Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för åtgärder i vatten

Har du en damm eller ett vattenkraftverk och funderar på att göra miljöåtgärder eller andra biotopvårdande åtgärder? Här har vi samlat de vanligaste bidragen och stöden.

Tips om ansökan

Ansökan bör innehålla en detaljerad beskrivning, text, bilder, kartor och kostnadsförslag på vad som ska göras. Dela in projektbeskrivningen i delaktiviteter med egna beskrivningar och kostnadsförslag. Detta underlättar hanteringen. Du kan få vissa bidrag för delar av projektet men inte andra delar, till exempel för en del bidrag får du inte stöd för din egen arbetstid.

Att tänka på

Statliga bidrag går oftast inte att kombinera med varandra. Till exempel, om du för en åtgärd får 50% av kostnader från ett statligt bidrag , kan du inte använda ett annat statligt bidrag för att täcka upp de andra 50% med. Däremot kan du i ett projekt få vissa delaktiviteter betalda från olika bidrag, till exempel för åtgärd/delaktivitet 1 från bidrag A och för åtgärd/delaktivitet 2 från bidrag B.

Många stöd och bidrag har oftast begränsat med pengar så även om din ansökan kan platsa in, kanske det måste prioriteras mellan de olika ansökningarna och ansökningsomgångarna, till exempel har miljöinvesteringar pengar som ska räcka under en period medan andra får in nya pengar varje år.

Handläggningstid

Hur lång tid det tar för att få besked från en inlämnad ansökan varierar från de olika stöden och bidragen och om de har en fast ansökningstid, men räkna med att det kan minst ta från tre månader till ett år.

Tillstånd och anmälan

Många åtgärder i vatten kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen medan andra endast kräver en anmälan till länsstyrelsen. Är du osäker kontakta Länsstyrelsen.

Anmälan om vattenverksamhet

Tänk även på att en tillståndsansökan kan ta minst ett år för att bli klar och du ska ha alla tillstånd och anmälningar klara innan påbörjad åtgärd.

Bidrag att söka

Det finns många olika bidrag att söka för åtgärder i vatten. Nedan listar vi några externa exempel, samt de stöd som Länsstyrelsen har.

Det finns även en sammanställning på flera andra bidrag som Länsstyrelsen i Skåne har sammanställt.

Sök stöd för miljöförbättrande åtgärder – här finns pengarna, Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats.

Åtta vattenkraftsföretag har tagit initiativet till att bilda en miljöfond som tar ansvar för att finansiera nödvändiga miljöåtgärder för omställningen av vattenkraftsverksamheter i Sverige. Miljöinsatserna ska gynna såväl fiske och turism som lokal utveckling, och verka för att både nationella och internationella miljömål vattenverksamheter uppnås.

Ansökningstid

Tidigast 3 år innan sista inlämningsdag för omprövning.

Sökande

De som har anmält sig till Nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Exempel på åtgärder

 • Utrivning.
 • Skapa fria vandringsvägar.
 • Förstudier.
 • Produktionsbortfall.

Information och ansökan, Vattenkraftens miljöfond Länk till annan webbplats.

Miljöfonden är till för att minska vattenkraftens skadeverkningar och gynna den biologiska mångfalden i strömmande vatten. En viktig princip i Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval är additionalitet, alltså ytterligare – additionell – miljönytta. Utöver att följa krav på miljöhänsyn vid vattenkraftsproduktion gör bolag som säljer el märkt med Bra Miljöval avsättningar till miljöfonden. Naturskyddsföreningen förvaltar fonden och beslutar vilka projekt som ska stöttas. Såväl licenstagare hos Bra Miljöval som myndigheter, organisationer och företag kan söka stöd.

Ansökningstid

Hela året om.

Sökande

Företag och organisationer kan ansöka om stöd ur fonden för projekt som minskar vattenkraftens skadeverkningar eller projekt som gynnar den biologiska mångfalden i strömmande vatten. Bidraget kan kombineras med andra medel.

Exempel på åtgärder

 • Biotopvård i strömmande vatten.
 • Rivning av vandringshinder.
 • Omlöpen, faunapassager.
 • Förstudie inför åtgärdsplaner.
 • Åtgärder för bevara eller underlätta för hotade och rödlistade arter.

Miljöfonden, Bra miljöval Länk till annan webbplats.

Medel ska kunna delas ut till fiskevårdsprojekt eller projekt som genom forskning eller andra insatser bidrar till utveckling av sportfisket eller sportfiskets förutsättningar.

Ansökningstid

Oftast en gång i mars och en gång i september.

Sökande

Berättigad att söka medel är distrikt inom eller förening ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Om särskilda skäl föreligger kan även ansökan från annan beaktas, till exempel en medlem i förbundet eller organisation med nära anknytning till förbundet.

Exempel på åtgärder

 • Biotopvård i strömmande vatten
 • Skapa fria vandringsvägar

Fiskevårdsfonden, Sportfiskarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Syftar till att värna och främja möjligheterna till sportfiske i friska och rena vatten, genom exempelvis skapandet av fria vandringsvägar, restaurering av vattendrag och skydd och bevarande av fiskbestånd, eller fiskebiologisk forskning. Fondstyrelsen ser också gärna ansökningar från projekt som seminarium, undersökningar, opinionsarbete och annat som ökar intresset för fiskevård och förvaltning som gynnar sportfisket. Fonden verkar enligt principen att ge lokala initiativ hjälp till självhjälp.

Ansökningstid

1 mars.

Sökande

Både enskilda personer, föreningar och fiskevårdsområden kan söka bidrag. Abu Garcia Fiskevårdsfond grundades och finansieras av Abu Garcia, men ansökningarna administreras av Sportfiskarna.

Exempel på åtgärder

 • Biotopvård i strömmande vatten
 • Skapa fria vandringsvägar

Övriga fonder, Sportfiskarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Stödets syfte är natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen för att berika skogsmiljöer av allmänt intresse. Målet är att bevara naturvärden och spara kulturmiljöer. Bidrag kan lämnas till åtgärder som gynnar växter och djur samt äldre kulturmiljöer, men också till landskapsbild och friluftsliv.

Sökande

Du som äger skogsmark eller som har markägarens tillstånd kan söka stödet. Endast en person ska stå som sökande, även när fastigheten ägs av flera.

Stöd

Ofta 70 procent av godkänd kostnad.

Exempel på åtgärder

 • Återställa lekplatser eller ta bort vandringshinder i vattendrag
 • Restaurera äldre transportleder eller kulturmiljöbyggnader

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås), Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbar Vattenkraft (HåVa) som syftar till att stötta forskning om och utveckling av tekniker, system metoder och frågeställningar kopplade till vattenkraft. Under åren 2018 -2024 kommer totalt 106 miljoner kronor att fördelas ut.

Ansökan

Stödet söks genom utlysningar minst en gång per år. Bevaka Energimyndighetens hemsida för närmare datum.

Exempel på åtgärder

De prioriterade insatserna inom programmet kan delas in efter tre olika integrerade utmaningsområden.

 • Vattenkraften som säker och effektiv energiresurs
 • Vattenkraften som en reglerande resurs
 • Vattenkraftens miljöpåverkan

Mer information på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Det kan vara både på landsbygden och i staden. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

Exempel på åtgärder

Se godkända projekt på jordbruksverkets webbplats.

Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014–2022, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Du kan få stöd för insatser som minskar övergödning eller arbete som förbättrar livsvillkoren för vattenlevande organismer. Det kan till exempel vara att:

 • Installera kalkfilterbrunnar.
 • Genomföra åtgärder för att minska erosion.
 • Skapa fria vandringsvägar.
 • Skapa nya biotoper längs med och i vattnet.

Det kan också vara insatser som förändrar vattendraget, till exempel meandring eller att öppna upp kulvertar. Tanken med stödet är att hitta insatser som är anpassade till platsen och syftet.

Arbetet ska syfta till att förbättra den ekologiska status som våra vatten är klassade i enligt vattenförvaltningen.

Ansökningstid

Året runt.

Sökande

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer, företag samt enskilda personer. Du som söker måste vara markägare, eller ha markägarens eller markägarnas tillstånd.

Ta kontakt med din länsstyrelse för att få ett skriftligt startbesked om du vill börja med ditt arbete innan du får ditt beslut om stöd.

Stöd

Du kan få stöd för 50, 90 eller 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd beroende på var du planerar att genomföra miljöinvesteringen och vilken effekt den förväntas få. För att få 100 procent måste du genomföra miljöinvesteringen i ett nitratkänsligt område.

Utgifterna måste vara 30 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd. Din miljöinvestering måste finnas kvar i minst 5 år, räknat från året efter slutbesiktning.

Exempel på åtgärder

 • Skapa fria vandringsvägar (till exempel omlöp för fisk, konstruktion av trösklar i vattendraget och utrivning av vandringshinder).
 • Skapa nya biotoper längs med och i vattnet, till exempel lekgrus för fisk.
 • Åtgärder för att minska erosion.
 • Meandring eller öppna upp kulvertar.

Miljöinvestering för förbättrad vattenkvalitet, Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss