Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljösamverkan


Miljösamverkan Östergötland, MÖTA, är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och länets tretton kommuner. Samverkan sker inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och avlopp.

Syftet med samarbetet inom MÖTA är att det ska leda till ökad samsyn, effektivisera tillsynen, utveckla tillsynsvägledningen, stödja miljömålsarbetet samt möjliggöra en ändamålsenlig kompetensutveckling.

MÖTA består av en styrgrupp, ett sekretariat och fyra arbetsgrupper inom arbetsområdena miljöskydd, hälsoskydd, avlopp och livsmedel. I styrgruppen finns kommunernas miljö-, hälsa- och livsmedelschefer samt Länsstyrelsens miljövårdsdirektör och länsveterinär. Sekretariatet är en arbetsgrupp till styrgruppen och består av fyra chefer från styrgruppen samt Länsstyrelsens miljövårdsdirektör och MÖTA-samordnare. De fyra arbetsgrupperna bemannas av inspektörer från de olika kommunerna samt en länsstyrelserepresentant och en chef från styrgruppen.

Samordnare för MÖTA är Helene Rask.

Organisationsschema för Miljösamverkan Östergötland (MÖTA)Förstora bilden

Verksamhetsplan

Styrgruppen inom MÖTA beslutar årligen en verksamhetsplan över de projekt som ska genomföras inom ramen för miljösamverkan.

Verksamhetsplan 2023 Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Projekt inom MÖTA

Varje år lämnar kommunerna och Länsstyrelsen förslag på olika projekt som skulle kunna genomföras inom ramen för MÖTA. Styrgruppen beslutar vilka som genomförs.

Inom MÖTA genomförs varje år ett antal olika projekt. Här kan du läsa mer om vilka projekt som pågår och om tidigare slutförda projekt. På MÖTAs samarbetsyta finns alla rapporter från tidigare projekt. Samarbetsytan kräver särskild behörighet, kontakta MÖTAs samordnare.

De projekt som genomfördes under 2022 var:

 • Brott och åtalsanmälan inom området miljöskydd
 • Tillsyn av bassängbad inom området hälsoskydd
 • Samverkan vid räddningsinsatser inom området miljöskydd

Mer information om projekten finns i MÖTA:s verksamhetsplan för 2022 och på samarbetsytan.

De projekt som genomfördes under 2021 var:

 • Fastighetsägartillsyn (påbörjades 2020)
 • Tobakstillsyn (påbörjades 2020)
 • Utbildning växtskydd
 • Samverkan vid räddningsinsatser
 • Tillsynsvägledning och riktlinjer drivmedelsanläggningar
 • Gemensam provtagningsplan för livsmedelskontrollen (3-årigt)
 • Tillsyn av bassängbad
 • Utemiljö skola och förskola
 • Tillsyn och krav på minireningsverk

Mer information om projekten finns i MÖTA:s verksamhetsplan för 2021 och på samarbetsytan.

De projekt som genomfördes under 2020 var:

 • Värmepumpar inom förorenade områden
 • Fysisk planering
 • Redlighet köttslag
 • Brott och åtalsanmälan livsmedelslagen
 • Avfallsförebyggande i tillsynen

Fler projekt som startades upp under 2020 fortsattes under 2021. Det gäller projekten:

 • Fastighetsägartillsyn
 • Tobakstillsyn

Mer information om projekten finns i MÖTA:s verksamhetsplan för 2020 och på samarbetsytan.

De projekt som genomfördes under 2019 var:

 • Gemensamma bedömningsgrunder vid avloppstillsyn
 • Uppdatering av cisternbroschyrer
 • Tillsyn av gummigranulat från fotbollsplaner
 • Tillsyn fritidsbåtshamnar och båtuppställningsplatser
 • Egenkontroll lantbruk
 • Gemensam översyn av MB-taxa
 • IEE, Incitament för energieffektivisering, fortsättning från 2018
 • Gemensam provtagningsplan för livsmedelskontrollen, treårigt projekt, 2017-2019

Mer information om projekten finns i MÖTA:s verksamhetsplan för 2019 och på samarbetsytan.

De projekt som genomfördes under 2018 var:

 • Inventering av verksamheter enligt MIFO-metodiken
 • Tillsynsprojekt med inriktning mot lokaler för vård och annat omhändertagande
 • Tillsyn över användning av organiska lösningsmedel
 • Vägledning av köldmedietillsyn
 • Genomförandestöd IEE, Incitament för energieffektivisering, fortsätter 2019
 • Gemensam provtagningsplan för livsmedelskontrollen, uppstartat 2017 och fortsätter även 2019

Mer information om projekten finns i MÖTA:s verksamhetsplan för 2018 och på samarbetsytan.

De projekt som genomfördes under 2017 var:

 • Tillsyn på avloppsledningsnät
 • Tillsyn för uppfyllande av miljökvalitetsnorm vid vattenförekomst
 • Tillsyn av räddningstjänstens brandövningsplatser med avseende på PFAS
 • Tillsyn på verksamheter som sprider växtskyddsmedel
 • Små förbränningsanläggningar, pågår även 2018
 • Gemensam provtagningsplan för livsmedelskontrollen, pågår till 2019. 

Under 2017 infördes också en ny projektwebb för MÖTA. Mycket av informationen som tidigare publicerades här på Länsstyrelsens sida om MÖTA samlas framöver på projektwebben.

MÖTAs samarbetsyta Länk till annan webbplats.

Under 2016 genomfördes följande projekt. Kontakta Länsstyrelsen om du vill veta mer eller få material om projekten.

 • Kemikalier i förskolor, del 1 och 2
  Syftet har varit att öka kunskapen om kemikalier i förskolor, och att se till att barn inte kommer i kontakt med leksaker och andra föremål som innehåller skadliga kemikalier. Kommunerna har kommit olika långt i arbetet med att fasa ut kemikalier från förskolorna. Personalen på förskolorna har gett positiv respons på miljökontorens tillsyn. Projektet har varit till hjälp i deras arbete med att fasa ut skadliga kemikalier. Barnens miljö och utfasningen av skadliga kemikalier behöver lyftas upp på politisk nivå i kommunerna i syfte att skapa samsyn inom deras olika verksamheter. Projektet som pågått i två år avslutas nu. Miljökontoren kommer dock att fortsätta sitt samarbete och följa upp förskolornas arbete. Samarbetet kommer även fortsätta inom andra tillsynsområden med kemikalier i vår vardagsmiljö som fokus.

 • Yrkesmässiga fordonstvättar
  Avsikten med de riktlinjer som tagits fram i projektet är att vara ett stöd för miljöinspektörer vid rådgivning och tillsyn enligt miljöbalken, så att fordonstvättar behandlas lika inom Östergötlands län. Riktlinjerna ska kunna antas av tillsynsansvarig nämnd inom länets kommuner. Riktlinjerna omfattar både yrkesmässig fordonstvätt och privat fordonstvätt. Riktlinjerna är en del i arbetet för att uppnå de miljökvalitetsmål som är fastställda av Sveriges riksdag, framför allt Levande Sjöar och Vattendrag samt Giftfri Miljö. Till dessa riktlinjer har projektgruppen även tagit fram en vägledning för miljöinspektörer som kan vara ett stöd vid tillsyn av fordonstvättar enligt riktlinjerna.

 • Uppdatering av broschyr om egenkontroll

 • Dagvattenanläggningar
  Projektet pågick 2015-2016 och var en fortsättning av dagvattenprojektet som genomfördes under 2013. Under projektet togs en anmälningsblankett för dagvattenanläggningar och en checklista för tillsyn av dagvattenanläggningar fram.

Under 2015 genomfördes följande projekt. Kontakta Länsstyrelsen om du vill veta mer eller få material från projekten.

 • Tillsyn av oljeavskiljare
  Inom projektet har information tagits fram till både inspektörer och verksamhetsutövare, om över vilka förväntningar som kan ställas på en oljeavskiljare. Projektet pågår under 2015 och målsättningen är att under året ska länets kommuner öka tillsyn av oljeavskiljare inom den ordinarie tillsynen. Till hjälp har projektgruppen tagit fram en checklista för detta. Projektet bidrar till en länsgemensam syn på lämpliga kravnivåer för oljeavskiljare och bättre fungerande oljeavskiljare, som i sin tur minskar utsläppen av föroreningar till dagvattnet och spillvattennätet.

 • Informationsmaterial, dokument och mallar
  För att underlätta, samordna och stärka kommunernas arbete inom enskilda avlopp har projektgruppen gjort en översyn av och reviderat befintliga dokument och mallar som i dagsläget används av kommunerna i länet. Jämförelse har även gjorts med kommuner utanför länet för att få nya idéer. Projektet resulterade i fjorton dokument, bl a olika typer av ansökningsblanketter, beslut, utförandeintyg och information. Kontakta Länsstyrelsen om du vill ha mer information.

 • Utbildning om provtagnings- och analysmetodik med fokus på avlopps- och processvatten
  Många verksamheter har processer som genererar förorenat vatten som i förlängningen tillförs det kommunala avloppet eller annan recipient. Inom verksamheternas egenkontroll utförs provtagningar och analyser. Resultatet ligger sedan till grund för beslut och åtgärder. Resultaten redovisas också i rapporter och utredningar till tillsynsmyndigheten. Svarar dessa provtagningar och analyser på det som är tänkt att kontrolleras? Används rätt provtagningsmetodik? Görs rätt analyser av proverna? Kunskapen om detta skiftar. För att få en djupare kunskap inom området var en utbildning som leder till en bättre kvalité på utförd granskning av rapporter, utredningar, kontrollprogram m.m. en förutsättning.

 • Vägledning vid bedömning av hög skyddsnivå för små avloppsanläggningar
  Projektets syfte har varit att diskutera begreppet ”rimlighetsavvägning” vid handläggning av ärenden inom enskilda avlopp. När är det rimligt att ställa krav på normal respektive hög skyddsnivå och hur ställer sig kraven och dess miljönytta i relation till de kostnader de genererar för den enskilde fastighetsägaren/verksamhetsutövaren? Projektet kan ses som en komplettering till 2013 års MÖTA-projekt ”Vägledning vid bedömning av avloppsanordningarnas reningsfunktion” där det togs fram bedömningar om vilka tekniker som klarar hög respektive normal skyddsnivå.

 • Bekämpningsmedel i vattenskyddsområde
  Projektet har tagit fram en gemensam ansökningsblankett för ansökan om spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Till blanketten finns ett informationsblad, som bl.a. beskriver vattenskyddsområde, handläggning av ärendet samt simuleringsverktyget MACRO-DB. Vidare finns även en vägledning för handläggare med tips och förslag till utformning av villkor, uppföljning av besluten och vilken lagstiftning som kan vara aktuell att använda.

2014 och tidigare har följande projekt genomförts inom MÖTA. Kontakta Länsstyrelsen om du vill veta mer eller få material från projekten.

 • Legionella 2013-2014
  Inom projektet utfördes tillsyn inom många olika typer av verksamheter så som äldreboenden, förskolor, skolor, idrottsanläggningar och bassängbad. Projektgruppen har upprättat en slutrapport för projektet och en broschyr om legionella. Även ett handläggarstöd för inspektörerna har tagits fram.

 • Uppdatering av cisternbroschyrer 2014
  Cisterner - Ovan mark utomhus
  Cisterner - Inomhus
  Cisterner - I mark
  Brandfarliga vätskor - Inom vattenskyddsområde

 • Handläggningsrutin för klagomål gällande katter 2013
  Klagomål på katter inkommer till miljökontoren, länsstyrelsen och polisen. Klagomålen gäller herrelösa katter, lösspringande katter som förorenar i sandlådor och rabatter, kattsamlare, m.m. En handläggningsrutin togs fram inom projektet.

 • Tvätta bilen hemma 2013
  Inom MÖTA togs ett förslag på information om biltvätt hemma/på gatan fram som miljökontoren kan använda direkt på kommunernas webbsidor eller redigera efter egen smak.

 • Vägledning vid bedömning av avloppsanordningarnas reningsfunktion
  Inom länet görs olika bedömningar av vilka avloppsanordningar som klarar hög respektive normal skyddsnivå, något som skapar svårigheter och förvirring bland tjänstemän, fastighetsägare och gräventreprenörer. För att få en ökad samsyn av avloppsanordningarnas reningsfunktion och underlätta handläggningen av avloppsärenden genomfördes projektet Bedömning av avloppsanordningarnas reningsfunktion under 2013.

 • Tillsyn över spridning av föroreningar via dagvatten 2013
  I projektets workshop medverkade 9 av länets 13 kommuner samt ytterligare 14 kommuner och 3 organisationer utanför länet. Intresset för frågan var stor och behovet av samförstånd, samordning och stöd gällande dagvattentillsynen visade sig vara stor under bland annat utbildningsdagen (workshopen).

 • Kartläggning av höga ljudnivåer i offentliga lokaler 2013
  Miljökontoren vid fyra östgötska kommuner har gjort en kartläggning av höga ljudnivåer i 18 offentliga lokaler. Resultaten visar på en del brister, bland annat spelades musik med ljudnivåer över gällande riktvärden i tre av lokalerna.

 • Förslag till nya lokala föreskrifter - Skydd av människors hälsa och miljön 2013
  Flera kommuner i Östergötland har uppgett att de har inaktuella föreskrifter och är i behov av att uppdatera sina lokala föreskrifter för människors hälsa och miljön. I detta MÖTA- projekt har ett förslag utarbetats och är tänkt som ett hjälpmedel för kommunerna att själva arbeta vidare med att revidera sina lokala föreskrifter.

 • Vägledningsmaterial kring vilda djur 2013
  Vägledningmaterial har tagits fram kring en rad vilda djur i projektet; fladdermus,gråsparv och pilfink, grävling, kajor, katt, minkar, orm, råttor och möss, tamduva, hackspett, kanadagås, kråkor och skator, mås, rådjur, spansk skogssnigel och mördarsnigel och vilda fåglar i stan.

 • Webbtext för hygienisk verksamhet 2013
  Hälsoskyddsgruppen inom MÖTA har tagit fram ett förslag till hemsidestext för hygienisk verksamhet. Texten är allmänt skriven så att alla kan använda den, men man behöver fylla i de fakta som gäller för just er kommun.

 • Checklista för tillsyn av vårdlokaler
  Hälsoskyddsgruppen har tagit fram en checklist som kan användas för tillsyn av vårdlokaler

 • Webbtexter information om djur samt badvatten 2013
  Hälsoskyddsgruppen har tagit fram en generell hemsidestext med information om djur samt en generell hemsidetext om badvatten

 • Vägledande arbetsmaterial vid handläggning av ärenden som gäller hantering av avloppsslam etc. i jordbruket 2012
  MÖTA har tagit fram ett vägledande arbetsmaterial vid handläggning av ärenden som gäller hantering av avloppsslam, urin och andra organiska restprodukter i jordbruket. Vägledningen vänder sig i första hand till tjänstemän på Länsstyrelsen och kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor. Förhoppningen är att vägledningen vara till hjälp vid bedömningar i väntan på tydligare lagstiftning inom området.

 • Hantering av allergikost i förskolor 2011
  Livsmedelsinspektörerna i Östergötlands län har under 2011 genomfört ett övergripande projekt rörande hantering av allergikost i förskolornas tillagningskök. Syftet med projektet var att kontrollera om ansvarig personal i förskolornas tillagningskök har tillräckliga kunskaper, tillfredsställande rutiner för att producera säker allergikost samt att de faktiska förhållandena överensstämmer med lagstiftningens krav. Rapporten ”Hantering av allergikost vid tillagningskök på förskolor. Kontrollprojekt Miljösamverkan, Östergötland, 2011.” togs fram i projektet.

 • Miljö- och hälsoskyddsfrågor i planarbete 2010-2011
  Inom projektet om miljö- och hälsoskyddsfrågor i planarbetet genomfördes ett seminarium. Vidare har en checklista för handläggning av planremisser tagits fram.

 • Tillsyn växtodlare med fokus på växtnäring 2011

 • Tillsyn av egenkontroll i skolor 2011
  Hälsoskyddsgruppen inom MÖTA har tagit fram broschyr för tillsyn av egenkontroll i skolor och förskolor.

 • Seminarium om djurhållning i bebyggelse 2011

 • Lathund för hänvisning av samtal om störande djur 2011
  Hälsoskyddsgruppen har inom MÖTA tagit fram en lathund för hänvisning av samtal om störande djur. I lathunden finns allmän information om vart man ska vända sig vid olika fall, och det är lätt att fylla i kommunens uppgifter i de gråmarkerade fälten för att få den specifik för varje kommun.

 • Samförvaring av kemikalier 2011
  Miljöskyddsgruppen har tagit fram en checklista för vad man bör tänka på när det gäller samlagring av kemikalier.

 • Handledning och checklista för lantbruk 2010
  Lantbruksgruppen inom MÖTA har nu tagit fram en handledning samt checklista som stöd vid tillsyn på lantbruk.

 • Märkning av livsmedel 2010
  Under våren kommer en utbildning kring märkning av livsmedel att äga rum i Norrköping. Detta för att fördjupa inspektörernas kunskaper om lagstiftningens krav gällande produktmärkning av förpackade livsmedel och vad som bör vara i fokus i den offentliga kontrollen. Dessutom kommer ett antal studiebesök på företag att ske för att inspektören och företagarna ska få möjlighet till dialog utanför kontrollen.

 • Ny rapport om kontroll av försäljning av färsk fisk 2010
  Livsmedelsgruppen har under 2010 genomfört ett projekt där man kontrollerat försäljningen av färsk fisk i detaljhandeln. Syftet var bland annat att fästa uppmärksamhet på redlighetsfrågor och att öka kunskapen kring märkning av fisk och skaldjur.

 • Övergripande checklista för miljöskyddstillsyn vid företag 2010
  Linköpings kommun har tagit fram en övergripande checklista som kan användas vid miljöskyddstillsyn på företag. En liknande checklista har tagits fram i Eskilstuna kommun och denna har använts som utgångspunkt.

 • Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009-2010
  Dricksvattengruppen har under 2009 och 2010 genomfört ett projekt: ”Kontroll av dricksvattenanläggningar”. Inom projektet togs det fram en rapport och en checklista.

 • Information om stukalagring 
  Lantbruksgruppens har tagit fram en information om stukalagring.

Övriga avslutade projekt:

Utbildningsmaterial rektorer (avslutat 2013)

Nedlagda kommunala deponier (avslutat 2012)

Energitillsynsprojekt (avslutat 2010)

Miljömål och tillsyn (avslutat 2010) - Inom projektet har en broschyr tagits fram, Ditt företag och miljömålen.

Tillsyn av minireningsverk (avslutat 2010)

Vedeldning (avslutat 2009)

Tillämpad VA-planering (avslutat 2009)

Utvärdering av MÖTA 2007-2009

Inventering av PCB (avslutat 2009)

Uppdaterad informationsbroschyr om egenkontroll (avslutat 2009, uppdaterad 2016)

Förvaring av kemiska produkter och farligt avfall (avslutat 2009)

Skadedjursbekämpning (avslutat 2008)

Ett renare Östergötland (avslutat 2008)

Redlighet och hygien vid butiksgrillning (avslutat 2008)

Har du kontroll på legionellabakterierna? (avslutat 2008)

Hamn- och båtmiljö (avslutat 2007)

Miljösamverkan nationellt

Miljösamverkan finns i flera andra regioner och vi har en gemensam hemsida. Där kan du ta del av till exempel publikationer som har tagits fram inom miljösamverkan.

Regional miljösamverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljösamverkan Sverige är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Miljösamverkan Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss