Utredning av ekoparkerna Hornsö och Böda

Länsstyrelsen i Kalmar län har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att genomföra inventering och sammanställning av information om naturvärden, upplevelsevärden och besöksinformation för ekoparkerna Hornsö och Böda.

Tallskog från Hornsö och Böda, kollage

Skogsmiljö från Hornsö och Böda. Fotograf: Jonas Hedin och Per Markus Jönsson

Uppdraget

Uppdraget har sin grund i att regeringen vill öka takten i bildandet av nationalparker. 2022 beslutade riksdagen om propositionen "Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund", den så kallade skogspropositionen. Där står det att "Regeringen anser att intentionen bör vara att nationalparker bildas av delar av Sveaskogs Förvaltnings AB:s ekoparker som har höga naturvärden och som är lämpliga för att gynna lokalsamhället och främja hållbar turism. Det gäller ekoparkerna Böda och Hornsö i Kalmar län, Halle- och Hunneberg i Västra Götalands län och Hornslandet i Gävleborgs län."

Regeringens proposition 2021/22:58 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen ska bland annat samla in information om:

  • Ekoparkernas natur- och kulturvärden: till exempel skyddsvärda naturtyper och hotade arter
  • Befintliga anläggningar och anordningar för friluftslivet
  • Särskilt besöksintressanta platser
  • Befintliga aktiviteter och verksamheter som bedrivs i området till exempel för friluftsliv och besökare/besöksnäring

Målet med insamlingen av information är att bedöma vilka delar av nuvarande ekoparker som skulle kunna vara aktuella för en nationalpark framöver och ge ett underlag för fortsatt arbete med utredningen om områdena ska föreslås bli nationalpark.

Dialog

För att få fram bästa möjliga underlag behöver vi föra dialog med berörda parter. Utöver dialog med Sveaskog, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och berörda kommuner, så kan det också röra sig om angränsande markägare, föreningar, företag inom besöksnäringen, lokalboende och besökare.

På gång under 2023

Vi är redan igång med att genomföra uppdragets olika delar. Vi har under vintern och våren haft olika möten med kommuner, markägare, Region Kalmar län, Sveaskog, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Vi har också blivit inbjuden till andra aktörers möten där vi informerat om vårt arbete. Detta vill vi fortsätta med under året och kommer att ta kontakt med ytterligare olika aktörer.

Vi har även påbörjat besök och inventeringar i olika delar av ekoparkerna för att samla in efterfrågad information om natur- kultur- och friluftslivsvärden och det kommer att pågå under stora delar av året. En första rapportering till Naturvårdsverket kommer att ske under hösten.

Ta gärna kontakt med oss om du:

  • Vill bidra med kunskap om områdenas naturvärden eller upplevelsevärden.
  • Har kunskap om vilka aktiviteter eller verksamheter som pågår idag som vi bör ta hänsyn till.
  • Har kunskap om befintliga leder, anordningar eller platser som är viktiga för friluftslivet.
  • Har frågor om vilket förberedande arbete som pågår i respektive ekopark eller frågor om vad en nationalpark i området kan innebära för olika delar.
  • Vill lämna synpunkter på hur området ska utvecklas eller vad som inte ska förändras.
  • Har frågor eller vill lämna synpunkter till förvaltningen av naturreservaten i området.

Frågor och svar

Sveaskog har 37 ekoparker med en sammanlagd yta på 175 000 hektar. Den första ekoparken som invigdes var Ekopark Omberg år 2003 och den senaste var Ekopark Öjesjöbrännan som invigdes 2016. Ekoparkerna är en unik satsning med syfte att bevara och öka den biologiska mångfalden samt ge allmänheten tillgång till naturupplevelser och rekreation. Ekoparkerna finns där särskilt värdefull skogsmark är identifierad. Samtliga ekoparker har ett eget ekoparksavtal som innehåller information om hur ekoparken ska skötas och för att dess naturvärden ska utvecklas. Avtalet är tecknat mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog som garanterar att naturvårdsambitionerna i ekoparken följs.

Sveaskogs ekoparker, Sveaskog Länk till annan webbplats.

Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv. Det är de finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet som bevaras och skyddas som nationalparker. Skyddet behövs både för naturens egen skull och för oss människor. Att bilda en nationalpark handlar också om att skapa möjligheter till naturupplevelser, att inspirera fler till att lära mer och tycka om naturen. Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Nationalparker bildas genom beslut av regering och riksdag och marken ägs av staten. Naturvårdsverket förbereder beslutet, tillsammans med länsstyrelser och andra lokala aktörer. Det är viktigt att de som bor i närheten deltar i arbetet. Nationalparker har många leder och anordningar för friluftslivet så att det ska vara lätt att ta sig ut i naturen.

Nationalparker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Att bilda nationalpark tar flera år, ofta mer än 5 år från det att man bestämt sig. I nuläget vet vi inte säkert om det kommer att bli aktuellt att bilda nationalpark i någon av ekoparkerna Böda och Hornsö. Det som sker nu är en förstudie för att ta fram underlag för att bedöma möjligheten och vilka avgränsningar som skulle vara aktuella i så fall. Skulle det längre fram bli aktuellt med att bilda nationalpark så tar man fram en projektplan och olika styr-, arbets- och referensgrupper för att ta arbetet vidare.

Processen för att bilda nationalpark, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Uppdraget handlar om att utreda möjligheterna till nationalpark på Sveaskogs mark och intilliggande naturreservat. Sveaskogs markinnehav är tillräckligt stort för en blivande nationalpark. Därför behövs inte privat mark ingå och är inte aktuellt i utredningen. Finns det markägare som frivilligt vill sälja sin mark till staten för att ingå i så tittar vi gärna på det.

Eventuella framtida nationalparker kommer kanske inte omfatta hela ekoparkerna, utan det är områdena med de högsta natur- kultur- och upplevelsevärdena som är aktuella. Eventuella gränser ska utredas ur många olika perspektiv innan slutlig avgränsning kan beslutas och ska arbetas fram i dialog med olika intressenter. Information och dialog med lokala aktörer är viktigt genom hela arbetet och en bred delaktighet gör att nationalparker får en bättre utformning.

Nej, en nationalpark innebär inte några automatiska förbud, men varje nationalpark har sina egna föreskrifter för vad som gäller. Eventuella regleringar ska syfta till att skydda områdets bevarandevärden för framtida generationer och bidra till att nationalparkens syfte säkerställs. Friluftsliv, upplevelser och aktiviteter är viktiga ingredienser i en nationalpark. Vi vill i möjligaste mån arbeta med kanalisering och zonering istället för med föreskrifter och förbud. Kommer det att bli aktuellt att bilda nationalparker av ekoparkerna kommer syften, föreskrifter och skötselplaner för nationalparken arbetas fram och förslagen kommer att skickas på remiss till berörda aktörer.

Naturvärdena i skogarna är till allra största delen knutet till tall och lövträd. Den skötsel som kommer att bedrivas framöver kommer därför aktivt minska granandelen och risken för granbarkborreskador.

Kontakt

Art- och friluftslivsenheten (utredning av ekoparker)

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss