Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dispens från generellt biotopskydd

Du får inte göra åtgärder som kan skada skyddade biotoper. Exempel på skyddade biotoper är diken, våtmarker, odlingsrösen och alléer. Om du ändå behöver göra en åtgärd måste du ansöka om dispens.

Vissa små mark- och vattenområden, så kallade biotoper, har ett generellt skydd i hela Sverige. Det är områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Biotoperna, förutom alléer, ska ligga i, eller i anslutning till jordbruksmark för att vara skyddade. Jordbruksmarken behöver inte användas idag för att skyddet ska gälla.

Exempel på åtgärder där du behöver dispens från det generella biotopskyddet

Diken och naturliga bäckfåror

 • Lägga igen, täckdika, kulvertera diken. Att skapa överfarter räknas också som att lägga igen diken. Att anlägga en damm eller ändra miljön på något annat sätt i ett dike eller mindre vattendrag.
 • Underhållsåtgärder under känsliga delar av året.

Våtmarker och småvatten

 • Dränera, fylla igen eller förändra på annat sätt.
 • Introducera nya arter.
 • Dumpa biologiskt avfall som till exempel ris, överblivet foder eller gödsel.

Källor med omgivande våtmark

 • Tillföra vatten eller avvattna via exempelvis diken.
 • Introducera nya arter.
 • Dumpa biologiskt avfall som till exempel ris, överblivet foder eller gödsel.

Alléer

 • Fälla eller beskära alléer.
 • Gräva, köra eller på annat sätt skada marken runt allén.

Stenmurar

 • Gräva på ett sätt som underminerar muren.
 • Ta bort eller flytta stenar (gäller även om stenarna läggs tillbaka).
 • Täcka över stenmuren med sten, grus, ris eller jord. Det gäller även kortare förvaring.

Odlingsrösen

 • Gräva i stenröset.
 • Ta bort eller flytta stenar (gäller även om stenarna läggs tillbaka).
 • Täcka över odlingsröset med sten, grus, ris eller jord.

Åkerholmar

 • Flytta större stenar.
 • Lägga upp massor eller material.
 • Köra med maskiner.
 • Avverka träd eller gräva upp växtlighet.
 • Gräva.

Kapa grenverk på döda träd

Det förekommer att det står döda träd i alléer längs med vägar. Även döda träd omfattas av det generella biotopskyddet. För att ta ner dessa träd krävs en dispens från det generella biotopskyddet.

Att ta ner grenverk eller stamdelar på döda träd i en allé i väntan på dispens från biotopskyddet skadar inte biotopen och påverkar inte naturvärdena väsentligt. Det är dock inte lämpligt att ta ner mer än vad som är en nödvändig säkerhetsåtgärd i väntan på dispensen. Snittytan bör sättas cirka en meter ovanför övre delen av eventuella stamhåligheters ingång.

Större åtgärder på levande träd kan skada biotopen och påverka alléns naturvärden. Men att endast säkerhetsbeskära levande träd innefattas av skötsel och hindras inte av biotopskyddet. Beskärning av träd behöver ske på fackmannamässigt sätt, fördelaktigt av kompetenta trädvårdare. Vid beskärning får all död ved och upp till 20 % av kronan avlägsnas, om trädet inte skadas av åtgärden. Vid minsta osäkerhet bör en sakkunnig rådfrågas.

Ansök om dispens från biotopskydd

Avgiften är 2 900 kronor.

När ansökan inkommit kommer du få instruktioner för hur du betalar in avgiften. Handläggningen påbörjas inte innan avgiften är betalad.

Ett geografiskt område kan också ha ett särskilt biotopskydd. Det beslutas av Länsstyrelsen, kommuner eller Skogsstyrelsen.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss