Upphäva tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Om du har avslutat din miljöfarliga verksamhet eller om din verksamhet inte längre är tillståndspliktig kan du ansöka om att ta bort ditt tillstånd.

Om du har avslutat din verksamhet kan du ansöka om att ta bort ditt tillstånd. Är din verksamhet inte längre tillståndspliktig kan du också ansöka om att ta bort tillståndet, efter att du informerat din tillsynsmyndighet. Glöm inte att anmäla till den kommunala miljönämnden om verksamheten istället blir anmälningspliktig.

Upphävande på verksamhetsutövarens initiativ

Ett tillstånd kan upphävas på verksamhetsutövarens initiativ om

  • tillståndsplikten för verksamheten har upphört eller
  • verksamheten har slutligen upphört.

För att Miljöprövningsdelegationen (MPD) eller Mark- och miljödomstolen (MMD) ska kunna meddela beslut om upphävande måste följande vara uppfyllt:

  • Du som är verksamhetsutövare måste anmäla till att du har för avsikt att begära att tillståndet ska upphävas. Tillståndet kan inte upphävas förrän en sådan anmälan har gjorts (se 24 kap. 13 § 1 p miljöbalken).
  • Skicka in ansökan i pappersform till tillståndsmyndigheten (Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö) med skäl till varför tillståndet ska upphävas.
  • Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare alternativt enligt en fullmakt lämnad av den behöriga firmatecknaren. Ett registreringsbevis som styrker vem som är behörig firmatecknare ska finnas med ansökan.
  • Till ansökan ska du bifoga tillståndsbeslutet alternativt diarienummer och datum på tillståndsbeslutet.
  • Med ansökan ska finnas ett bevis på att du har gjort en anmälan (enligt första punkten) till tillsynsmyndigheten (t.ex. ett beslut från tillsynsmyndigheten eller en kopia av anmälan som har en inkomststämpel av tillsynsmyndigheten).

Efter att tillståndet hävts

Om Miljöprövningsdelegationen (MPD) eller Mark- och miljödomstolen (MMD) upphäver tillståndet har verksamheten inte längre rätt att bedriva verksamhet som kräver tillstånd enligt 24. kap miljöbalken.

Tillsynsmyndigheten har möjligheter att enligt 26 kap. miljöbalken förelägga om åtgärder som bland annat kan motsvara villkorspunkterna i det tidigare tillståndet.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss