Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från oss om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården
 • vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse
 • projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Bidrag för byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar.

Tillgängligt kulturarv, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Sista dag för att lämna ansökan om bidrag till byggnadsvård och kunskapsunderlag för kulturmiljöer 2024 var hos Länsstyrelsen Östergötland den 18 december 2023. Sista datum för inlämning av ansökningar om bidrag 2025 är den 13 december 2024.

Ju förr alla ansökningar är kompletta desto tidigare kan Länsstyrelsen prioritera och lämna besked om bidrag. Alla ansökningar beaktas men bidragsmedlen räcker inte till alla angelägna projekt.

I ansökningsformuläret via e-tjänsten bakom den gula knappen ovan syns en tidräknare. Den visar tiden som återstår för dig att fylla i ansökningsformuläret som du har öppnat och börjat fylla i.
Kontakta oss om du inte har möjlighet att använda e-tjänster och behöver hjälp med hur du ansöker om bidrag.

Exempel på kunskapsunderlag är vård- och underhållsplaner för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Bakom länken nedan hittar du en mall för vad Länsstyrelsen vill ta del av i en vård- och underhållsplan som du söker bidrag för.

Anvisning vid upprättande av vård- och underhållsplaner Pdf, 177 kB.

Till ansökan om bidrag till byggnadsvård bifogar du ett antikvariskt åtgärdsprogram upprättat av en antikvarisk expert som du har anlitat. Utifrån beskrivning av byggnadens bakgrund, skador och antikvariskt anpassade åtgärder tar du in offerter från minst två företag per planerad åtgärd som du söker bidrag för. Om du till exempel söker bidrag för restaurering av fönster på ett kulturhistoriskt värdefullt hus lämnar du offerter från minst två företag som är kunniga i fönsterrenovering. Om du i samma ansökan söker bidrag även för till exempel restaurering av tak ska minst två offerter även för den åtgärden bifogas ansökan. Offerterna ska alltså utgå från beskrivningen av skador och åtgärder i det antikvariska åtgärdsprogrammet. Du kan också bifoga offert för kostnaden för medverkan av antikvarie under restaureringen. Bidrag utgår inte till kostnaden för att anlita antikvarie för att upprätta det antikvariska åtgärdsprogrammet.

Det händer att personer eller organisationer som söker bidrag anlitar en antikvarisk expert eller restaureringsarkitekt för att vara ombud i ansökningsförfarandet. Det kan gälla till exempel att ta fram offertunderlag och därefter begära in offerter från lämpliga företag för de åtgärder som bidragsansökan gäller. Om bidragsansökan gäller till exempel att upprätta en vård- och underhållsplan och ombudet själv lämnar offert för den uppgiften betraktar Länsstyrelsen den offerten som ogiltig då ombudet är jävigt. Minst två offerter från företag som inte är jäviga behöver alltså lämnas till bidragsansökan.

Läs mer i broschyren om bidrag till byggnadsvård och kunskapsunderlag och i dokumentet om vad ett antikvariskt åtgärdsprogram ska innehålla.

Broschyr om bidrag till byggnadsvård och kunskapsunderlag Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vad det antikvariska åtgärdsprogrammet ska innehålla Pdf, 124.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Utbetalning av bidraget

För att få pengarna utbetalade behöver

 1. Länsstyrelsen ha godkänt din ansökan om bidrag
 2. du ha genomfört de aktuella åtgärderna.

När detta är gjort kan du ansöka om utbetalning (skicka en rekvisition).

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss