Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nya Natura 2000-områden för fåglar

Naturvårdsverket är nu klar med sin granskning av länsstyrelsernas förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar.

Länsstyrelsen Kalmar län föreslog i oktober 2022 fem nya eller justerade Natura 2000-områden som omfattar Södra Midsjöbanken, vattenområden öster och söder om Öland samt delar av Kalmarsund öster om småländska fastlandet inklusive mindre öar och skär:

 1. Oskarshamns- och Mönsteråskusten
 2. Kalmarkusten
 3. Östra Ölandskusten
 4. Hoburgs bank och Midsjöbankarna
 5. Ottenby och Ottenby rev

Förslaget innebär en avgränsning 100 meter ut från strandlinjen, i de tre första objekten.

Uppdraget - vad sker nu?

Juni 2023

 • Naturvårdsverket är klar med sin granskning av samtliga förslag från landets länsstyrelser. De lämnade den 22 juni 2023 en samlad redovisning och en begäran om att regeringen ska besluta att peka ut ett antal nya Natura 2000-områden i Sveriges marina miljö. Det är nu regeringens sak att bereda ärendet vidare.
 • För Kalmar län omfattar Naturvårdsverkets begäran fyra av de fem områden som Länsstyrelsen Kalmar län föreslagit i oktober 2022.
 • Det område som Naturvårdsverket väljer att inte lyfta till regeringen är Oskarshamns- och Mönsteråskusten. Naturvårdsverket bedömer att nuvarande SPA-områden i detta kustområde utgör tillräckligt skydd (19 % av berört IBA-område). De övervintrande arterna är inte nationellt hotade och då tätheterna av övervintrande fågel generellt är lägre i detta område jämfört med Kalmarkusten bedöms skyddsbehovet också som lägre för områdets oskyddade delar. Naturvårdsverket bedömer därför från ett nationellt perspektiv att hela området Oskarshamns- och Mönsteråskusten inte utgör det mest lämpade för ytterligare utpekande som Natura 2000-område för fåglar.
 • För området Östra Ölands kust och strandängar bedömer Naturvårdsverket att tillfredställande motivering för att exkludera de strandängar och strandnära delar som inte ingår i Länsstyrelsens förslag till SPA-område saknas.
 • Naturvårdsverkets fullständiga motiveringar framgår av informationen på webbsidan nedan.
  Naturvårdsverket föreslår nya Natura 2000-områden för att skydda fåglar, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

November 2022

 • Naturvårdsverket granskar samtliga länsstyrelsers förslag och överlämnar sedan en samlad redovisning till regeringen som ska besluta.

Oktober 2022

 • Länsstyrelsen sammanställde alla inkomna synpunkter.
  Enskilda svar har tyvärr inte kunnat lämnas till alla, men i vissa fall kommer vi att även fortsättningsvis att kontakta dig som inkommit med synpunkter med svar eller förtydliganden.
 • Länsstyrelsen lämnade den 28 oktober sitt förslag till nya Natura 2000-områden Naturvårdsverket.
 • Justering av förslaget har skett med anledning av synpunkter eller efter en fördjupad analys.
 • Samtliga inlämnade synpunkter kommer att bli underlag för regeringens slutliga beslut.

Juni - september 2022

 • Regeringen gav länsstyrelserna förlängd tid för uppdraget. Tid för att lämna synpunkter ändrades till den 25 september 2022.
 • Frågor och svar nedan uppdaterades senast i juni 2022.
 • Länsstyrelsen har fört dialog med berörda och mottagit synpunkter på en ursprunglig remissavgränsning från maj 2022.

Karta över Länsstyrelsens föreslagna områden

De föreslagna områdena presenteras på en digital karta som du når via länken nedan. Med hjälp av plustecknet kan du zooma och få en detaljerad bild av det område eller de fastigheter som intresserar dig.

Karta över föreslagna områden Länk till annan webbplats.

Översiktskarta över Länsstyrelsen Kalmar läns SPA-förslag.

Förslaget innebär alltså endast en avgränsning 100 meter ut från strandlinjen, vad gäller Oskarshamns. och Mönsteråskusten samt Östra Ölandskusten. Kartan visar även befintliga Natura 2000-områden. (Klicka på kartan för att se en större version)

Underlag för förslaget

Länsstyrelsen har sammanställt tillgängligt underlag om förekomst av kustfåglar i de aktuella delarna av Kalmar län. Utifrån detta har vi kunnat göra en vetenskaplig analys av den betydelse de utpekade IBA-områdena och anslutande kust har för de arter som ska skyddas. Länsstyrelsens förslag till nya Natura 2000-områden enligt fågeldirektivet bygger på denna analys och motiveras i följande rapport som utgör Bilaga 5 till Länsstyrelsens rapportering.

Bilaga 5. Rapport - Underlag marina IBA-områden och nya SPA-områden Pdf, 2.6 MB.

Bilaga 5.1 Beskrivning av arter SPA Kalmar län Pdf, 728.4 kB.

Bilaga 5.2 Tabell Översikt Ölands sjömarker (kontakta Länsstyrelsen för leverans av exceltabell)

Bilaga 5.3 Häckande kust- och sjöfåglars beståndsutveckling 1984-2016 Pdf, 744.2 kB.

Bilaga 5.4 Antal och utbredning av övervintrande sjöfåglar längs Smålandskusten mellan Bröms och Simpevarp under perioden 2015-2022 (ny version 2022-10-05) Pdf, 935.4 kB.

Länsstyrelsernas uppdrag

Längs Smålands och Ölands kuster och angränsande hav finns en mångfald av miljöer och födosöksområden som lockar till sig fåglar. Kusten har därför ett rikt fågelliv året om. Miljontals flyttfåglar passerar vår och höst. Några tar bara en rast, medan andra stannar för att häcka. Och när vintern kommer söker sig stora flockar med sjöfågel till de isfria vattnen i Kalmarsund och runt Öland.

Enligt EU:s fågeldirektiv ska medlemsländerna hålla koll på de platser där vilda fåglar trivs och dit de återkommer för att exempelvis häcka, rasta eller söka föda. De mest betydelsefulla fågelområdena ska vara Natura 2000-områden.

Natura 2000-områden

EU-kommissionen tycker att Sverige har tagit med en för liten andel av våra marina fågelområden i Natura 2000-nätverket. De lyfter fram de IBA-områden som BirdLife International pekar ut som särskilt betydelsefulla för fågellivet. Kommissionen bedömer att Sverige inte uppfyller kraven i fågeldirektivet och har tagit ett första steg i en rättslig process.

Regeringen beslutade därför under 2021 att Sveriges Natura 2000-områden för fåglar skulle utredas. Tolv länsstyrelser, som har kust mot havet, fick i uppdrag att föreslå de nya områden som behövs.

Uppdraget rörde att ta reda på vilken betydelse länets IBA-områden har för fåglarna samt att föreslå nya områden som skulle kunna ingå i Natura 2000-nätverket.

Frågor och svar

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda.

Syftet med Natura 2000 är att bidra till att hejda den pågående förlusten av biologisk mångfald inom EU genom att alla länder tar ett ansvar för sin del av det gemensamma naturarvet. De mest betydelsefulla områdena i varje land ska därför ingå i Natura 2000-nätverket.

Natura 2000 bygger på bestämmelser i två EU-direktiv: fågeldirektivet och habitatdirektivet. Regeringen utser Natura 2000-områden med stöd av 7 kap. 28 § miljöbalken.

Natura 2000 - värdefulla naturområden i EU, Naturvårdsverket.se Länk till annan webbplats.

Ett starkt grundläggande skydd – men inga specifika förbud

Ett Natura 2000-utpekande innebär inte något generellt hinder för pågående markanvändning eller utveckling av samhället.

I de utpekade områdena finns inga särskilda regler om vad som är tillåtet eller förbjudet. För varje Natura 2000-område anges i stället i detalj vilka naturvärden som ska bevaras. Den verksamhet som sker i dessa områden behöver utföras så att syftet med skyddet inte motverkas.

Pågående mark- och vattenanvändning kan fortsätta som vanligt om den inte påverkar de utpekade naturvärdena negativt. Många skötselinsatser är också nödvändiga för att behålla värdena för fågellivet.

Den som vill göra en förändring eller en åtgärd som kan påverka miljön i dessa områden på ett betydande sätt måste söka tillstånd för det. Du kan läsa mer om tillståndsplikten i nästa fråga.

Natura 2000-områdena är dessutom av riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken, vilket har betydelse vid prövning av verksamheter och vid samhällsplanering. Det finns krav på hänsyn i alla myndighetsbeslut.

Det måste avgöras i varje enskilt fall vilka åtgärder som kan vara problematiska för syftet med ett visst Natura 2000-område. Därför finns en tillståndsplikt som gäller för alla nya åtgärder som kan påverka miljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt.

Detta kan även gälla verksamheter som sker utanför områdets gränser. Det viktiga är alltså inte var det planeras något, utan vilken effekt detta får på området.

Skötselåtgärder som är nödvändiga för området kräver inte tillstånd.

Om tillståndsplikten i miljöbalken Länk till annan webbplats.

Hur vet man vilka åtgärder som kräver tillstånd?

Det kan vara svårt att avgöra om tillstånd krävs. Om du är osäker är du välkommen att fråga länsstyrelsen till råds.

Du kan alltid lämna in ett samrådsunderlag till länsstyrelsen där du gör en översiktlig beskrivning av den planerade åtgärden och dess bedömda miljöpåverkan. I samrådet med länsstyrelsen får du besked om det behövs en tillståndsprövning.

Pågående verksamheter

Verksamheter som redan bedrivs i eller i närheten av föreslagna områden ska som huvudregel kunna fortsätta.

Man behöver dock söka Natura 2000-tillstånd om verksamheten ändras så att betydande påverkan på miljön kan uppkomma.

Vid omprövning av tillståndsgivna verksamheter behöver också påverkan på Natura 2000-områdets skyddsintressen klargöras.

Nya verksamheter

Nya verksamheter kan tillkomma i föreslagna områden under förutsättning att de fåglar som ska skyddas inte störs på ett betydande sätt. Om du planerar en ny verksamhet eller en åtgärd som kan påverka miljön på ett betydande sätt måste du däremot söka Natura 2000-tillstånd.

Bevarandeplanen ger besked

När regeringen har fattat beslut om ett nytt Natura 2000 ska länsstyrelsen ta fram en bevarandeplan för området. Bevarandemålen som anges i planen är centrala i tillståndsprövningen.
Bevarandeplanen utformas i dialog med fastighetsägare och andra berörda. Inriktningen är att pågående verksamheter ska kunna fortsätta. Ibland krävs anpassningar, som att man exempelvis anpassar tidpunkt för vissa åtgärder eller att man iakttar ett visst avstånd till fåglarna.

Jordbruk och bete är exempel på en pågående markanvändning som i normalfallet inte påverkas av att ett område pekas ut som Natura 2000. Att strandängar betas och hålls öppna är också helt avgörande för många av de arter som skyddas av fågeldirektivet. Det finns möjlighet att få ersättning för den som håller betande djur eller utför skötsel genom röjning. Inriktningen framöver är att marker inom Natura 2000-områden ska prioriteras i fördelningen av sådan ersättning.

Om miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Om ersättning för restaurering av ängsmark, betesmark och hamlade träd, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Jakt, i enlighet med normala jaktbestämmelser, är exempel pågående markanvändning där brukanderätt finns. Den påverkas inte direkt av att ett område pekas ut som Natura 2000. Även skyddsjakt får bedrivas inom området.

Om det blir så frekventa störningar av jakten att fågellivet påverkas på ett betydande sätt kan det krävas Natura 2000-tillstånd eller regleringar av annat slag.

Fiske behöver i normalfallet inte Natura 2000-tillstånd. Det beror på att regeringen har valt att reglera fisket med fiskelagstiftningen och inte via miljöbalken.

Om de föreslagna områdena blir Natura 2000 ska Länsstyrelsen ta fram bevarandeplaner. Det sker i samråd med berörda, exempelvis de som fiskar i de aktuella områdena. Målet är att fisket ska kunna fortsätta att bedrivas, samtidigt som skyddet för fåglarna upprätthålls. Om det visar sig att ytterligare regleringar behövs sker det genom förändringar i fiskelagstiftningen.

Befintliga anläggningar omfattas av gällande tillstånd.

Nya anläggningar måste visa att man undviker störningar som på ett betydande sätt försvårar bevarandet av fågelarterna i området.

I regeringens beslut och i Naturvårdsverkets riktlinjer omnämns begreppen SPA och IBA.

SPA - särskilda skyddsområden

SPA är Natura 2000-områden som upprättas med stöd av EU:s fågeldirektiv. Förkortningen står för Special Protection Area, som på svenska blir "särskilda skyddsområden".
Natura 2000-områden kan också upprättas med stöd av EU:s art- och habitatdirektiv, då kallas de för SAC (Special Area of conservation, "särskilda bevarandeområden").

Länsstyrelsens uppdrag är i detta fall att lämna förslag på nya SPA.

Berörd lagstiftning i miljöbalken Länk till annan webbplats.

Karttjänst med befintliga SPA-områden i länet, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

IBA - Important bird and biodiversity areas

IBA är områden som bedöms vara viktiga för bevarandet av fågelpopulationer och biologisk mångfald. Förkortningen står för Important bird and biodiversity areas.

Den internationella fågelorganisationen BirdLife definierar dessa områden utifrån ett 20-tal kriterier, bland annat hotade arter, arter med begränsad utbredning, arter med ogynnsam bevarandestatus samt stora ansamlingar av fåglar.

Regeringen har gett länsstyrelsen i uppdrag att utgå från dessa IBA i arbetet med att föreslå nya SPA.

Karttjänst med IBA-områdenas avgränsning, BirdLife Länk till annan webbplats.

Fåglar är världsresenärer som behöver bra livsmiljöer längs hela färden. Med Natura 2000-områden försäkrar vi oss om att de områden där fåglarna trivs bäst bevaras för framtiden.

Inom EU ska de viktigaste fågelområdena vara Natura 2000. EU-kommissionen anser att Sverige har tagit med en så liten andel av våra viktiga fågelområden i detta nätverk att vi inte uppfyller fågeldirektivet.

Kommissionen har tagit ett första steg mot en rättslig process och riktat en så kallad ”formell underrättelse” mot Sverige. Om bristerna inte åtgärdas kan det bli sanktioner som följd.

De tolv länsstyrelser som ligger längs kusterna har fått i uppdrag från regeringen att föreslå nya Natura 2000-områden i miljöer som är viktiga för fåglar som häckar, övervintrar eller rastar.

Mer om EU-kommissionens formella bedömning och kritik

Enligt kommissionen har Sverige inte uppfyllt sina skyldigheter enligt fågeldirektivet när vi inte klassificerat de mest lämpade marina områdena (i antal och storlek) som särskilda skyddsområden (SPA-områden).

Kommissionen har gjort en jämförelse med marina IBA-områden i Sverige. I den formella underrättelsen har kommissionen bett Sverige om vetenskapligt grundande skäl till varför 20 marina IBA-områden i Sverige endast är utpekade till mindre än två tredjedelar som SPA-område.

Kommissionen hänvisar till två avgöranden av EU-domstolen som avser bedömningen av om en medlemsstat har klassificerat ett tillräckligt antal SPA-områden med en tillräcklig yta. I avgörandena har EU-domstolen ansett att den förteckning över viktiga fågelområden som publicerats av BirdLife International, ”trots att [förteckningen] inte är rättsligt bindande för den berörda medlemsstaten, kan användas som referensmaterial vid bedömningen av om en medlemsstat har klassificerat ett tillräckligt antal områden med en tillräcklig yta [som SPA-områden] i enlighet med de ovannämnda bestämmelserna [i fågeldirektivet]”.

Formal notice Art. 258 TFEU 14/05/2020

EU-kommissionen pekar på tre områden i Kalmar län:

 • Oskarshamnskusten
 • Kalmarkusten - Pataholm (Mönsterås)
 • Östra Ölands kust och strandängar

EU-kommissionen pekar dessutom på Södra Midsjöbanken som ligger i Sveriges ekonomiska zon i centrala Östersjön med Kalmar län som närmaste län.

Länsstyrelsen ska ta fram ett kunskapsunderlag och göra en vetenskaplig bedömning av vilken betydelse dessa områden har för fågellivet. De viktigaste områdena ska vara med i förslaget. Om något område utesluts måste det motiveras.

Regeringsuppdraget gäller ett avgränsat område som huvudsakligen består av hav, men också av öar och vissa strandnära områden som kan ha betydelse för fågellivet.

Ärenden om områdesskydd är ofta förenade med intressekonflikter. Detta regeringsuppdrag består av två delar.

 1. Länsstyrelsen ska göra ett förslag på nya Natura 2000-områden. Bedömningen ska baseras på vetenskaplig grund och fåglarnas behov. De viktigaste områdena ska vara med i förslaget. Om något område utesluts måste det motiveras.
 2. Länsstyrelsen ska också informera berörda fastighetsägare och andra sakägare om förslagen och om vilka konsekvenser de kan få. Den som är berörd ska få möjlighet att komma med synpunkter. Dessa synpunkter ska finnas med i redovisningen till Naturvårdsverket och sänds sedan till regeringen innan beslut tas.

Regeringen.

Kontakt

Naturskyddsenheten Natura 2000

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss