Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norra Kärr

Leading Edge Materials Corp vill etablera en gruva vid Norra Kärr i Jönköpings kommun i Jönköpings län. Projektet berör även Ödeshögs kommun i Östergötlands län.

Aktuellt

Greenna Mineral AB (helägt av Leading Edge Materials Corporation) avser att ansöka om bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) för brytning av sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr. Området är till större delen belägen i Jönköpings kommun i Jönköpings län och till viss del i Ödeshögs kommun i Östergötlands län. Ansökan om bearbetningskoncession görs till Bergsstaten.

Samråd

Inför ansökan om bearbetningskoncession ska samråd för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning genomföras med Länsstyrelsen, enskilt berörda och allmänheten. Syftet med samrådet är att sökanden ska informera om den planerade verksamheten samt inhämta information och synpunkter inför framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning från myndigheter, organisationer, allmänhet och de enskilda som kan antas bli berörda. Greenna Mineral AB har därför inkommit med samrådsunderlag till Länsstyrelserna i Jönköpings län och Östergötlands län samt berörd samrådskrets. Samrådet pågår mellan den 27 maj och 30 juni 2024.

Samrådsunderlag Norra Kärr inför ansökan om bearbetningskoncession Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Östergötlands samrådsyttrande inför ansökan om bearbetningskoncession Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Diarienummer Länsstyrelsen i Jönköpings län: 543-2737-2024
Diarienummer Länsstyrelsen Östergötland: 543-5337-2024

Processen för att starta gruva, från undersökningstillstånd till bygglov i sex steg. 1. Undersökningstillstånd, 2. Miljökonsekvensbeskrivning, 3. Ensamrätt, 4. Tillstånd, 5. markanvisning, 6. Bygglov, plan och bygglagen.

Juridiska processer: Steg för steg

Processen för att öppna en gruva är lång. Enligt SGU fanns det 587 undersökningstillstånd i början av 2022 och bara 12 aktiva gruvor. Det kan ta flera år innan en gruva eventuellt öppnar efter undersökningstillstånd.

  1. Bolaget ansöker om undersökningstillstånd hos Bergsstaten. Bergsstaten är en organisatorisk enhet inom myndigheten Sveriges geologiska undersökning och handlägger ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral. För att få undersöka området krävs bland annat en arbetsplan och tillfälle för Länsstyrelsen och kommunen att yttra sig.

    Om undersökningen visar att det finns malm i området, kan bolaget ansöka om bearbetningskoncession hos Bergsstaten. Bolaget måste kunna visa att fyndigheten kan tillgodogöras ekonomiskt.
  2. Miljökonsekvensbeskrivning, förkortat MKB, utgör den största delen av ansökan om bearbetningskoncession. En MKB ska beskriva hur verksamheten kan påverka människor, djur, växter, natur och miljö. Utöver Bergsstaten sker en eller fler samrådsremisser med länsstyrelsen.
  3. Om ansökan blir beviljad får bolaget ensamrätt att utvinna de mineral som finns i området, men har ännu inte rätt att börja utvinna.
  4. Tillstånd krävs från mark- och miljödomstolen, då gruvverksamhet är klassad som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Samrådan är en viktig del i processen om tillstånd. I samband med framtagandet av en MKB ska bolaget samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och alla som kan tänkas bli påverkade, till exempel kommuner, organisationer och allmänheten i närheten av området.

    En tillståndsdom berättar vilka villkor som ska reglera verksamheten, till exempel begränsning av utsläpp, skyddsåtgärder och krav på ekonomisk säkerhet för att samhället inte ska riskera behöva ansvara för kostnader vid konkurs.
  5. Markanvisning bestämmer vilken mark som gruvan och gruvindustriområdet får använda. Bergsstaten med gode män fattar beslut om överenskommelse inte nåtts.
  6. Kommunens byggnadsnämnd handlägger bygglov med mera, enligt plan- och bygglagen. Markägare och berörda kan överklaga beslut i de olika stegen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss