Prövning av miljöfarlig verksamhet

En prövning av miljöfarlig verksamhet börjar alltid med ett samråd med bland andra Länsstyrelsen. Sedan lämnar du in ansökan om tillstånd tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. När ärendet är komplett kungörs ansökan och skickas på remiss. Beslut om tillstånd tas av miljöprövningsdelegationen.

Prövning av ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet hanteras av Länsstyrelsen. Handläggare på Länsstyrelsen arbetar med ärendet i olika steg och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegationen (MPD).

Miljöprövningsdelegationen är en självständig del av Länsstyrelsen och består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig. Miljöprövningsdelegationer finns vid tolv länsstyrelser.

Samråd

När du söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet börjar arbetet alltid med ett samråd. Samråd sker med Länsstyrelsen i det län där verksamheten finns eller planeras, men också med andra myndigheter, grannar och andra berörda. 

Synpunkterna från samrådet blir en del av underlaget till ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Det är du som sökande som har ansvar för samrådet. Ett väl genomfört samråd ökar förutsättningarna för att ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är kompletta vid inlämning. Detta leder till att handläggningen blir effektivare och minskar handläggningstiden.

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Efter avslutat samråd ska du lämna in ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen till miljöprövningsdelegationen.

Skicka gärna in ansökan digitalt via mejl eller på annat sätt som du och handläggaren kommer överens om. Du ska också skicka in flera exemplar i pappersformat, hör med den handläggare du har kontakt med hur många som behövs.

En ansökan ska bland annat innehålla:

 • yrkanden, åtaganden och förslag till skyddsåtgärder
 • förslag till övervakning och kontroll av verksamheten
 • teknisk beskrivning med ritningar, produktionsmängd, uppgifter om förhållandena på platsen
 • uppgifter om energianvändning, utsläppskällor, mängd av förutsebara utsläpp och förslag till åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall
 • miljökonsekvensbeskrivning och redogörelse för samrådet.

Kontakta Miljöprövningsenheten i Skåne för samråd för verksamheter i Skåne. Lämna in samrådshandlingarna senast fem (5) veckor innan samrådsdatumet.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne prövar tillståndsansökningar för verksamheter både i Skåne och i Blekinge.

Samtliga ansökningshandlingar ska du skicka i digital form till oss. Dessa hamnar då i ditt ärendes digitala akt i vårt system. Handlingarna ska du underteckna med underskrift av behörig firmatecknare eller ombud med fullmakt (bifoga då undertecknad fullmakt).

Använd e-postadressen skane@lansstyrelsen.se och skriv Miljöprövningsdelegationen i ämnesraden.

Det är viktigt att du namnger samtliga handlingar du skickar in. Detta underlättar i handläggningsprocessen.

Förslagsvis:

 • Ansökan
 • Bilaga 1 teknisk beskrivning
 • Bilaga 2 MKB
 • Bilaga 3 säkerhetsrapport
 • Bilaga 4 statusrapport m.fl.

Du behöver även skicka in sex (6) pappersexemplar av samtliga handlingar till Länsstyrelsen Skåne, Södergatan 5, 205 15 Malmö. Dessa handlingar ska vara kopior av de digitala handlingar som du har skickat till skane@lansstyrelsen.se och får inte innehålla nya eller ändrade uppgifter.

Om handlingarna är större än 15 Mb rekommenderar vi att du använder er av vår tjänst Filskick. Inbjudan till tjänsten begär du enkelt genom ett e-brev till skane@lansstyrelsen.se.

Kompletteringsrunda

Efter att ansökan kommit in skickas den på så kallad kompletteringsrunda. Detta gör vi för att fråga vissa av dem som ska få ärendet för yttrande, om de anser att ansökan är komplett. Om ansökan inte är fullständig får du veta från miljöprövningsdelegationen hur din ansökan behöver kompletteras. Handlingarna är offentliga.

Kungörelse av ansökan

När Miljöprövningsdelegationen bedömer att ärendet är komplett kungörs ansökan i ortstidning och på Länsstyrelsens webbplats. Ärendet skickas också på remiss. Sökanden står för kostnaderna för kungörelsen.

Beslut

Beslut i ärendet tas av miljöprövningsdelegationen. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Domstolen avgör om du berörs av beslutet och har rätt att överklaga.

Miljöprövningsdelegationens arbetsgång

Miljöprövningsdelegationen är den självständiga del av Länsstyrelsen som fattar beslut, bland annat om:

 • tillstånd till miljöfarlig verksamhet
 • ändring av tillstånd eller villkor.

Den praktiska handläggningen av ärendet sköts av en handläggare på Länsstyrelsen i samråd med Miljöprövningsdelegationen. Delegationen fattar beslut utifrån ansökan, inkomna synpunkter, rättspraxis och sakkunskaper i frågorna.

Vägledning

Här kan du få vägledning om vad som ska ingå i din ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.

Vägledning ger exempel på vad en ansökan och miljökonsekvensbeskrivning vid tillståndsprövning av djurhållande verksamhet ska innehålla.

Vägledning för att göra ansökan och miljökonsekvensbeskrivning för djurhållande verksamheterPDF

Vägledning avseende ansökan om vindkraft. På vindlov får du en samlad bild av de tillstånd som krävs för en vindkraftsanläggning.

Vindlov.selänk till annan webbplats

Vägledning avseende täkter finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Naturvårdsverkets vägledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt