Val till riksdag, kommun, region, EU och sametinget

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Val till Europaparlamentet 2024

Söndagen den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet.

 • Den 22 maj startar förtidsröstningen i Sverige.
 • På valdagen den 9 juni öppnar vallokalerna 8.00 och stänger 21.00.
 • Den 10 juni påbörjar länsstyrelsen den slutgiltiga rösträkningen. Länsstyrelserna kontrollräknar alla röster och räknar även personrösterna. Räkningen tar cirka en vecka.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och regioner.

För partier, Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi

 • kontrollräknar valnattens resultat
 • granskar ogiltiga röster
 • fördelar röster på olika valsedelstyper
 • räknar personröster
 • utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Frågor och svar om valsystemet

När röstmottagningen avslutats på valdagen räknas alla röster som lagts i valurnan. Detta resultat kallas valnattsresultat och redovisar rösterna för de största partierna. Även förtidsröster och utlandsröster räknas förutsatt att de hunnit fram till vallokalen.

Röstningsmottagarna i vallokalen överlämnar sedan rösterna till sin valnämnd som kontrollerar allt material. Därefter försluts materialet och överlämnas till länsstyrelsen, som också kontrollerar materialet. Materialet är förslutet hela vägen från valnämnderna till dess att länsstyrelsen börjar den slutliga räkningen.

Den slutliga rösträkningen sköts av länsstyrelsen i varje län. Länsstyrelsen kontrollräknar alla röster och ansvarar dessutom för att räkna alla personröster. Vid de allmänna valen till riksdag, region och kommun fördelar länsstyrelsen mandaten (platserna) till region- och kommunfullmäktige mellan partierna när rösträkningen är klar. Ledamöter och ersättare utses. Mandatfördelningen till riksdag och Europaparlament görs av Valmyndigheten.

Både räkningen i vallokalen och hos länsstyrelsen är offentliga förrättningar. Det betyder att alla är välkomna att komma och titta under den slutliga sammanräkningen.

Resultatet av både räkningen på valnatten och den slutliga rösträkningen kan du följa på Valmyndighetens webbplats www.val.se. Länk till annan webbplats.

Den slutliga rösträkningen av riksdagsvalet brukar bli klart 5–7 dagar efter valdagen. Rösterna till riksdagsvalet räknas först, sedan rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till regionfullmäktige. Alla tre valen brukar vara färdigräknade cirka tio dagar efter valdagen.

Länsstyrelsen Kalmar län beräknar att räkningen av länets röster till Europaparlamentet tar tre dagar. Resultat av valet till Europaparlamentet för hela riket brukar bli klart inom en vecka efter valdagen.

Om du vill arbeta som röstmottagare i en förtidsröstningslokal eller i vallokal på valdagen ska du ta kontakt med valnämnden i din kommun.

Länsstyrelsen rekryterar oftast rösträknare inför val. Tjänsterna utlyses då på sidan Jobba hos oss.

Det är länsstyrelsen som under den slutliga rösträkningen bedömer valsedlarna. Om länsstyrelsen bedömer en valsedel som ogiltig räknas den inte för något parti.

En röst räknas som ogiltig om till exempel:

 • Ytterkuvertet för bud- eller brevröstning är felaktigt ifyllt.
 • Partiet inte är anmält deltagande i valet.
 • Valsedeln är blank, det vill säga saknar partinamn.
 • Valkuvertet innehåller två eller flera valsedlar från olika partier.
 • En felaktig valsedel använts, exempelvis en valsedel till ett kommunval som använts i Europaparlamentsvalet.

En påverkanskampanj kan ha olika inriktning och syfte. Det kan handla om att:

 • Undergräva förtroendet för valets genomförande (påverka valsystemet, exempelvis genom IT-angrepp).
 • Påverka väljarnas vilja och förmåga att rösta (till exempel falsk information om hur man röstar).
 • Påverka väljarnas politiska preferenser (genom IT-angrepp och hot mot politiska partier och/eller enskilda politiker, publicera stulen information, använda dold mikroannonsering, troll eller automatiserade användare i sociala medier, falsk opinionsbildning och ryktesspridning)

Länsstyrelsens primära fokus ligger på valsystemet samt länsstyrelsens egen roll och eget ansvar i detta. Länsstyrelsen samarbetar med andra myndigheter för att sprida korrekt information.

Sverige har ett robust valsystem. Det är decentraliserat och transparent.

 • Decentraliserat: Röstningen sker lokalt över hela landet, liksom rösträkningen.

 • Transparent: röstmottagning och rösträkning är offentliga. Alla röster kontrolleras i ett antal led och valhandläggare och jurister bedömer om en röstsedel är giltig, i de fall det finns tveksamheter. Alla röstsedlar sparas tills nästa val vunnit laga kraft.

Effekten blir att det är svårt att manipulera valresultatet.

Med tillgänglig och korrekt information om valet och valsystemet förebygger vi risken för informationspåverkan.

Länsstyrelsen har samverkansmöten tillsammans med berörda myndigheter, däribland polis, säkerhetspolis, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF). Vi genomför riskanalyser och håller oss uppdaterade genom omvärlds- och nyhetsbevakning och analys av trender i sociala medier.

Kontakt

Rättsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss