Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Miljömål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Miljömålsarbete i Sverige

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Webbplatsen Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Länsstyrelsen ska:

  • samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet
  • utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen
  • stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen
  • verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

Om miljömålsarbete, webbplatsen Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet Länk till annan webbplats.

Miljömålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen är en handlingsplan för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. De är ett samlat grepp för att skapa ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och utveckling världen över. Agendan är antagen av FN:s medlemsländer. Länsstyrelsen ska bidra till länets genomförande av Agenda 2030.

Länsstyrelsens arbete med Agenda 2030

Hållbarhet har tre dimensioner: ekonomisk, sociala och ekologisk. För en hållbar samhällsomställning tar vi hänsyn till alla dimensionerna samtidigt. När det gäller miljön handlar miljömålen och de globala målen i Agenda 2030 om samma utmaningar. Att uppnå miljömålen innebär att vi uppnår den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 i Sverige.

Miljömålen och den ekologiska dimensionen av hållbarhet handlar om samma frågor. Därmed finns ingen konflikt mellan målsystemen. Målen i Agenda 2030 är globala och tar ett helhetsgrepp på hållbarhet. Miljömålen beskriver vilka utmaningar som finns i Sverige. Regeringen har flera gånger uttryckt att arbetet för att uppnå miljömålen är det svenska genomförandet av den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.

De 16 miljökvalitetsmålen är tydligare när det gäller vilken miljökvalitet som krävs för en god miljö jämfört med målen i Agenda 2030. Miljömålen är beslutade av riksdagen vilket ger dem en särskild tyngd i det nationella arbetet. Miljömålen är ett etablerat system som följs upp sedan många år.De ger ett mer detaljerat kunskapsunderlag på nationell nivå än Agenda 2030. Detaljrikedomen behövs för att följa utvecklingen i miljön och på så sätt förstå vilka åtgärder som är viktigast. Även generationsmålet ger viktig vägledning. Generationsmålet är att att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss