Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett begrepp som avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer för att förebygga våld. Vi kan ge dig kompetensutveckling, erbjuda forum för dialog och samverkan eller berätta mer om hur andra jobbar.

Länsstyrelsens uppdrag och roll

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla länets våldsförebyggande arbete. I uppdraget ingår att se till att regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet. Det övergripande målet är ett jämställt samhälle och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I målet ingår även att män och kvinnor, flickor och pojkar ska ha samma rätt till och möjlighet till kroppslig integritet. 

Regeringen har fyra prioriterade delmål som är vägledande i arbetet på nationell, regional och lokal nivå:

 • Utökat förebyggande arbete. När fler går samman kan vi förhindra att våld uppstår och minska återfall i brott.
 • Förbättrad upptäckt, skydd och stöd. En effektiv vårdkedja leder till att fler kan skyddas och erbjudas rätt stöd.
 • Effektivare brottsbekämpning. Vid en fungerande rättsprocess kommer fler att medverka i brottsutredningen och fler brott klaras upp.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling. Genom utbildning, systematisk uppföljning och utvärdering ökar kunskapen och vi får fler verksamma metoder och arbetssätt.

Länsstyrelsens roll är att bidra till att regeringens prioriterade mål uppfylls i länet. Det gör vi genom att:

 • Ge stöd till lokala och regionala aktörer för att förbättra kunskap, dialog och samverkan inom det våldsförebyggande arbetet.
 • Utveckla regionala strategier och handlingsplaner i samverkan med andra och följa upp arbetet i länet.
 • Erbjuda utbildningar och sprida metoder och kunskapsmaterial till kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhällesorganisationer och näringsliv.
 • Sammankalla nätverk som bidrar till lärande och erfarenhetsutbyten.
 • Stödja utveckling av regionala stöd- och samverkansresurser.
 • Fånga upp centrala utvecklingsfrågor i länet och vidareförmedla dem till den nationella nivån.

För att stärka genomförandet av det jämställdhetspolitiska målet har regeringen tagit fram en långsiktig strategi och ett åtgärdsprogram.

Det är särskilt viktigt att utveckla våldsförebyggande insatser som riktar sig till många grupper i samhället och på flera olika arenor. Det handlar om att sätta in insatser tidigt, arbeta med riskgrupper och att erbjuda stöd- och behandlingsinsatser till både utsatta och våldsutövare. 

Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid, Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023, Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Mäns våld mot kvinnor är det begrepp som regeringen använder i den nationella strategin. Våldet betraktas som den yttersta konsekvensen av ett samhälle som inte är jämställt. Begreppet avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Fokus är kvinnor och flickors särskilda utsatthet för följande våldsuttryck:

 • Våld i nära relation.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.
 • Prostitution och människohandel med fokus på sexuella ändamål.
 • Sexualiserat våld oberoende av relation.
 • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi, i syfte att reproducera föreställningar om kvinnors underordning.

Insatserna i strategin handlar även om att motverka pojkars, mäns och hbtqi–personers utsatthet för våld. Insatserna omfattar även kvinnors, flickors och hbtqi-personers utövande av våld.

Regional strategi, handlingsplan och nätverk

Vår utgångspunkt är att ingen enskild aktör kan förebygga våld ensam. Vi samlar därför länets aktörer på lokal och regional nivå för att gemensamt ta fram regionala strategier och handlingsplaner för att stärka länets våldsförebyggande arbete. Genom våra nätverk bidrar vi till en hållbar samverkan i länet.

Regional strategi

Det (o)synliga våldet - en fråga för hela kommunen?

Våren 2017 publicerade Länsstyrelsen Östergötland rapporten "Det (o)synliga våldet - en fråga för hela kommunen?". Syftet var att öka kunskapen om hur socialnämnderna i länets kommuner arbetar med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, samt att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Rapporten lyfter bland annat fram följande utvecklingsområden:

 • Samordnarfunktionen/uppdraget – en viktig framgångsfaktor (uppdrag, mandat och resurser)
 • Sakområdet våld – in i socialnämndens kvalitets- och ledningssystem
 • Våldet är en fråga för hela kommunen som rör många politiska nämnder
 • Prioritering av det förebyggande arbete – tidiga insatser
 • Behov av kompetensutvecklingsplan inom området som når alla berörda verksamheter
 • Verka för en god samverkan internt och externt
 • Skyddat boende och permanenta boendelösningar
 • Förbättra det akuta och långsiktiga stödet för våldsutsatta och deras barn som brutit upp från våld och se över omhändertagandenivån akut och långsiktigt.

Det (o)synliga våldet - en fråga för hela kommunen? - en undersökning av hur socialtjänster i Östergötlands län arbetar med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

En väg ut! Det ekonomiska våldet i nära relationer

Det ekonomiska våldet i nära relationer är en allvarlig form av våld och förtryck. Konsekvenserna för utsatta kvinnor och barn sträcker sig ofta långt in i framtiden. Denna rapport är en sammanställning av utvecklingsprojektet En väg ut! Det ekonomiska våldet i nära relation, som Länsstyrelsen genomfört i samverkan med kvinnojouren Ellinor i Linköping.

En väg ut! Det ekonomiska våldet i nära relationer Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Regionala nätverk

Vi leder och samverkar med flera olika regionala nätverk och skapar forum för erfarenhetsutbyte. Inom de regionala nätverken kan vi erbjuda kompetens- och metodstöd och analys av lokala och regionala behov.

Stöd i det våldsförebyggande arbetet

Är du i behov av kompetensutveckling eller vill veta mer om hur andra jobbar? Här har vi samlat kunskapsstöd, webbkurser och kontaktuppgifter till stödlinjer som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Syftet är att underlätta genomförandet av ett kunskapsbaserat arbetssätt och ge möjlighet till ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Film om att förebygga våld

En tillvaro fri från våld (syntolkad), Youtube Länk till annan webbplats.

Filmen handlar om förändringsprinciper för att förebygga våld. Den är producerad av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Borås stad.

Utveckla din verksamhet

Det är viktig att säkerställa att arbetet du utför är av god kvalitet. Här kan du läsa om hur du kan utveckla din verksamhet.

Systematiskt och kunskapsbaserat våldsförbyggande arbete i fem steg, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kunskapsstöd om våld i nära relationer, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Systematisk uppföljning för våldsutsatta, Sveriges kommuner och regioners (SKR) Länk till annan webbplats.

Lär av andra

Mycket av det våldsförebyggande arbetet genomförs på lokal nivå och många kommuner och regioner har utvecklat flera framgångsrika arbetssätt. Tillsammans med Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK) tar vi fram lärande exempel. Här kan du ta del av dem:

Lärande exempel och webbstöd för kommuner, Nationellt centrum för kvinnofrid Länk till annan webbplats.

Webbstöd för vården, Nationellt centrum för kvinnofrid Länk till annan webbplats.

Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjlighet till motstånd och uppbrott. Våldet kan ske inom partnerrelationer samt inom syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Den vanligaste formen av våld i nära relation är en man eller pojke som utövar våld mot en kvinna eller flicka som han har eller har haft ett förhållande med.

Baskunskaper om våld i nära relation webbplatsen Webbkurs om våld Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd, Uppsala universitet Länk till annan webbplats.

Stöd i din yrkesroll?, Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats.

När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är utsattheten samma som vid våld i en nära relation. Det som är utmärkande är att kontrollen av kvinnor och flickors sexualitet är central och starkt knuten till kollektivet. Föreställningar om oskuld och kyskhet och familjens rykte är centrala. Ofta finns det flera förövare och våldet får stöd eller tillåts av familjen och den närmast omgivningen.

Baskunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck, webbplatsen Hedersförtryck Länk till annan webbplats.

Webbutbildning om könsstympning av flickor och kvinnor, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd, webbplatsen Hedersförtryck Länk till annan webbplats.

Konsultation och vägledning i ärenden?, webbplatsen Hedersförtryck Länk till annan webbplats.

Resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen stödjer utvecklingen av ett regionalt, kommun- och myndighetsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att aktörer som kommun, region samt polis och åklagare ska samverka för att erbjuda anpassat och specialiserat stöd till barn, unga och vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Region, kommun- och myndighetsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Östergötland

I Östergötland arbetar vi för att förbättra stödet till kvinnor, män och barn som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck. För detta ändamål har vi på uppdrag av regeringen initierat ett utvecklingsarbete för att möjliggöra ett regionalt resurscentrum. Verksamheten ska bygga på ett samarbete mellan kommuner då främst socialtjänst och skola, regionen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och civilsamhället, med målet att erbjuda bättre hjälp och stöd till de utsatta.

Regeringsuppdrag

Nationellt centrum mot heders relaterat våld och förtryck har sedan 2018 haft i regeringsuppdrag att stödja länsstyrelserna i utvecklingen av regionala resurscentra med målet att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen har som ambition att det ska finnas ett resurscentrum i varje län.

Syftet är att förstärka länsstyrelsernas arbete mot hedersrelaterat våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap, människohandel och könsstympning.

Det långsiktiga målet är att bidra till det nationella målet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, och att säkerställa att ett resurscentrum finns i varje län. Uppdraget innebär att samordna insatser på regional, kommunal och myndighetsnivå för att stärka stödet till de som är eller riskerar att bli utsatta.

Utveckling av regionalt resurscentrum i länet

Länsstyrelsen Östergötland driver ett utvecklingsarbete för att utveckla ett regionalt resurscentrum inom länet. Vårt arbete just nu fokuserar på att identifiera de specifika förutsättningarna, behoven, utmaningarna och framgångsfaktorerna som är relevanta i vårt län. Denna analys kommer att utgöra grunden för beslutet om att etablera ett regionalt resurscentrum. Slutligen strävar vi efter att säkerställa att alla som är, eller riskerar att bli, utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck får tillgång till individanpassat och specialiserat stöd och hjälp, oberoende av var i länet de befinner sig.

Vad är regionalt resurscentrum?

Ett resurscentra består av olika samhällsaktörer så som kommuner (då främst skola och socialtjänst) Region Östergötland, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, som arbetar tillsammans för att erbjuda specialanpassat stöd. Genom samverkan förenar resurscentra de olika aktörernas expertis och resurser för att säkerställa att individer som behöver hjälp får tillgång till ändamålsenligt stöd och rådgivning.

Syftet med ett resurscentra är att erbjuda ett skräddarsytt skydd som möter behoven hos barn, unga och vuxna som är eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Målet med resurscentra är att säkerställa att alla som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck har tillgång till det stöd och skydd de behöver, oavsett var i landet de befinner sig.

Yrkesverksamma kommer ha möjlighet att få stöd i sitt dagliga arbete. Det kan ske genom konsultation, vägledning och kompetenshöjande insatser.

Resurscentra ska även verka för att synliggöra och uppmärksamma målgruppens behov och verka för att synliggöra, uppmärksamma och beakta behovet hos målgruppen i alla relevanta sammanhang, samt påtala brister och lyfta goda exempel.

Resurscentrets målgrupper

 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära. Utsatta personer med transerfarenhet eller som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.
 • Yrkesverksamma inom socialtjänst, skol- och fritidsverksamhet, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, civilsamhällesorganisationer, hälso- och sjukvård som behöver stöd och vägledning i sitt arbete med dessa frågor.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär handlingar av våld och förtryck som utförs för att skydda eller återställa familje- eller gruppheder, baserat på strikta normer kring sexualitet, könsroller och beteende. Detta fenomen riktar sig mot både kvinnor och män, men flickor och kvinnor är ofta särskilt utsatta. Våldet kan variera från psykisk och fysisk misshandel till tvångsäktenskap och könsstympning, samt inkludera social kontroll och begränsningar i personlig frihet, som att bestämma över klädval, vänskapsrelationer, utbildning och arbete. Till skillnad från annat våld i nära relationer karaktäriseras hedersvåld av att det stöds eller utförs av flera familjemedlemmar eller hela gemenskaper, vilket återspeglar dess djupa förankring i kulturella och sociala normer.

Finansiering

Utvecklingsarbetet finansieras delvis genom medel från Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland kan ansöka om nationellt medel i max fyra år (med start oktober 2023).

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft olika nationella regeringsuppdrag för att förhindra och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Den 1 oktober 2022 blev uppdraget permanent i och med att Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck inrättades.

Centrumet ska stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå.

För mer information, läs mer på webbplatsen hedersförtryck.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen har tagit fram ett könsstympningspass som ett verktyg i det förebyggande arbetet. Föräldrar erbjuds att ta med sig passet i samband med en resa utomlands. Könsstympningspasset kan användas som ett informationsdokument och som ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som förespråkar sedvänjan. Könsstympningspasset innehåller information om svensk lagstiftning gällande brottet, typer av könsstympning, samt konsekvenser av könsstympning. Passet finns på flera språk.

Alla professionella och ideella och som möter målgruppen kan använda detta dokument i förebyggande syfte och som ett informationsdokument.

Länsstyrelsens regionala arbete mot könsstympning Pdf, 842.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vårdprocessprogram - könsstympning (Region Östergötland) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen har tagit fram ett könsstympningspass som ett verktyg i det förebyggande arbetet. Föräldrar erbjuds att ta med sig passet i samband med en resa utomlands. Könsstympningspasset kan användas som ett informationsdokument och som ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som förespråkar sedvänjan. Könsstympningspasset innehåller information om svensk lagstiftning gällande brottet, typer av könsstympning, samt konsekvenser av könsstympning. Passet finns på följande språk: svenska, engelska, franska, arabiska, amhariska, dari, albanska, somaliska, swahili (kiswahili), tigrinja, pashto, spanska och tyska.

Aktörer och organisationer kan kontakta Emmelie Watsfeldt via e-post emmelie.watsfeldt@lansstyrelsen.se för dialog kring tryckt material.

Du kan även ladda ner könsstympningspassen via länkarna nedan:

Informationsblad - könsstympningspass Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Könsstympningspass - albanska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Könsstympningspass - amhariska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Könsstympningspass - arabiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Könsstympningspass - dari persiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Könsstympningspass - engelska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Könsstympningspass - franska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Könsstympningspass - pashto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Könsstympningspass - somaliska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Könsstympningspass - spanska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Könsstympningspass - svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Könsstympningspass - swahili Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Könsstympningspass - tigrinja Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Könsstympningspass - tyska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att köpa sex är enligt lag förbjudet i Sverige och vilar på uppfattningen att prostitution är ett övergrepp. Människohandel handlar om att en person på olika sätt tvingas, transporteras och exploateras för olika ändamål. Sexuell exploatering av barn kallas också för grooming. Prostitution och människohandel ingår som en viktig del i regeringens arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor. 

Baskunskaper om prostitution och människohandel, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd, Nationellt metodstödsteam Länk till annan webbplats.

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel

Länsstyrelsen delfinansierar regionkoordinatorer i arbetet mot prostitution och människohandel. Koordinatorerna hjälper bland annat polis och socialtjänst med både konsultativt och operativt stöd vid prostitution och i ärenden om människohandel. De fungerar även som en regional aktör med spetskompetens inom området.

Regionkoordinatorer med kontaktuppgifter, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Östergötlands arbete kring prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Länsstyrelsen Östergötland har i uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Inom prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska Länsstyrelsen särskilt prioritera insatser för att motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster.

Människohandel för sexuella ändamål är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är en kränkning av den enskildes rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp, samt ett hinder för social jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Killar och män utnyttjas i prostitution och människohandel för sexuella ändamål, men övervägande är det flickor och kvinnor som utnyttjas, där kvinnokroppen blir en handelsvara.

Informationskampanj mot köp av sexuella tjänster

Länsstyrelsen Östergötland har samordnat framtagandet av informationskampanj mot köp av sexuella tjänster. Avsändare av kampanjen är Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Polismyndigheten i Polisregion Öst och Novahuset – föreningen mot sexuellt våld. Syftet med informationskampanjen är att motverka efterfrågan på köp av sexuella tjänster och öka medvetenheten om prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

 

Prostitution och människohandel - förekomst och efterfrågan i Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland har författat en rapport som syftar till att ge ökad kunskap med fokus på hur förekomst och efterfrågan av prostitution och människohandel för sexuella ändamål kan ta sig i uttryck i Östergötland. Rapporten grundar sig på en genomlysning av domar, strafförelägganden och annonser där sexuella tjänster explicit erbjuds.

Länsstyrelsens roll är att nationella mål ska få genomslag i länet. Det ska ske genom samordning och samverkan mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och relevanta aktörer i länet. Arbetet med att upptäcka och ge stöd samt förebygga och bekämpa sexuell exploatering, prostitution och människohandel behöver stärkas.

I rapporten lämnas förslag på utvecklingsområden exempelvis att kartläggning om både förekomst och efterfrågan systematiseras och inkluderas i lokala läges- och problembilder som följs upp.

Rapport: Prostitution och människohandel för sexuella ändamål Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Insatser riktade till våldsutövare är en central del av arbetet med att förebygga och motverka våld. Det är först när vi kan bryta ett våldsamt beteende som våldet slutligen kommer att upphöra. En central del i arbete med våldsutövare är att det ska ske med utgångspunkt i den utsattas behov av säkerhet. Socialnämnden ska verka för att personer som utövar våld mot närstående ska ändra sitt beteende. Länsstyrelserna och Socialstyrelsen har tagit fram informationsfilmer om ansvaret. Den första filmen belyser vad ansvaret innebär, den andra filmen har fokus på hur kommuner kan utveckla arbetet med våldsutövare och hur olika stödinsatser kan se ut. Filmen tar även upp vilken forskning som finns på området.

Om du vill du sprida information om filmerna så kan du använda dig av vår powerpointpresentation. I den hittar du mer information om filmerna och hur de kan användas. Länkar till filmerna finns även inkluderade i bildspelet.

Powerpointpresentation: Två filmer om socialnämndens utökade ansvar för personer som utövar våld i nära relationer samt hur de kan användas Powerpoint, 1.2 MB.

Barn som upplever våld befinner sig i en mycket utsatt situation. Våld är en av de allvarligaste riskerna för barns hälsa och utveckling. Att förebygga våld mot barn handlar till stor del om att skapa förutsättningar för ett gott föräldraskap och att upptäcka våldet i ett tidigt skede. Även om ungdomar räknas som barn, kan de utsättas för partnervåld på samma sätt som en vuxen.

Basprogram om våld mot barn, webbplatsen Barnafrid Länk till annan webbplats.

Nationellt kunskapsstöd för våld mot barn "Barnafrid", Linköpings universitet Länk till annan webbplats.

För föräldrar om våld i ungas relationer, webbplatsen Ungarelationer Länk till annan webbplats.

Länsrutinen om misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn

Dessa rutiner har kommit till för att vara ett stöd i handläggningen av misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn. Rutiner för myndigheternas handläggning och samarbete i frågan har funnits i Östergötland sedan början på 1980-talet. Rutinen är en reviderad upplaga av den rutin som antagits av ansvariga politiska organ i kommuner och Region Östergötland. Personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, åklagare och polis bör enligt sina huvudmän och länsmyndigheter följa dessa rutiner.

Rutiner för handläggning av ärenden som rör misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn, i Östergötlands län Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen hjälper till att ta fram och sprida olika informationskampanjer. Syftet är att sätta fokus på olika våldsformer och informera om stödverksamheter som finns för olika målgrupper. Det här materialet kan din kommun, organisation eller verksamhet ladda ner gratis och vara med och sprida vid olika tillfällen under året.

Svartsjuka är inte romantiskt på webbplatsen Svartsjuka är inte romantiskt Länk till annan webbplats.

För yrkesverksamma på webbplatsen Välj att sluta Länk till annan webbplats.

Infogeneratorn – information på olika språk på infogeneratorns webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss