Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • bandvagn
 • snöskoter
 • elcykel.

Användande av elcykel med max 250 watt motoreffekt i naturen är inte förbjudet enligt terrängkörningslagstiftningen men du behöver ändå markägarens tillstånd.

Elcyklar och mindre motoriserade fordon, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kan kräva markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

Det generella undantaget gäller för

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg
 • undersökningsarbete inom ett undersökningstillstånd enligt minerallagen.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Av ansökan ska framgå vem (namn och personnummer) som önskar färdas i terrängen samt hur, varför, när och var detta ska ske. Skicka med en karta med området markerat. Funktionsnedsättningar ska intygas med läkarintyg. Ansökan kan skickas med epost eller vanlig post till länsstyrelsen. Var ute i god tid. 

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Det gäller framför allt i fjällen. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Snöskoterkörning omfattas inte av allemansrätten och du har därför ingen självklar rätt att köra på annans mark. Som skoterförare bör du i första hand köra på markerade skoterleder. För allmänna skoterleder ansvarar oftast Länsstyrelsen eller kommunen. Vissa skoterleder sköts av skoterklubbar eller andra aktörer.

Även på skoterleder ska du tänka på att köra varsamt. Om snötäcket är så tunt eller löst att skotern kommer i kontakt med marken räknas det som barmarkskörning, vilket inte är tillåtet.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Men det är oklart om våra svenska regler stämmer med EU:s lagstiftning och krav på fri rörlighet för varor och tjänster. Frågan om de svenska reglerna har varit uppe i EU-domstolen. I väntan på klara besked bedriver svenska myndigheter inte någon tillsyn enligt vattenskoterförordningen. Däremot bedrivs tillsyn enligt Sjölagen och andra tillämpliga lagar och förordningar. Det finns alltså flera andra lagar och regler som avgör var och hur vattenskoter får köras.

Från och med 1 juni 2019 gäller 15-årsgräns för att få köra vattenskoter i Sverige. Regeringen har även infört krav på förarbevis för vattenskoter från och med den 1 maj 2022. Från 1 juli 2021 har polisen möjlighet att utfärda böter på plats för den som kör vattenskoter så att det stör.

Vattenskoter, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

15-årsgräns för vattenskoter från 1 juni, Transportstyrelsen - nyhet Länk till annan webbplats.

Polisen ska få utfärda böter på plats, Åklagarmyndigheten pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Oavsett vattenskoterförordningen måste den som kör vattenskoter göra det med gott omdöme och se till att ingen skada eller olägenhet uppstår på miljön eller människors hälsa. Sjölagen och sjötrafikförordningen reglerar vad som gäller kring säkerhet, hastighet och sjöfylleri. Miljöbalken reglerar frågor om buller, skyddade områden och skyddade arter.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för skyddade områden och artskydd. Kommunerna har tillsyn över buller och kan ibland även ha lokala ordningsföreskrifter kring badplatser. I övrigt hänvisas till polis och kustbevakning.

Intensiv körning med vattenskoter inom ett begränsat område kan upplevas som mycket störande. Det är därför lämpligt att anpassa körningen och välja en plats så att man stör så lite som möjligt. Fara kan uppstå om körning inte sker på ett ansvarsfullt sätt. Som förare är det viktigt att kunna hantera vattenskotern på ett säkert sätt och inte köra där det finns risk för kollision med andra farkoster eller badande.

I mycket grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador på växt- och djurliv. Mjukbottnar är näringsrika och är mycket viktiga för såväl fågellivet som fiskbeståndet. Vattenskotern kan precis som andra motorfarkoster störa och skada känsligt fågelliv. Det är särskilt viktigt att inte störa fåglarnas häckning under vår och försommar samt respektera fågelskyddsområden och naturreservat.

Från och med 1 maj 2022 måste du ha förarbevis för att få köra vattenskoter. Det ansöker du om hos Transportstyrelsen.

Vattenskoter, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Utpekade områden för vattenskoter

I enlighet med Vattenskoterförordningen har Länsstyrelsen Östergötland pekat ut fem områden i skärgården för vattenskoteråkning. Dessa områden är;

 • Pampusfjärden
 • Söder om Arkö
 • Lönshuvudfjärden
 • Finnfjärden
 • Flisdjupet

Du kan se de utpekade områdena på Östgötakartan under fliken "Vatten" bockar du för rutorna för "tillåtna områden", "allmänna farleder", "transportleder" och "iläggningsplatser" så att de markeras på kartan. För mer exakt information hänvisas till Länsstyrelsens beslut och aktuellt sjökort

Östgötakartan Länk till annan webbplats.

Vilka farleder som är allmänna farleder framgår av sjökort och Sjöfartsverkets förteckning över allmänna farleder.

Förteckning över allmänna farleder finns i kungörelse 2013:4 och rättelseblad, Sjöfartsverket Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Sjöfartsverket eller Transportstyrelsen för att få reda på vilka allmänna farleder som finns. Hamnområden och kommunala fritidsbåtleder är inte allmänna farleder och du får alltså inte köra vattenskoter inom dessa områden. Polisen och Kustbevakningen är ansvariga för tillsynen av vattenskoterkörning.

Allmänna farleder

I Östergötland finns följande allmänna farleder:

 • Skärgården nr 401-405, 421-431
 • Göta kanalsystemet nr 951
 • Kinda kanalsystemet nr 952

Vattenskoter får användas inom 300 meter på var sida om farledsmarkering (se aktuellt sjökort), men inte närmare land än 100 meter. Där farled går i sund som är smalare än 300 meter får hela farledsbredden utnyttjas. I de fall området kring farled berör fågelskyddsområde är det dock inte tillåtet att komma närmare land än 100 meter.

Transport till och från allmän farled

Transport till och från allmän farled får ske närmaste väg från följande platser: Djurö kvarn, Krokek, Kvarsebo (färjeläget), Skenäs (Skansen), Arkösund (hamnen), Stäk, Norrkrog, Mem, Stegeborg (färjeläget), Mon, Tyrislöt (hamnen), Fyrudden, Gryts Varv, Breviksnäs (bryggan), Valdemarsvik.

Transport till vattenskoterområde får endast ske om sjösättningsplatsen ligger inom 100 meter från tillåtet vattenområde och med en hastighet av högst 7 knop. Transport mellan sjösättningsplats och tillåtet vattenskoterområde ska ske kortast möjliga väg. Allmän badplats får inte användas.

För transport till och från allmän farled kan Länsstyrelsen peka ut särskilda vattenleder. I nuläget finns sådana endast i anslutning till iläggningsplatsen vid Mon. Färd längs dessa leder får ske högst 50 meter på var sida av den prickade linjen på kartan. Som villkor för att få nyttja dessa särskilda leder gäller att färd endast får ske i organiserad form i grupper med medföljande färdledare. Varje grupp får bestå av högst sex vattenskotrar. I sundet mellan Risö och Vrångö får vattenskoter framföras med en högsta fart av 7 knop.

Länsstyrelsens beslut om avgränsning av allmänna farleder Pdf, 21 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta över allmänna farleder i Bråviken Pdf, 114.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta över allmänna farleder i Jonsberg Pdf, 503.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta över allmänna farleder i Sankt Anna Pdf, 610.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta över allmänna farleder i Gryt Pdf, 517.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Du har samma skyldighet som alla sjötrafikanter att känna till vilka regler som gäller och att följa dem. Du ska följa reglerna som finns i sjölagen om hänsyn, uppträdande till sjöss, nykterhet och hastighet. Även miljöbalkens bestämmelser om buller, skyddade områden och skyddade arter gäller för dig som vattenskoterförare.

Polisen kan utfärda böter för störande och onödig vattenskoterkörning.

Vattenskotrar, polisen Länk till annan webbplats.

Polisen kan utfärda böter för störande och onödig vattenskoterkörning.

Vattenskotrar, Polisen Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Kustbevakningen om det handlar om kusten, Mälaren eller Vänern.

Vattenskoter, Kustbevakningen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland - Enheten för naturskydd

Telefontider: Tisdag - fredag mellan 13.00 - 14.00

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss