Skydda natur och få ersättning

Äger du mark med höga naturvärden, till exempel skog där det finns träd med stor variation i ålder, storlek och trädslag? Du kan skydda marken och få ersättning för det. Du som är markägare kan själv ta initiativ till att skydda din mark.

I varje län finns särskilda områden och typer av natur som prioriteras för skydd. Om ett område är särskilt värdefullt kan Länsstyrelsen föreslå att marken ska skyddas.

Höga naturvärden i länet

Länsstyrelsen utgår från nationella och regionala planer för att bedöma vilka områden som bör skyddas. Vi prioriterar bland annat utifrån

 • höga naturvärden
 • storlek
 • om det finns prioriterade naturtyper i området
 • närhet till annan värdefull natur.

I Kalmar län har dessa naturtyper ett stort värde:

 • ädellövskog
 • trädbärande hagmarker inklusive hässlen
 • svämlövskogar.

Gör en intresseanmälan till Länsstyrelsen

Här anmäler du intresse till Länsstyrelsen för att skydda din mark.

Om din mark blir skyddad ger det rätt till ersättning. Skulle det istället vara mer aktuellt med biotopskydd eller med naturvårdsavtal för din skog kommer istället Skogsstyrelsen att ta över din anmälan.

Innan du gör en intresseanmälan behöver du ta ställning till om din skog har höga naturvärden, enligt våra prioriteringar ovan, och vilken skyddsform som är lämplig för din mark.

Blankett för intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Skicka blanketten till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen.

Skogsstyrelsen

E-post: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Adress: Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping

Länsstyrelsen Kalmar län

E-post: kalmar@lansstyrelsen.se

Adress: Länsstyrelsen Kalmar, 391 86 Kalmar

Markägaren lämnar in en skriftlig intresseanmälan för ett område inom sitt innehav.

 • Intresseanmälan handläggs av Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. Intresseanmälan kan överlämnas för handläggning mellan Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Om det föreslagna området inte uppfyller grundkraven eller når upp till minimiarealen 2 hektar avslutas handläggningen och anmälaren informeras om detta.
 • De områden som prioriteras för formellt skydd hanteras enligt de regler som gäller för respektive skyddsform. Val av skyddsform i det enskilda fallet utgår från markägarens önskemål och Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens bedömning utifrån de juridiska krav som gäller, riktlinjer för respektive skyddsform samt tillgängliga resurser.
  • Områden med högst naturvärde skyddas i första hand - de ska ha höga naturvärden motsvarande nyckelbiotop eller naturvärdesobjekt.
  • Områdena väljs enligt den strategi för formellt skydd av skog som är gemensam för Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Detta innebär att området ska ligga i en värdetrakt eller i ett kluster av andra värdekärnor.

Tre former av formellt skydd

De tre vanligaste formella skyddsformerna för att bevara natur med höga värden är:

 • naturreservat
 • naturvårdsavtal
 • biotopskyddsområde.

De tre skyddsformerna skiljer sig åt, bland annat när det gäller storlek, ersättningsnivå och varaktighet. Länsstyrelsen kan skydda natur genom att bilda naturreservat, biotopskyddsområde eller skriva naturvårdsavtal med dig som markägare.

Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har olika roller och ansvar i frågor om skydd av natur.

Skyddsformer för skog med höga naturvärden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Föreslå skydd av din skog, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Så här går det till att skydda skog

Naturvårdsverket informerar om stegen för att skydda höga naturvärden.

Steg på vägen till att skydda skog, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Skydda mark på ett annat sätt

Om du vill bevara värdefull natur på din mark utan att bilda naturreservat, biotopskydd eller skriva naturvårdsavtal kan du göra en så kallad frivillig avsättning. Det innebär att du undantar en bit av din fastighet från skogsbruk eller andra åtgärder som kan skada naturvärdena. En frivillig avsättning dokumenteras i en skogsbruksplan eller annan handling och du får ingen ersättning.

Frivilliga avsättningar och certifiering, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Naturskyddsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss