Granbarkborre i skyddad natur

Länsstyrelsen kommer att ha samma arbetssätt i naturreservaten i år som tidigare. Naturreservaten kommer att inventeras flera gånger under svärmningsperioden.

Aktuellt

Under 2023 kommer ett antal utvalda reservat att inventeras under svärmningssäsong. I de områden där angrepp upptäcks görs en bedömning av om åtgärder ska genomföras. Åtgärderna ska vara effektiva för att bekämpa granbarkborre och får samtidigt inte skada områdets naturvärden. I första hand är det fällning och barkning av granar med granbarkborre som används som metod. När barkningen genomförs innan larverna förpuppas är det en effektiv bekämpning av granbarkborren som kan genomföras utan att påverka naturvärdena i reservatet negativt. De barkade träden lämnas i reservatet och gör nytta för andra arter som är beroende av död ved. I några reservat har vi feromonfällor utplacerade för bekämpning. Om du har skog intill ett naturreservat och har frågor eller är orolig för hur det påverkar din skog får du gärna höra av dig till Naturskötselenheten.

Granbarkborre i de skyddade områdena

Sommaren 2018 var extremt torr och varm i stora delar av Sverige, särskilt i den sydöstra delen. Även följande somrar har varit mycket torra i delar av vårt län. Många träd mådde dåligt av torkan och granar som är stressade är extra mottagliga för angrepp från granbarkborre. Det finns fortfarande väldigt mycket granbarkborre i skogslandskapet.

Skogsnäringen är oerhört viktig för Kalmar län och Länsstyrelsen följer utvecklingen av granbarkborreangreppen och den påverkan de kan ha för enskilda markägare och länets utveckling.

Ibland sprids en felaktig bild av att angrepp i skyddad skog skulle vara en orsak till de storskaliga skadorna. Så är det inte. I ett landskapsperspektiv är påverkan från reservaten liten. I Kalmar län finns ca 50 000 hektar skog som är begärlig för granbarkborrar. Av dessa finns endast ca 1,7 % i reservat och nationalparker. Lokalt kan dock angrepp i naturreservat sprida sig till grannfastigheter och orsaka problem för enskilda markägare.

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om hantering av granbarkborrar i naturreservat och nationalparker som alla Länsstyrelser arbetar efter. Varje naturreservat har unika syften, föreskrifter och skötselplaner vilket avgör vilka bekämpningsåtgärder som kan genomföras.

I Kalmar län genomförs en del åtgärder för att minska risken för spridning från reservaten. I naturreservat där avveckling av gran är en del av skötseln har avverkningar genomförts. I vissa områden använder vi feromonfällor som lockar till sig och fånga in granbarkborrarna. Den åtgärd som har används mest i de skyddade områdena är att fälla och barka angripna träd. På det sättet oskadliggör man granbarkborrens larver medan den döda veden som är viktig för andra arter blir kvar i skogen. Fällning och barkning görs till stor del manuellt men även maskinellt på sådana platser där maskinen kan ta sig fram längs vägar.

Vi genomför inventering av granbarkborreangreppen i reservaten och bedömer vilka åtgärder som ska göras. Bedömningen bygger på information om befintliga angrepp, analyser av hur mycket barkborrebegärlig skog som finns inom respektive utanför det aktuella reservatet, samt vilka åtgärder som är möjliga och lämpliga. Målet är att genomföra effektiva bekämpningsinsatser utan att skada de naturvärden som finns i de skyddade områdena, och vi följer de rekommendationer vi får från Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets experter.

Har du frågor och funderingar kring granbarkborrar eller annat i naturreservat eller nationalparker i länet hör gärna av dig på reservat.kalmar@lansstyrelsen.se. Vi vill särskilt uppmana skogsägare med grannfastigheter nära reservat att höra av sig till oss om man är orolig för att granbarkborreangrepp ska sprida sig från reservatet.

Kontakt

Naturskyddsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss