Snöfall i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Fossilbränslefria kommuner i Skåne

Många skånska kommuner har anslutit sig till uppropet Fossilbränslefritt Skåne 2020. I flera olika projekt och nätverk har vi arbetat för att kommunerna ska bli fossilfria.

21 kommuner i Skåne har skrivit under uppropet 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020. Länsstyrelsen har under ett flertal år arbetat i projekt med dessa kommuner för utfasning av fossila bränslen och minskad klimatpåverkan.

Mycket av resultaten från projekten hittar du på projektets webbplats. Där hittar du exempel på beslutsunderlag, checklistor, rutiner, policys, infomaterial och handlingsplaner. Du kan dessutom se inspirerande filmer och inspelade webbinarier.

 www.fossilbranslefriakommuner.se Länk till annan webbplats.

Om projekten

Här finns beskrivningar av projekten.

”Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0” var ett fortsättningsprojekt som byggde vidare på resultaten från projekten ”Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne” och ”Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne” som genomfördes under 2016-2018.

Nu valde sju av de tio kommunerna att tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne fortsätta och utveckla samarbetet mot nya mål. Dessa sju kommuner var Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla. Projektet pågick till 2022 och hade en totalbudget på 18 miljoner.

I de första projekten minskade klimatutsläppen med i genomsnitt 32 procent och fossilbränsleanvändningen med 64 procent på tre år.

Målet för detta projekt var att de deltagande kommunerna efter 3 år avsevärt (minst 25 procent ytterligare) skulle ha minskat sin klimatpåverkan, i första hand genom minskad användning av fossil energi i den egna verksamheten, men också genom åtgärder som minskade indirekt klimatpåverkan från konsumtion av produkter och tjänster.

Fem arbetspaket skulle leda fram till målet

 • Kommunutmaningen: Kommunerna ska årligen inventera och sammanställa användning av fossila bränslen och klimatutsläpp och årligen uppvisa kontinuerliga förbättringar.
 • Fossilbränslefria fordon och arbetsmaskiner: Kommunerna ska fortsätta fasa ut fossilbränsleberoende personbilar och lätta lastbilar och arbeta aktivt med att efterfråga, utvärdera och använda fossilbränslefria arbetsmaskiner i sin verksamhet. Målet är att minst 90 procent av kommunernas personbilar och lätta lastbilar kan köras fossilbränslefritt och att minst 80 procent av drivmedlet som används i den egna verksamheten ska vara fossilbränslefritt.
 • Fossilbränslefria tjänsteresor: Kommunerna ska skapa goda förutsättningar för sina medarbetare att enkelt kunna välja de mest klimatsmarta alternativen för sina tjänsteresor, inklusive möjligheten till resfria digitala möten. Detta ska leda till att minst 70 procent av tjänsteresorna genomförs med fossilbränslefria alternativ.
 • Klimatsmart offentlig konsumtion: Kommunerna ska arbeta med att öka kännedomen om hur organisationens konsumtion av produkter och/eller tjänster bidrar till klimatpåverkan och genomföra åtgärder som minskar denna klimatpåverkan. På längre sikt ska aktiviteten leda till tydligare klimatkrav vid upphandlingar.
 • Ledarskap och inspiration: De deltagande kommunerna har bidragit till högre kunskap hos medarbetare och politiker i den egna organisationen om klimatfrågan och vilka möjligheter och utmaningar den medför. Kommunerna ska dessutom skaffa sig fler verktyg och metoder för att ställa om till en helt fossilbränslefri och klimatsmart organisation i samverkan med andra samhällsaktörer.

Resultat

Mycket av resultatet från projektet, såsom filmer, rapporter och beslutsunderlag, hittar du på fossilbranselfriakommuner.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logga Europeiska regionalfonden

Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 projektleddes av Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne. Projektet hade en totalbudget på 18 miljoner och finansierades av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Skåne och deltagande kommuner.

Under 2016-2018 arbetade tio skånska kommuner för att få ner användningen av fossil energi till en minimal nivå i sina verksamheter. Projektet slutfördes under våren 2019 då även en slutrapport publicerades.

Slutrapporten Fossilbränslefria kommuner - Så gjorde vi Länk till annan webbplats.

Arbetet var uppdelat i två projekt, Fossilbränslefria kommuner i norra respektive södra Skåne, och leddes av Klimatsamverkan Skåne. I det norra projektet ingick Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Höör och i det södra Eslöv, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg.

 

Logga Fossilbränslefria kommuner Norra Skåne
Logga Fossilbränslefria kommuner Södra Skåne

Mål för projekten

Vid projektets slut skulle de deltagande kommunerna tillsammans i genomsnitt ha nått

 • 100% fossilbränslefri elanvändning
 • Minst 90% fossilbränslefri användning av energi för uppvärmning
 • Minst 50% fossilbränslefri användning av energi för egna resor och transporter
Symbol drivmedel

Fem arbetspaket skulle leda fram till målen

 • Kommunutmaningen: Kommunerna ska årligen inventera och sammanställa användning av fossila bränslen, men även informations- och spridningsarbete inom organisationen och till medborgare och media.
 • Fossilbränslefri fordonsflotta: Kommunerna ska inventera i vilken omfattning man använder fossila bränslen i den egna verksamhetens fordon och därefter ta fram och genomföra åtgärder för att nå målet.
 • Fossilbränslefria tjänsteresor: Kommunerna ska inventera nuvarande resor och analysera klimatpåverkan från sina tjänsteresor. Därefter ska man arbeta med åtgärder, till exempel främjande av webbmöten, beteendepåverkan för fossilfria alternativ och klimatväxling/intern klimatkompensation.
 • Fossilbränslefri uppvärmning: Kommunerna kommer att arbeta med sina leverantörer av fjärrvärme eller annan uppvärmningsenergi med syfte att efterfråga fossilbränslefria alternativ.
 • Samverkan med externa fastighetsägare: Här handlar det om att hitta lösningar för lokaler som kommunen hyr av andra fastighetsägare (och alltså inte själva har rådighet över) respektive för lokaler som kommunen hyr ut till andra. Dialog och så kallade gröna hyresavtal är aktuella åtgärder.

Delrapporter i projektet

I rapporten ”Sista stegen mot fossilbränslefrihet” lyfter vi fram berättelserna om Anneli, lokalvårdare i Eslöv, som använder Eslövs första cyklande städpool; om Daniel, näringslivsstrateg i Tomelilla, som sparar tid och pengar genom att använda webbmötesteknik; och om Himzo, enhetschef på serviceförvaltningen i Malmö, som har lyckats med ett betydelsefullt bränslebyte som ledde till enorma kostnadsbesparingar.

Första delrapporten: "Fossilbränslefria kommuner: En inventering av fossila bränslen i tio skånska kommuner" Länk till annan webbplats.

Andra delrapporten: "Full fart mot en fossilbränslefri framtid!"

Tredje delrapporten: "Sista stegen mot fossilbränslefrihet" Länk till annan webbplats.

Vill du veta hur de tio kommunerna gjort?

fossilbranslefriakommuner.se Länk till annan webbplats. hittar du exempel på beslutsunderlag, checklistor, rutiner, policys, infomaterial och handlingsplaner. Du kan dessutom se inspirerande filmer. Ta hjälp av de tio kommunernas erfarenheter av att fasa ut fossila bränslen i egna fordon, upphandlade tjänster, tjänsteresor och uppvärmning.

www.fossilbranslefriakommuner.se Länk till annan webbplats.

Logga Europeiska regionalfonden

Projekten Fossilbränslefria kommuner i norra respektive södra Skåne finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) tillsammans med de tio medverkande kommunerna, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne, via Klimatsamverkan Skåne.

Under 2018-2020 arbetade sju skånska kommuner med utfasningen av fossil energi, genom att delta i en förlängning av projektet Inspirationsnätverk för fossilbränslefria kommuner, kallat Inspirationsnätverk 2.0.

Ystad, Sjöbo, Landskrona, Östra Göinge, Lomma, Ängelholm och Kävlinge deltog. Nätverkets gemensamma träffar var även öppna för andra skånska kommuner.

Bland annat fick deltagarna ta fram jämförande statistik över el, uppvärmning och transporter, för att få en bild av hur långt man hade kvar till målet om 100 procent fossilbränslefritt. Nu finns alltså jämförbar statistik för totalt 21 skånska kommuner. Gå in och titta hur din kommun låg till i rapporten nedan!

Rapport: Fler vill bli fossilbränslefria - Jämförelse av sju skånska kommuners fossilbränsleanvändning år 2018 Länk till annan webbplats.

Inspirationsnätverket finansierades av Energimyndigheten och sex deltagande kommuner. De fick stöd i sitt arbete genom olika typer av konkreta verktyg och inspiration från framgångsrika åtgärder i andra kommuner. Det handlade bland annat om beteendepåverkan för hållbart resande och resfria möten.

Under 2018-2020 deltog kommunerna Osby, Hörby, Svalöv och Åstorp i projektet Fossilbränslefria uppstartskommuner.

Projektet finansierades av Energimyndigheten.

Logga fossilbränslefritt Skåne

100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 var ett upprop som Klimatsamverkan Skåne drev för att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet - och visa att vi i Skåne kan och vill gå före.

Uppropet 100% fossilbränslefritt Skåne 2020. Länk till annan webbplats.


Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss