Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Markavvattning

Ska du ta bort vatten från din mark genom dränering eller dikning eller skydda mot vatten genom invallning? Det kan räknas som markavvattning. För att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och i vissa fall behöver du även söka dispens.

Vad är markavvattning?

Markavvattning innebär att man genomför åtgärder som permanent ändrar markens vattenförhållanden. Åtgärden genomförs för att marken ska bli lämplig att använda för ett visst ändamål. Markavvattning är åtgärder som

 • tar bort oönskat vatten genom dränering eller dikning
 • skyddar mot vatten, till exempel invallning.

Det är alltid syftet med åtgärden som avgör om den räknas som markavvattning eller inte. Om syftet är att permanent ändra markens lämplighet för ett ändamål, som till exempel för odling, bebyggelse eller torvtäkt, räknas det som markavvattning.

Om syftet med åtgärden är att tillfälligt ändra markens egenskaper räknas det inte som markavvattning. Det räknas alltså inte som markavvattning att anlägga en slamgrop i ett dike eller skyddsdika i skogsmark i samband med avverkning. Vid skyddsdikning rör det sig om grunda tillfälliga diken som inte ska underhållas. Om du ska skyddsdika ska du göra en anmälan till Skogsstyrelsen.

Tillstånd och dispens för markavvattning

Du behöver alltid ansöka om tillstånd för att få utföra markavvattning. Ibland behöver du också ansöka om dispens från markavvattningsförbudet. Ansökan om tillstånd och dispens för markavvattning prövas av Länsstyrelsen. I vissa fall ska Länsstyrelsen överlämna tillståndsprövningen till mark- och miljödomstolen.

Dispens behövs där det är markavvattningsförbud

På vissa platser i Sverige är det markavvattningsförbud. Bland annat i stora delar av södra och mellersta Sverige. För att få utföra markavvattning på dessa platser räcker det inte att ansöka om tillstånd. Här behöver du också ansöka om dispens från markavvattningsförbudet. Du behöver med andra ord göra två ansökningar.

Områden där du behöver dispens från markavvattningsförbudet

Markavvattning är förbjudet i områden där det är särskilt viktigt att bevara våtmarker och skydda det unika djur- och växtliv som finns där. Syftet med förbudet är att kraftigt begränsa eller sätta stopp för markavvattningen eftersom många våtmarker har försvunnit till följd av utdikning och uppodling.

I Östergötlands län råder markavvattningsförbud i följande områden/kommunen:

 • Finspångs kommun
 • Norrköpings kommun
 • Motala kommun
 • Linköpings kommun
 • Söderköpings kommun
 • Vadstena kommun
 • Mjölby kommun
 • Åtvidabergs kommun
 • Valdemarsviks kommun
 • Ödeshögs kommun
 • Boxholms kommun
 • Kinda kommun
 • Ydre kommun

Du kan behöva tillstånd och dispens för åtgärder i befintliga diken

I vissa fall kan åtgärder i befintliga diken räknas som markavvattning. Du kan alltså behöva ansöka om tillstånd för markavvattning och eventuellt ansöka om dispens från markavvattningsförbudet för åtgärder i befintliga diken. Till exempel kan det räknas som markavvattning om du vill:

 • bredda eller fördjupa ett befintligt dike för att leda bort mer vatten
 • börja underhålla ett dike som inte har underhållits på länge.

Ett dike som inte har underhållits på länge kan ha förlorat sin ursprungliga funktion vilket gör att ett nytt naturtillstånd har uppstått. När ett nytt naturtillstånd har uppstått behövs oftast ett nytt tillstånd för markavvattning. Om du är osäker på om en åtgärd i ett befintligt dike räknas som markavvattning, rådgör med oss på Länsstyrelsen.

Vattenarkiv

Länsstyrelsens vattenarkiv innehåller handlingar av intresse för dig som arbetar med vatten i landskapet. Arkivet innehåller kartor, ritningar och annat material om markavvattning, till exempel invallningar och sjösänkningar som utförts för att få bättre jordbruksmark. Tjänsten är under uppbyggnad och innehåller det material som hittills har digitaliserats.

En fungerande dränering är grunden för ett livskraftigt lantbruk i Sverige. Dräneringen skapar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar markstruktur, en hög och säker produktion samt för en god status i vattendragen framförallt med avseende på minskad fosfortransport från lerområden.

Tyvärr är en stor del av dikesunderhållet försummat sedan många år och rensningen som genomförs har ibland skett med bristfällig kunskap om påverkan på naturen och transporten av näringsämnen.

Länsstyrelsen i Östergötland genomför därför i samarbete med Lyngsjöåns vattenavledningsföretag ett projekt, Underhåll av diken – demonstrationsdag och informationsspridning, med stöd av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och administrerat av Jordbruksverket.

På kort sikt är syftet att informera om alternativ till dagens konventionella rensning av diken och visa på att det kan ge både miljömässiga och ekonomiska vinster. Förhoppningsvis kan projektet inspirera entreprenörer att bredda sitt utbud av dikes- och våtmarksunderhåll.  På lång sikt kan slentrianmässig grävning av långa dikessträckor upphöra och ersätts av en miljövänligare metodik.

Syftet uppnås genom att anordna en praktisk demonstrationsdag på Vikbolandet för att visa på olika metoder i fält och filma åtgärderna och lägga ut på internet så att metoderna får en vidare spridning.   

Logotyp för europeiska jordbruksfonden för landsbyggdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Markavvattningssamfälligheter förvaltas enligt den vattenlagstiftning som gällde när de bildades. De samfälligheter för markavvattningsföretag som är bildade enligt den äldre vattenlagen från 1918 (7 kap 62 §) ska anmäla sin styrelse till länsstyrelsen. De samfälligheter som är bildade enligt 1879-års dikningslag ska anmäla sin syssloman till länsstyrelsen. Använd gärna webbformuläret för anmälan.

 

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss