Fossilbränslefria kommuner i Skåne

Många skånska kommuner har anslutit sig till uppropet Fossilbränslefritt Skåne 2020. I flera olika projekt och nätverk arbetar vi för att kommunerna ska bli fossilfria.

Karta med olika kommuner och vilka projekt och nätverk de ingår i

Karta över skånska kommuner och vilka nätverk eller projekt de är med i kring arbetet med att bli fossilbränslefria.

Projekt för fossilbränslefria kommuner

21 kommuner i Skåne har skrivit under uppropet 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020.

Länsstyrelsen arbetar för närvarande i projekt med sju av dessa kommuner för utfasning av fossila bränslen och minskad klimatpåverkan. År 2021 sammanställdes en rapport över det pågående arbetet för 11 kommuner.

Rapport: Nästan fossilbränslefria - 11 kommuners arbete för minskade klimatutsläpp Länk till annan webbplats..

År 2020 sammanställdes en liknande rapport för 18 kommuner om hur de går för dessa kommuner.

Rapport: Fossilbränslefria kommuner 2020 - Tillsammans agerar vi Länk till annan webbplats..

Mycket av resultaten från projekten hittar du även på kfsk.se/fbf Länk till annan webbplats.. Där hittar du exempel på beslutsunderlag, checklistor, rutiner, policys, infomaterial och handlingsplaner. Du kan dessutom se inspirerande filmer.

Nedan finns dessa projekt kortfattat beskrivna.

”Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0” är ett fortsättningsprojekt som bygger vidare på resultaten från projekten ”Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne” och ”Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne” som genomförts under 2016-2018. Nu väljer sju (Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla) av de tio kommunerna att tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne fortsätta och utveckla samarbetet mot nya mål. Projektet pågår till 2022 och har en totalbudget på 18 miljoner.

I de första projekten minskade klimatutsläppen med i genomsnitt 32 procent och fossilbränsleanvändningen med 64 procent på tre år.

Målet för det nya projektet är att de deltagande kommunerna om 3 år avsevärt (minst 25% ytterligare) minskat sin klimatpåverkan - i första hand genom minskad användning av fossil energi i den egna verksamheten men också genom åtgärder som minskar indirekt klimatpåverkan från konsumtion av produkter och tjänster.

Fem arbetspaket ska leda fram till målet

Kommunutmaningen: Kommunerna ska årligen inventera och sammanställa användning av fossila bränslen och klimatutsläpp och årligen uppvisa kontinuerliga förbättringar.

Fossilbränslefria fordon och arbetsmaskiner: Kommunerna ska fortsätta fasa ut fossilbränsleberoende personbilar och lätta lastbilar och arbeta aktivt med att efterfråga, utvärdera och använda fossilbränslefria arbetsmaskiner i sin verksamhet. Målet är att minst 90 % av kommunernas personbilar och lätta lastbilar kan köras fossilbränslefritt och att minst 80 % av drivmedlet som används i den egna verksamheten fossilbränslefritt.

Fossilbränslefria tjänsteresor: Kommunerna ska skapa goda förutsättningar för sina medarbetare att enkelt kunna välja de mest klimatsmarta alternativen för sina tjänsteresor, inklusive möjligheten till resfria digitala möten. Detta ska leda till att minst 70 % av tjänsteresorna genomförs med fossilbränslefria alternativ.

Klimatsmart offentlig konsumtion: Kommunerna ska arbeta med att öka kännedomen om hur organisationens konsumtion av produkter och/eller tjänster bidrar till klimatpåverkan och genomföra åtgärder som minskar denna klimatpåverkan. På längre sikt ska aktiviteten leda till tydligare klimatkrav vid upphandlingar.

Ledarskap och inspiration: De deltagande kommunerna har bidragit till högre kunskap hos medarbetare och politiker i den egna organisationen om klimatfrågan och vilka möjligheter och utmaningar den medför. Kommunerna ska dessutom tillskansa sig fler verktyg och metoder för att ställa om till en helt fossilbränslefri och klimatsmart organisation i samverkan med andra samhällsaktörer.

Resultat och pågående arbete

Mycket av resultatet från projektet, såsom filmer, rapporter och beslutsunderlag, hittar du på kfsk.se/fbf. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logga Europeiska regionalfonden

Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 projektleds av Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne. Projektet har en totalbudget på 18 miljoner och finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Skåne och deltagande kommuner.

Under 2016-2018 arbetar tio skånska kommuner för att få ner användningen av fossil energi till en minimal nivå i sina verksamheter. Projektet slutförs under våren 2019 då även en slutrapport kommer att publiceras.


Arbetet är uppdelat i två projekt, Fossilbränslefria kommuner i norra respektive södra Skåne, och leds av Klimatsamverkan Skåne. I det norra projektet ingår Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Höör och i det södra Eslöv, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg.

Logga Fossilbränslefria kommuner Norra Skåne
Logga Fossilbränslefria kommuner Södra Skåne

 

Vid projektets slut ska de deltagande kommunerna tillsammans i genomsnitt ha nått

  • 100% fossilbränslefri elanvändning
  • Minst 90% fossilbränslefri användning av energi för uppvärmning
  • Minst 50% fossilbränslefri användning av energi för egna resor och transporter
Symbol drivmedel

Fem arbetspaket ska leda fram till målen

  • Kommunutmaningen: Kommunerna ska årligen inventera och sammanställa användning av fossila bränslen, men även informations- och spridningsarbete inom organisationen och till medborgare och media.
  • Fossilbränslefri fordonsflotta: Kommunerna ska inventera i vilken omfattning man använder fossila bränslen i den egna verksamhetens fordon och därefter ta fram och genomföra åtgärder för att nå målet.
  • Fossilbränslefria tjänsteresor: Kommunerna ska inventera nuvarande resor och analysera klimatpåverkan från sina tjänsteresor. Därefter ska man arbeta med åtgärder, till exempel främjande av webbmöten, beteendepåverkan för fossilfria alternativ och klimatväxling/intern klimatkompensation.
  • Fossilbränslefri uppvärmning: Kommunerna kommer att arbeta med sina leverantörer av fjärrvärme eller annan uppvärmningsenergi med syfte att efterfråga fossilbränslefria alternativ.
  • Samverkan med externa fastighetsägare: Här handlar det om att hitta lösningar för lokaler som kommunen hyr av andra fastighetsägare (och alltså inte själva har rådighet över) respektive för lokaler som kommunen hyr ut till andra. Dialog och så kallade gröna hyresavtal är aktuella åtgärder.

Delrapporter i projektet

I rapporten ”Sista stegen mot fossilbränslefrihet” lyfter vi fram berättelserna om Anneli, lokalvårdare i Eslöv, som använder Eslövs första cyklande städpool; om Daniel, näringslivsstrateg i Tomelilla, som sparar tid och pengar genom att använda webbmötesteknik; och om Himzo, enhetschef på serviceförvaltningen i Malmö, som har lyckats med ett betydelsefullt bränslebyte som ledde till enorma kostnadsbesparingar.

Första delrapporten: "Fossilbränslefria kommuner: En inventering av fossila bränslen i tio skånska kommuner" Pdf, 2.5 MB.

Andra delrapporten: "Full fart mot en fossilbränslefri framtid!"

Tredje delrapporten: "Sista stegen mot fossilbränslefrihet"

Vill du veta hur de tio kommunerna gjort?

kfsk.se/fbf Länk till annan webbplats. hittar du exempel på beslutsunderlag, checklistor, rutiner, policys, infomaterial och handlingsplaner. Du kan dessutom se inspirerande filmer. Ta hjälp av de tio kommunernas erfarenheter av att fasa ut fossila bränslen i egna fordon, upphandlade tjänster, tjänsteresor och uppvärmning.

kfsk.se/fbf Länk till annan webbplats.

Projektet Fossilbränslefria kommuner - vad händer sen?

Ansökan för ett fortsättningsprojekt är på gång.

 

Logga Europeiska regionalfonden

Projekten Fossilbränslefria kommuner i norra respektive södra Skåne finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) tillsammans med de tio medverkande kommunerna, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne, via Klimatsamverkan Skåne.

21 kommuner i Skåne har skrivit under uppropet 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020. Under 2018-2020 arbetar sju skånska kommuner med utfasningen av fossil energi, genom att delta i en förlängning av projektet Inspirationsnätverk för fossilbränslefria kommuner, kallat Inspirationsnätverk 2.0.

Ystad, Sjöbo, Landskrona, Östra Göinge, Lomma, Ängelholm och Kävlinge deltar. Nätverkets gemensamma träffar är även öppna för andra skånska kommuner.

Bland annat har deltagarna fått ta fram jämförande statistik över el, uppvärmning och transporter, för att få en bild av hur långt man har kvar till målet om 100 % fossilbränslefritt. Nu finns alltså jämförbar statistik för totalt 21 skånska kommuner. Gå in och titta hur din kommun ligger till i rapporten nedan!

Rapporten fler vill bli fossilbränslefria - Jämförelse av sju skånska kommuners fossilbränsleanvändning år 2018 Pdf, 6.5 MB.

Inspirationsnätverket finansieras av Energimyndigheten och sex deltagande kommuner. De får stöd i sitt arbete genom olika typer av konkreta verktyg och inspiration från framgångsrika åtgärder i andra kommuner. Det handlar bl.a. om beteendepåverkan för hållbart resande och resfria möten.

Under 2018-2020 deltar kommunerna Osby, Hörby, Svalöv och Åstorp i projektet Fossilbränslefria uppstartskommuner.

Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Logga fossilbränslefritt Skåne

100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 är ett upprop som Klimatsamverkan Skåne driver för att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet - och visa att vi i Skåne kan och vill gå före.

Läs mer om utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020. Länk till annan webbplats.


Kontakt