Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Transportnätverket – medlem i ReDriv och dialogmöten i höst

Transportnätverket har under hösten blivit medlem i projektet ReDriv – en satsning för att utveckla en digital tjänst med samlad information relaterat till utbud och efterfrågan av fossilfria ladd- och tankalternativ​. Nätverket genomför också dialogmöten om upphandling som leder till fossilfria transporter

Medlem i projektet ReDriv

Örebro läns energi- och klimatråd har via Transportnätverket gått med i projektet ReDriv: ett projekt som samlar relevanta aktörer i Sverige för att utveckla en nationell digital tjänst/plattform för ladd- och drivmedelsinfrastruktur.

Transportnätverkets behov

Transportnätverket har behov av en samlad tidslinje som visar utvecklingen av vilket drivmedel som passar var och när samt till vilket typ av fordon. Tidslinjen bör inkludera samtliga drivmedelsalternativ: el, biogas, vätgas, HVO, etanol. Tanken är att tidslinjen ska underlätta kravställning, planering och inköp för att gynna en utveckling till fossilfria transporter.

Förhoppningen är en karta där leverantörer och beställare kan se vilka drivmedel och transportslag som kan användas på olika platser idag och i framtiden. Kartan bör visa vilka drivmedelsalternativ som är rimliga i olika delar av landet men även sett över olika tidsspann, samt hur infrastrukturen ser ut för drivmedel både nuläge, beslutad och planerad infrastruktur.

Plattformen bör även ha möjlighet att lägga in information om kända och planerade regler och styrmedel. Vilket i sin tur ger underlag för att utifrån nationella och europeiska regler och styrmedel tydliggöra vilka drivmedel som kan vara aktuella när i tid. Ett ytterligare behov är att kunna kommunicera beräknat energibehov utifrån prognostiserade antal fordon/drivmedel för olika delar av länet/landet.

Om projektet ReDriv

Initiativet till projektet ReDriv är ett resultat av det arbete som pågår inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, där 22 av Sveriges mest utsläppstunga branscher tagit fram branschspecifika färdplaner. En gemensam utmaning i dessa färdplaner är den omställning som krävs i transportsektorn.

Projektet leds av Peak Innovation i samarbete med VTI, Region Kronoberg, Länsstyrelsen Kronoberg, Region Dalarna, Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Kalmar, Region Kalmar län, Coompanion, Miljöfordon Sverige, Energikontor Norr, Länsstyrelsen Skåne, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Gotland. ReDriv startade 1 januari 2022 och avlutas 31 oktober 2023.

Logotyper för medlemmar i projektet ReDriv.

Medlemmar i ReDriv. Örebro läns energi- och klimatråd finns representerade av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Dialog för klimatledande upphandling

Under hösten genomför Transportnätverket dialogmöten med köpare och säljare av transporter. På dialogmötena kommer vi att diskutera hur upphandling och kravställning kan bidra till att minska klimatpåverkande utsläpp från transporter och gynna utvecklingen av hållbara transporter i länet.

Dialog förs även om hur upphandling kan gynna de aktörer som har lösningar för transporter med minskad klimatpåverkan och utvecklingen av en fossilfri transportsektor.

Målet är att kunna göra tydliga och framåtsyftande kravställningar som leder till fossilfria transporter.

Transportnätverkets arbete görs i samarbete med relevanta aktörer i länet samt med Kalmar län i en förstudie. Förstudien syftar till att visa på möjligheten att ställa högre krav på hållbarhet vid upphandling. Inom upphandling och försäljning av transporter behövs nya kravställningar för att gynna de aktörer som satsar på hållbara alternativ och på lösningar med låg klimatpåverkan. Dagens tillvägagångssätt vid upphandling sätter ramar som inte gynnar en hållbar utveckling, och som är låst i gamla affärsmodeller. Resultatet av förstudien ska redovisas i januari 2023.

Bild: Energikontoret sydost.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss