Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska du anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Den här typen av samråd kallas ibland 12:6-samråd, eftersom det regleras i miljöbalkens 12 kapitel 6§. Det är du som vill göra åtgärden som ska undersöka om naturmiljön kan påverkas och att anpassa åtgärden så skador på miljön undviks. Du behöver skaffa dig den kunskap som krävs för detta. Länsstyrelsen bedömer om utredningen och anpassningarna är tillräckliga. Vid behov kan Länsstyrelsen genom frågor och påpekanden stötta dig i processen.

Vid dessa tillfällen är det vanligtvis lämpligt att anmäla om samråd:

 • anordning av större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbete med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Miljösamverkan Sverige har tagit fram vägledningar som kan hjälpa dig att ta fram ett korrekt och fullständigt underlag:

Stöd till verksamhetsutövare vid underhållsröjning, Miljösamverkan Sverige
Länk till annan webbplats.

Stöd till verksamhetsutövare vid förläggning av markkabel, Miljösamverkan Sverige
Länk till annan webbplats.

Inför anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt kapitel 12 paragraf 6 i miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

När behöver du inte göra anmälan om samråd?

När du utför underhållsröjning eller lägger ned markkabel behöver detta inte alltid anmälas till Länsstyrelsen. Om du ska göra ett sådant arbete räcker det att du känner till vilka försiktighetsåtgärder du behöver vidta för att uppfylla kraven.

Om naturmiljön vid kraftledningsgator har anpassat sig efter att röjas regelbundet behöver du inte göra anmälan om samråd. Du behöver bara lämna in anmälan om samråd om ni bedömer att röjningen medför en väsentlig förändring av naturmiljön.

Alla behöver inte samråda om ledningsdragning för el, tele eller data. Om dragningen görs på ett sådant sätt att inga natur- eller kulturvärden riskerar att skadas behöver du inte samråda med Länsstyrelsen.

Börja med att ta reda på mer om området som berörs av ledningsdragningen.

Hur kan ni avgöra om naturmiljön påverkas väsentligt av ledningsdragningen?

Det centrala begreppet i lagstiftningen lyder ”naturmiljön påverkas väsentligt”. Om du gör bedömningen att ditt projekt inte påverkar naturmiljön väsentligt behöver du inte skicka in någon anmälan om samråd till oss.

Exempel på när naturmiljön kan påverkas väsentligt av ledningsdragningar är när de går igenom:

 • våtmarker
 • ängs- och betesmarker
 • områden med ek och andra ädellöv
 • nyckelbiotoper

Den här typen av känsliga områden ska så långt som möjligt undvikas. Om du ändå av olika skäl behöver dra en ledning genom den här typen av områden behöver du göra en anmälan om samråd och planera för extra hänsyn vid utförandet.

Lyckas du med att undvika känsliga naturmiljöer och samtidigt tar den generella hänsyn som alltid gäller så behöver du alltså inte samråda om naturvärdena. Men tänk på att även om naturmiljön inte påverkas kan det fortfarande krävas ett samråd för påverkan på kulturmiljöer som till exempel fornlämningar. Om ledningsdragningen berör en fornlämning eller ligger inom 50 meter från en fornlämning (inom fornlämningens skyddsområde) krävs tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen.

Generell hänsyn

 • Körskador i terräng ska förhindras. Om körskador uppstår ska de lagas.
 • Passage av stenmurar och diken i jordbruksmark ska göras genom tryckning eller borrning. Schaktning och grävning får inte göras precis intill stenmurar eller diken så att de riskerar att få sättningsskador.
 • Vid nedläggning av ledning vid allé eller andra skyddsvärda träd (t.ex. gamla träd och lövträd med en diameter >70 cm) ska ledningen förläggas med ett avstånd motsvarande femton gånger stammens diameter. Arbetet måste göras mycket försiktigt så att trädens bark och grenar inte skadas av maskiner och redskap eller trädens rötter skadas av markpackning.
 • Vid rasering av ledningar ska stolphål tryckas igen eller fyllas med rena massor.
 • Vid öppna diken, små våtmarker, odlingsrösen och andra skyddade biotoper i odlingslandskapet måste arbetet göras mycket försiktigt så att de inte skadas eller förstörs. Vid risk för skada på dessa biotoper krävs biotopskyddsdispens för åtgärden.
 • Förläggningen sker med skonsamma metoder för att minimera markpåverkan, till exempel plöjning, smala schakt, tryckning och styrd borrning.
 • Berör ledningsdragningen ett skyddat område, som till exempel ett naturreservat, kan åtgärden vara förbjuden enligt föreskrifterna för det skyddade området. Om åtgärden är förbjuden och du bestämmer dig för att söka dispens från förbudet ska du inte göra någon anmälan om samråd. Dispenser beviljas restriktivt och om andra alternativ är möjliga ska du alltid välja dem.

Behöver du kapa döda grenar som riskerar att falla ner?

Att ta ner grenverk eller stamdelar på döda träd påverkar inte naturvärdena väsentligt. Det är dock inte lämpligt att ta ner mer än vad som är en nödvändig säkerhetsåtgärd. Snittytan bör sättas cirka en meter ovanför övre delen av eventuella stamhåligheters ingång.

Större åtgärder på levande träd kan skada träden och påverka förutsättningarna för bland annat hållevande djur och insekter.

Beskärning av träd behöver ske på fackmannamässigt sätt, fördelaktigt av kompetenta trädvårdare. Fråga om din arborist är en så kallat ”VETCert”. Vid beskärning får all död ved och upp till 20 % av kronan avlägsnas, om trädet inte skadas av åtgärden. Vid minsta osäkerhet bör en sakkunnig rådfrågas.

Är trädet en del av en allé? Då kan du behöva söka dispens.

Dispens från generellt biotopskydd

Markbaserad solcellsanläggning

Om du planerar att uppföra en markbaserad solanläggning kan du ta del av informationen Länsstyrelsen Östergötland tagit fram kring detta:

Markbaserad solcellsanläggning - så väljer du rätt plats, pdf Öppnas i nytt fönster.

Samråd för solcellsanläggning

Vill du anlägga en solcellsanläggning på marken är det viktigt att hitta en lämplig plats och rätt utformning. Även vägar och elnätsanslutning till och från anläggningen kan behöva samråd.

Förbered din anmälan

Innan du skickar in din anmälan om samråd behöver du tänka igenom vissa frågor. Vi behöver ett komplett underlag för att kunna handlägga ditt ärende. Det är viktigt att underlaget är så komplett som möjligt, annars riskerar du att handläggningstiden blir längre och projektet blir försenat. Om du går igenom och utreder frågorna i checklistan nedan och redogör för dem i samrådsunderlaget kan handläggningen ske snabbare. Använd sedan e-tjänsten "Anmäl samråd för övriga verksamheter" nedan.

Om markområdet berörs av områdesskydd, till exempel strandskydd, krävs oftast tillstånd eller dispens, vilket i vissa fall ersätter 12:6-samrådet. Tillstånds- eller dispensansökningar har normalt betydligt längre handläggningstid än 12:6-samråd.

Skydda träden vid arbeten

Det finns särskilda riktlinjer för grävarbeten eller beläggningsarbeten i närheten av träd. Träd i städer är viktiga att bevara utifrån såväl praktiska funktioner, som kulturhistoriskt och biologiskt värde. Här kan du ladda ned Länsstyrelsernas samlade information.

Skydda träden vid arbeten, pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ska anmälan om samråd för ledningsdragningar innehålla?

Anmälan om samråd bör innehålla:

 1. Fastighetsbeteckning på den fastighet där ledningsdragningen börjar.
 2. Shapefil (SWEREF 99 TM) med ledningsdragningen om den berör ett större område. (Tyvärr kan vi inte ta emot andra filformat eller filer i andra koordinatsystem.) Eller översiktskarta och detaljkarta 1:2000-1:5000 innehållande bakgrundskarta och på en detaljnivå att det tydligt syns var ledningen ska dras i förhållande till hus och vägar.
 3. Beskrivning av vilka naturmiljöer som påverkas och var de finns.
 4. Beskrivning av eventuella passager av vattendrag, stenmurar och alléer.
 5. Vilka försiktighetsåtgärder som kommer vidtas för att undvika skada i de naturmiljöer som påverkas.

Karttjänsterna nedan kan hjälpa dig att hitta korrekt information.

Alla uppgifter krävs för att anmälan ska vara komplett. Annars skickar vi en begäran om komplettering till dig som kommer att förlänga handläggningstiden.

Andra tillstånd och dispenser som du kan behöva:

Dispens från strandskydd

Dispens för fridlysta arter

Tillstånd Natura 2000-område

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Det finns flera karttjänster där du kan kontrollera om åtgärden påverkar kända natur- eller kulturmiljövärden.

Östgötakartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Östgötakartan innehåller ett urval av olika kartskikt från Länsstyrelsen och andra myndigheter. Här får du en god översikt över till exempel riksintressen, skyddad natur och fornlämningar.

Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddad natur är Naturvårdsverkets karttjänst för bland annat nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden och Natura 2000-områden.

Artportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artportalen är Artdatabankens förteckning över vilka arter som finns inrapporterade i olika områden.

Artfakta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hos Artdatabankens databas Artfakta hittar du mer information om specifika arter.

Fornsök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fornsök är en söktjänst för alla kända registrerade fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar i Sverige.


Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för uppförande av solcellsanläggning

Om åtgärden gäller att bygga en solcellsanläggning på marken.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt kapitel 9 i miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar.

Ändrad markanvändning - från jordbruksmark till skog

Om du avser att upphöra med jordbruksproduktion på jordbruksmark ska du anmäla detta till Länsstyrelsen. Detta gäller både åker och betesmark.

Ta jordbruksmark ur produktion

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska du göra samrådsanmälan till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska du göra samrådsanmälan till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska du göra samrådsanmälan till kommunen.

I Östergötlands län har länsstyrelsen överlåtit ansvaret för husbehovstäkter till Linköpings, Kinda, Mjölby och Boxholms kommuner. I dessa kommuner ska du därför vända dig direkt till kommunen för samråd.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland - Enheten för naturskydd

Telefontider: Tisdag - fredag mellan 13.00 - 14.00

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss