Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från oss om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården
 • vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse
 • projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Bidrag för byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar.

Läs mer om tillgänglighet i kulturmiljöer på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Tillgängligt kulturarv på Riksantikvarieämbetets webbplats Länk till annan webbplats.

Så ansöker du om bidrag i Östergötlands län

Bidrag till byggnadsvård

Dessa handlingarna utgör en fullständig ansökan:

 • Minst två offerter per aktuell åtgärd från byggnadsföretag, hantverkare eller andra relevanta företag och som utgår från innehållet i det antikvariska åtgärdsprogrammet. Om ytterst få hantverkare behärskar ett specifikt hantverk kan det vara svårt att lämna mer än en offert vilket Länsstyrelsen har förståelse för.
 • Offert för antikvarisk medverkan under restaureringsarbetet och för sammanställning av rapport.
 • Om du som söker bidrag inte äger byggnaden eller miljön bifogar du även en fullmakt från ägaren. Det bevisar att ni är överens om att åtgärderna kan utföras enligt ansökan.

Tillstånd till ändring av byggnadsminne
För restaurering av byggnadsminnesförklarade byggnader kan tillstånd från Länsstyrelsen för ändring av byggnadsminnet behövas. Gör därför i samband med bidragsansökan även en tillståndsansökan.

Ansökan om tillstånd för ändring av byggnadsminne Pdf, 263.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om byggnadsminnen i 3 kap. Kulturmiljölagen (1988:950) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista ansökningsdag för bidrag till byggnadsvård 2022 har passerat. Ansökan om bidrag till byggnadsvård 2023 lämnas till Länsstyrelsen senast den 12 december 2022.

Skicka ansökan digitalt till ostergotland@lansstyrelsen.se eller i kuvert till:

Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

Prioriteringar

Efterfrågan på bidrag är stor och bidragsmedlen är begränsade. Länsstyrelsen måste därför prioritera bland inkomna ansökningar. Även om din ansökan uppfyller de formella kraven för att kunna få bidrag kan du få avslag på din ansökan.

Byggnader eller miljöer som är skyddade enligt lag prioriteras. Byggnader och anläggningar kan vara skyddade enligt 3 kap. Kulturmiljölagen (1988:950) och är därmed förklarade som byggnadsminnen. Bebyggelse och landskap kan också ingå i riksintresse för kulturmiljövården, i kommunernas detalj- och översiktsplaner eller vara utpekade i kulturmiljöinventeringar vilket också beaktas vid prioritering bland inkomna ansökningar.

De ansökningar som är kompletta kommer att tilldelas medel först. Ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar riskerar att avslås om inte annat överenskoms med Länsstyrelsens handläggare.

Bidrag ges till

 • Antikvariska överkostnader, det vill säga merkostnader som följer av att arbetet utförs på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet tas tillvara. Det kan till exempel vara att restaurera fönster på ett sätt anpassat till byggnadens historia och karaktär istället för att byta till nya fönster med moderna material. Vid beviljande av bidrag ställer Länsstyrelsen krav på att traditionella material och metoder ska användas så långt det är möjligt.
 • Anlita en antikvarisk expert som medverkar under restaureringen genom att lämna anvisningar och se till att arbetet utförs på ett sätt så att det kulturhistoriska värdet bevaras. Antikvarien dokumenterar arbetet och sammanställer efter avslutat arbete en rapport över genomfört arbete. Vid beviljande av bidrag ska Länsstyrelsen godkänna ditt val av medverkande antikvarie.

Exempel på vad bidrag inte ges till

 • Anlita antikvarie för att utarbeta åtgärdsprogram.
 • Restaurering av byggnader utanför länet.
 • Kostnader för att leva och bo med modern standard i den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden.

Andra villkor och annat som kan vara bra att veta

 • Åtgärderna som du söker bidrag för får inte påbörjas innan du har fått besked om bidrag.
 • Du kan räkna med besked om bidrag i februari-april. Om du accepterar bidraget kommer Länsstyrelsens handläggare och du överens om datum för inlämning av antikvarisk rapport och rekvisition av bidraget. Det ska främst ske under september-oktober och då ska arbetet för vilket bidrag ges vara avslutade. När rapport och rekvisition är inlämnade och granskade betalas bidraget ut.
 • Bidragets omfattning är olika stort beroende bland annat på vilket skydd byggnaden eller miljön har.
 • Större projekt kan delas upp i etapper och Länsstyrelsen kan fatta beslut om bemyndigandebidrag. Det innebär att bidrag för åtgärder enligt etappindelningen betalas ut under två-tre år.
 • Åtgärder i exteriör prioriteras framför åtgärder i interiör.
 • Fastighetsägarens eller sökandens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena är viktig och bedöms vid prövning av ansökan.

Anlita företag med rätt kompetens

Att restaurera historisk bebyggelse kräver specialkunskap. Östergötlands musum kan ge råd kring företag och vilka kompetenser som behövs. Länsstyrelsen bistår av konkurrensskäl inte med information kring enskilda företags lämplighet. 


Bidrag till vård av kulturlandskap och fornlämningar

Fyll i blanketten Ansökan om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. När ansökan har registrerats hos Länsstyrelsen begär eventuellt aktuell handläggare kompletterande handlingar.

Ansökan om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer Pdf, 136.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka ansökan digitalt till ostergotland@lansstyrelsen.se eller i kuvert till:
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

Bidrag till ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Fyll i blanketten Ansökan om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. När ansökan har registrerats hos Länsstyrelsen begär eventuellt aktuell handläggare kompletterande handlingar.

Ansökan om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer Pdf, 136.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka ansökan digitalt till ostergotland@lansstyrelsen.se eller i kuvert till:
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

De bidragsmedel som Länsstyrelsen har att fördela är begränsade. Även om du uppfyller de formella kraven för att kunna få bidrag kan du få avslag på din ansökan.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att:

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Kontakt