Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • Vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården.
 • Vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.
 • Projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer hos Regeringskanslietlänk till annan webbplats

Byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar

Läs mer om tillgänglighet i kulturmiljöer på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Tillgängligt kulturarv hos Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats

Ansök om bidrag till värdefulla kulturmiljöer

 1. Fyll i blanketten: Ansökan om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.PDF
 2. Skicka ansökan till:
  Länsstyrelsen Östergötland
  581 86 Linköping
 • Sista ansökningsdag för bidrag till restaureringsverksamhet år 2021 är den 10:e december 2020.
 • Ansökningstiden för bidrag till restaureringsinsatser år 2020 är stängd.

Så ansöker du om byggnadsvårdsbidrag för kulturhistorisk bebyggelse i Östergötlands län för 2021

 • Ansökningshandlingen ska göras på blanketten för ansökan om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Blanketten finns längst ner på denna sida och heter "Ansökan om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer".
 • En fullständig ansökan ska innehålla blankett, foton på objektet och restaureringsbehovet, karta som utvisar byggnadens läge, en antikvariskt anpassad arbetsbeskrivning/ åtgärdsprogram. Den ska vara upprättad av byggnadsantikvarie eller motsvarande exempelvis från länsmuseet, en konsultfirma eller motsvarande. Programmet ska innehålla objektsbeskrivning, kulturhistorisk värdering, anvisningar om materialval, kulörer och utföranden. Vidare ska ansökan innehålla minst två oberoende offerter från byggnadsföretag som utgår från innehållet i det antikvariska åtgärdsprogrammet.
 • Bidrag kan medges till så kallade antikvariska överkostnader, dvs för merkostnader som kommer av att arbetet utförs på ett sådant sätt att de kulturhistoriska värdena inte minskar.
 • Åtgärder får ej påbörjas innan ni har fått beslut om ett eventuellt bidrag.

Prioriteringar

Efterfrågan på bidrag är stor. Ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar kommer att avslås. Länsstyrelsen prioriterar bidrag till lagskyddad bebyggelse och annan bebyggelse med mycket höga kulturmiljövärden. Vid osäkerhet om det kulturhistoriska värdet rekommenderas kontakt med antikvarisk konsult.

Om du är ägare till ett byggnadsminne har du viss förtur vid prioritering av bidragstilldelning. De åtgärder som ska genomföras kan dock behöva ha tillstånd enligt skyddslagstiftningen. Gör därför i samband med bidragsansökan en tillståndsansökan.

Anlita företag med rätt kompetens

Att restaurera historisk bebyggelse kräver specialkunskaper. Länsmuseet kan lämna rekommendationer på byggnadsföretag med erfarenhet av restaurering av kulturhistorisk bebyggelse. Länsstyrelsen bistår av konkurrensskäl inte med information kring enskilda företags lämplighet. 

Mall för åtgärdsprogram till bidragsansökan för restaurering av kulturhistorisk byggnad eller anläggning.Word

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

De bidragsmedel som Länsstyrelsen har att fördela är begränsade. Även om du uppfyller de formella kraven för att kunna få bidrag kan du få avslag på din ansökan.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att:

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Kontakt