Projekt

Länsstyrelsens arbete med att ta fram kunskap om kulturmiljön drivs ofta som projekt. Kunskapsunderlag beskriver vilka kulturhistoriska värden som finns var. De behövs för att staten, kommuner, företag, föreningar och medborgare ska veta vilka värden som finns var. På så sätt ökar möjligheterna att ta hand om kulturmiljön nu och för framtiden.

Genom åren har länsstyrelsen därför tagit fram mycket ny kunskap om länets kulturmiljöer. Senaste åren har fokus legat på miljöer med koppling till vatten.

gammal kvarn

Dokumentation av gammal kvarnmiljö i Torsås kommun.

Kulturmiljöer vid dammar
Länsstyrelsen har dokumenterat och värderat fördämningsdammar och de kulturmiljöer som finns i anknytning till dessa. Utgångspunkt för dokumentationen är de dammar som är kända genom Biotopkarteringen eller SMHI:S Dammregister. Den kunskap som samlats in finns tillgänglig via myndighetens kartverktyg.

Flottning i Kalmar län
Visste du att även i södra Sverige har sjöar och vattendrag använts för att flotta timmer? I Kalmar län har det funnits många flottleder, till sågverk och pappersbruk. Vi har låtit en arkivarie leta efter uppgifter om flottning i olika arkiv. Resultaten från hans arbete återspeglas i de kartor som finns tillgängliga via myndighetens kartverktyg. Där ser du flottlederna och från dem finns länkar till renskrivna arkivhandlingar. Handlingarna innehåller mycket spännande historisk information om människor, industrier och anläggningar som behövdes för flottningen.

Länsstyrelsen ska ge ut en rapport om flottning i länet. För mer information kontakta länsstyrelsens Kulturmiljöenhet, kontaktperson: Coco Dedering.

Faktablad om kulturmiljöer vid vattendrag
Vill du veta mer om gamla vattenkvarnar, tvätt och byk, fiske i äldre tider eller flottning av timmer? Behöver du informationsmaterial om kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag?

Länsstyrelserna i södra Sverige har tagit fram elva faktablad om olika historiska verksamheter och kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag. De kan skrivas ut eller laddas ner från projektet Vårda Vattendragens Kulturarvlänk till annan webbplats. Där finns även en fin illustrerad broschyr, Upptäck vattendragens kulturarv, som går att vika ut till en stor plansch. Denna broschyr går också att beställa. Kontakta länsstyrelsens Kulturmiljöenhet för mer information

Elektriska vattenkraftverk i Kalmar län
Under 2012 och 2013 har länsstyrelsen gjort ett kulturhistoriskt projekt om elproducerande vattenkraftverk. Undersökningen visar att det har funnits minst 228 stycken i Kalmar län. Länsstyrelsen har besökt 38 av vattenkraftverken, värderat dem ur kulturhistorisk synpunkt och beskrivit kulturmiljöerna i text och bild. Resultatet visar att Emån är det avrinningsområde som haft flest elektriska vattenkraftverk inom länet. Därefter följer i fallande storleksordning Ljungbyån, Alsterån, Botorpsströmmen och Lyckebyån.

Du är välkommen att ta del av resultaten i rapporten Vattenkraftprojektet 2012-2013PDF. Dessutom finns ett faktablad om vattenkraftsprojektetPDF som kan skrivas ut i A3 och vikas på mitten.

Databasen med de 228 vattenkraftverken och beskrivningarna av de 38 vattenkraftverksmiljöerna är inte längre tillgängliga via länsstyrelsens hemsida. Kontakta länsstyrelsens Kulturmiljöenhet för mer information.

Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt
Det finns många olika värden vid vattendrag som staten och enskilda ska ta hänsyn till i samband med åtgärder i och vid vattendrag, däribland kulturmiljön. Länsstyrelserna utmed södra Östersjön samarbetade under 2010-2016 med målet att få bättre kunskap om kulturhistoriska värden vid vattendrag genom att sammanställa kunskap men också att inventera och dokumentera. Vi jobbade också med att utveckla tvärsektoriella arbetssätt. Syftet var att effektivisera och kvalitetssäkra åtgärdsarbetet vid vattendragen ur ett kulturmiljö- och vattenförvaltningsperspektiv.

Länsstyrelsen i Kalmar var projektledare för Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt. I projektet deltog länsstyrelserna i Jönköping, Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Gotlands län och Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt. Från och med 2013 arbetade vi tillsammans med motsvarande projekt i Västerhavets vatten-distrikt kallat VaKul. Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten, vattenmyndigheterna och länsstyrelserna finansierade arbetet.

Läs mer om resultaten och beröringspunkterna mellan kulturmiljö och vattenförvaltning i den gemensamma slutrapporten Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverigelänk till annan webbplats.

2016 genomfördes en slutkonferens för projekten. Tillsammans med andra myndigheter och organisationer diskuterades då de resultat som framkommit men också viktiga frågor för framtiden. Läs rapporten från slutkonferensenlänk till annan webbplats.

Information och resultat från projekten finns även på Vattenmyndigheternas hemsidalänk till annan webbplats.

Kontakta respektive länsstyrelse för information om kunskapsunderlag om kulturmiljöer vid vattendrag i ditt län. De flesta länsstyrelser har fortsatt arbetet med att ta fram ny kunskap om kulturmiljöer vid vattendrag efter att projektet avslutades 2016, däribland i Kalmar län.

Kunskapssammanställningar per avrinningsområde
Söker du kunskap om kulturmiljöer, natur och vattenkvalitet inom ett visst avrinningsområde?

Under 2011-2013 samlade länsstyrelserna inom södra Östersjöns vatten-distrikt ihop en stor mängd information i text och i tematiska kartor för olika avrinningsområden i Kalmar län. Både rapporterna och kartbilagorna är idag delvis inaktuella eftersom länsstyrelsen har tagit fram mycket ny kunskap om värden i och vid vattendrag under de senaste åren. Några kommuner i Kalmar län har tagit fram nya kulturmiljöprogram sedan sammanställningarna gjordes. Är du ändå intresserad av det här materialet är du välkommen att kontakta länsstyrelsens Kulturmiljöenhet. Se även den förteckning över kunskapsunderlagenlänk till annan webbplats som gjorts.

Via länsstyrelsens karttjänst hittar du uppdaterad information om exempelvis riksintressen, kulturmiljöer vid dammar och vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag.

Hur mår kulturmiljöerna vid vattendragen?
Enligt miljömålet Levande sjöar och vattendrag ska kulturmiljövärdena i och vid vatten bevaras. Länsstyrelserna i Kalmar och Västerbottens län har undersökt hur det går.

Av nästan 300 kulturmiljöer hade ungefär en fjärdedel förlorat historiska värden. Ibland på grund av rivning, ibland på grund av förfall eller igenväxning.

Läs mer om denna undersökning i rapporten Kulturmiljöer vid sjöar och vattendragPDF. I rapporten finns också förslag på hur kunskapsunderlag kan vara utformade för att fungera för uppföljning.

Projekt Typvattendrag
Är du intresserad av exempel på hur åtgärder för att förbättra för fisk och biologi kan genomföras med hänsyn till kulturhistoriska värden vid vattendragen? Det och mycket annat undersökte länsstyrelsen i Kalmar i ett projekt 2005. I fokus stod Emån med biflöden. Emån är ett av södra Sveriges största vattendrag. Läs mer i rapporten om Projekt Typvattendraglänk till annan webbplats.

Kontakt