Dispens från strandskydd

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens hos Länsstyrelsen eller din kommun.

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

När ska du ansöka om dispens hos Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen beslutar om dispens för åtgärder som rör byggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Länsstyrelsen beslutar också om dispens för åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden:

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden
 • landskapsbildsskyddsområden.

Vad är strandskydd?

Strandskyddet är ett regelverk som långsiktigt ska bevara allmänhetens tillgång till strandområden och skapa goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskyddet gäller i hela Sverige vid samtliga stränder oavsett om det är vid havet, insjöar eller andra vattendrag.

Skyddet innebär att det är förbjudet att uppföra, ändra eller förbereda för olika byggnader eller andra åtgärder som kan verka avhållande för allemansrätten eller påverkar växt- och djurlivet. Huvudregeln är att skyddet gäller hundra meter från strandkanten, både upp på land och ut i vattnet.

Ansök om dispens från strandskydd

Att ansöka om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor.

För att vi ska kunna ge dispens krävs

 • att det finns ett särskilt skäl
 • att dispensen inte strider mot strandskyddets syften.

Det finns särskilda skäl om området som dispensen avser

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Undantag

Du som bedriver jordbruk, skogsbruk, rennäring och yrkesfiske behöver inte söka dispens om samtliga fyra punkter är uppfyllda:

 • byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
 • byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddsområdet
 • byggnaden är inte utformad för boende
 • näringen ska medföra ett betydande tillskott i din försörjning – hobbyverksamhet ger inget undantag från förbudet.

För att göra vissa kompletterande åtgärder till en huvudbyggnad behöver du inte dispens från strandskyddet.

 

Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att du inte behöver söka dispens för kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad om åtgärderna är inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter om det är inom en beslutad tomtplats. Ditt beslut om tomtplats har du fått i samband med tidigare beslut om strandskyddsdispens.

Beslut om undantag från strandskydd Pdf, 1.3 MB.

Kommunerna kan peka ut LIS-områden

Kommunerna kan i sin översiktsplan peka ut LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Inom dessa kan dispens ges för bostäder eller verksamheter som bidrar till att utveckla landsbygden. Kriterierna för att peka ut områden för landsbygdsutveckling finns i 7 kap 18e § miljöbalken. Den övergripande målsättningen för utpekande av LIS-områden i Östergötland ska vara att:

 • Området ska vara lämpligt för landsbygdsutveckling.
 • Det ska vara av allmänt intresse att området tas i anspråk.
 • Utpekade områden får endast uppta en begränsad del av kommunens sjöar och vattendrag samt ligga i områden med lågt bebyggelsetryck.
 • Antalet LIS-områden ska vara realistiska i förhållande till översiktsplanens genomförandetid.
 • Utpekade områden intill tätorter får endast ha liten betydelse för strandskyddets syften eftersom strandnära områden i tätorter har ett högt värde för rekreation och friluftsliv.

Länsstyrelsen ger råd och stöd och tillhandahålla planeringsunderlag till kommuner som vill peka ut LIS-områden. Länsstyrelsen ska lämna synpunkter och granska kommunernas förslag till LIS-områden.

Länsstyrelsens vägledning för LIS i Östergötland Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsernas gemensamma vägledning för LIS vid Vättern Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om upphävande av strandskydd vid mindre sjö eller vattendrag

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta att upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag. Det kan bli aktuellt om områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten.

Ansök om upphävande av strandskydd

Om åtgärden är inom ett vattenområde

Ska du göra åtgärder i vatten? Då kan det i vissa fall krävas att du också anmäler eller söker tillstånd för vattenverksamhet. Det gäller till exempel för muddring, bryggor, fyllning och grävning.

Strandskyddet fortsätter gälla

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Kontakta oss för att ta del av beslutet om undantag kompletteringsåtgärder.

Tillsyn inom strandskyddat område

Det är kommunen och Länsstyrelsen som kontrollerar att reglerna om strandskydd följs. Det kallas tillsyn. Oftast är det kommunen som har ansvar för tillsynen inom strandskydd. Omfattas strandskyddsområdet också av ett annat statligt skydd, till exempel ett statligt naturreservat, är det Länsstyrelsen som ansvarar för tillsynen.

Kommunen eller Länsstyrelsen startar en utredning när vi får reda på att någon brutit mot reglerna om strandskydd. Personen som brutit mot reglerna blir kontaktad. I vissa fall kan kommunen eller länsstyrelsen ge dispens i efterhand, men inte alltid.

Myndigheten beslutar om vad som ska rättas till om dispens inte kan ges i efterhand. Det kallas föreläggande om rättelse och kan även kombineras med vite.

Även om en förbjuden åtgärd är gjord för länge sedan kan myndigheten besluta om att felet rättas till. Det finns alltså ingen preskriptionstid.

Tillsynsmyndigheten är skyldig att polisanmäla misstänkta brott. Även om anmälan inte leder till åtal kan Länsstyrelsen eller kommunen ändå begära att felet rättas till.

Tillsynsvägledning om strandskydd

Miljösamverkan Sverige har information och vägledning för dig som arbetar på en kommun med strandskyddsdispenser och strandskyddstillsyn.

Tillsynsvägledning strandskyddstillsyn, Miljösamverkan Sverige Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen granskar kommunala dispenser

När kommunen har beslutat att ge dig dispens från strandskydd skickar de beslutet till både dig och till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska granska alla strandskyddsdispenser för att kontrollera att kommunen har gjort rätt. Granskningen får maximalt ta tre veckor från att beslutet kom in till Länsstyrelsen.

Om Länsstyrelsen beslutar att överpröva, gäller inte kommunens beslut. Du har själv ansvar för att kontrollera om beslutet är överprövat av Länsstyrelsen eller överklagat av någon annan. Du ska inte påbörja några åtgärder förrän du har försäkrat dig om att kommunens beslut har vunnit laga kraft.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland - Enheten för naturskydd

Telefontider: Tisdag - fredag mellan 13.00 - 14.00

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss