan åtgärd, ofta mot bakgrund av att riskbedömningar har visat att det inte finns några större miljö- och hälsorisker.

Sammantaget har den förstärkta tillsynen med fokus på förorenade områden bidragit till att ett stort antal undersökningar genomförts sedan starten 2005. Länsstyrelsen Skåne försöker så långt det är möjligt att uppmuntra och vägleda kommunerna så att de genomför inventeringar, kräver undersökningar och åtgärder på sina tillsynsobjekt.

Vägledning

Under de senaste åren har EBH-gruppen kontaktat länets kommuner för att stämma av hur det går för dem med inventeringsarbetet av pågående verksamheter samt vilka behov av vägledning de ser framöver. Samtalen med kommunerna har lett till flera seminarier, bland annat angående ansvar enligt miljöbalken, miljötekniska markundersökningar och riskbedömningar. Ett antal diskussionsträffar med mindre grupper har hållits om inventering och om att utföra ansvarsutredningar. Vid denna typ av träffar har miljöinspektörer möjlighet att diskutera med varandra men även få stöd av länsstyrelsens EBH-handläggare. Kommunernas miljöinspektörer har numera en egen kontaktperson i EBH-gruppen vilket lett till snabbare och effektivare vägledning.

Länsstyrelsen Skåne har gått igenom samtliga inventerade objekt i riskklass 1 och 2 och gjort bedömningar kring vem som är tillsynsmyndighet: kommun eller länsstyrelse. Länsstyrelsen har följt upp bedömningen med tillsynsvägledningsmöten med kommunerna för att diskutera deras objekt och hur de kan arbeta vidare med dessa. Genom att besöka kommunerna och tydliggöra vilka objekt som är deras så bedömer Länsstyrelsen Skåne att fler objekt har börjat handläggas.

Statligt bidrag

Sedan starten av arbetet med förorenade områden har undersökningar och utredningar finansierade med statliga medel utförts vid drygt 30 objekt i Skåne. Det handlar om både stora verksamheter som f.d. BT Kemi i Teckomatorp och små verksamheter i anslutning till en bostadsfastighet. De flesta av de undersökta objekten har prioriterats fram via inventeringen.

Bekämpningsmedelstillverkning kan sägas vara lite av en ”skånsk bransch”, på grund av kopplingen till det intensiva jordbruket i regionen. På flera objekt pågår arbetet med utredningar och åtgärder och tre objekt har åtgärdats de senaste åren – BT Kemi norra området, Ferrosan Getinge i Eslövs kommun samt Midolprodukter i Helsingborg (se nedan).

Även kemtvättar har visat sig vara ett stort problem i Skåne. Anledningen till det är bl.a. att tvättarna varit centralt belägna i stadsmiljön samt att det finns ett stort nyttjande av grundvatten för dricksvattenändamål i Skåne. Till dags dato har tio f.d. kemtvättar undersökts med statliga medel i länet. En av dessa har åtgärdats och vid ytterligare sju pågår ett fortsatt arbete med utredningar eller åtgärdsförberedelser.

Slutförda saneringar

Redan genomförda åtgärder har utförts vid BT Kemi, norra området, vilka avslutades 2009. Åtgärder fortsätter dock alltjämt vid BT Kemi, södra området. Kristianstads gasverk åtgärdades under 2011 och 2012 och under 2014 avslutades åtgärder vid, f.d. Midolprodukter i Helsingborgs kommun. Under 2018 avslutades saneringsåtgärder vid två projekt, dels vid f.d. Klippans läderfabrik och dels vid en fastighet i Kristianstad där det funnits en kemtvätt.

Åtgärder på området för den f.d. kemtvätten genomfördes bl.a. med termisk in situ-behandling med lyckat resultat. I båda dessa projekt kommer efterkontroll att pågå ytterligare ett par år i syfte att följa upp effekterna av åtgärderna. Vidare har åtgärder avslutats under 2019 vid f.d. Ferrosan bekämpningsmedelstillverkning i Getinge i Eslövs kommun. Flera objekt med statlig finansiering är på väg in i åtgärdsfasen under de kommande åren. Det handlar då framför allt om de objekt som är inne i slutfasen av utredningsskedet. I samma skede återfinns även några objekt med begränsat ansvar och där det kommer att bli aktuellt att ansöka om statlig finansiering i den del där det saknas ansvar.

Länsstyrelsens ramavtal för miljötekniska markundersökningar

Länsstyrelsen har, i samarbete med Länsstyrelserna i Halland och Blekinge, under 2020 handlat upp ett ramavtal för miljötekniska markundersökningar. Ramavtalet gäller i två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Under 2023 utförs två stycken MIFO fas 2-undersökningar, två kompletteringar till en MIFO fas 2-undersökning och två förstudier som avropats från ramavtalet. Provtagningarna kommer att utföras under 2023 och 2024 och Länsstyrelsen är huvudman för undersökningarna.

Bostadsbidraget

När bostadsbidraget var nytt, 2016–2019, arbetade EBH-gruppen mycket med att informera och vägleda länets kommuner kring det. Detta har resulterat i att majoriteten av de skånska kommunerna har fått besök av EBH-gruppen där man har fått information om bidraget och man har kunnat diskutera vilka objekt som hade kunnat passa för bostadsbidraget i kommunen. Efter att reglerna kring bostadsbidraget har ändrats har kommuner vid visat intresse kunnat få ett nytt informationsbesök för vidare information.

EBH-gruppen har endast haft två bostadsbidragsprojekt, ett avslutat och ett pågående. Under hösten 2017 sanerades en fastighet i Tollarp, Kristianstads kommun, med hjälp av bostadsbidraget. Trelleborgs gasverk har fått 56 miljoner kr beviljat för avhjälpandeåtgärder, vilket bedöms kunna avslutas under 2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss