Granbarkborre i skyddad natur

Sommaren 2018 var extremt torr och varm i stora delar av Sverige, särskilt i den sydöstra delen. Även sommaren 2019 har varit extremt torr i delar av vårt län. Många träd mår dåligt av torkan och granar som är stressade är extra mottagliga för angrepp från granbarkborre. Långa, varma somrar innebär också att granbarkborren kan svärma flera gånger under en säsong vilket ytterligare ökar på antalet barkborrar.

På grund av torkan och den stora andelen gran i landskapet är populationerna av granbarkborre nu historiskt höga. Länsstyrelsen har den största respekt och medkännande för det stora problem granbarkborreangreppen är för skogsnäringen och för den enskilda markägaren. Skogsnäringen är oerhört viktig för Kalmar län och vi följer med stor oro, utvecklingen av granbarkborreangreppen och den påverkan de kan ha på länets utveckling.

Ibland sprids en felaktig bild av att angrepp i skyddad skog skulle vara en orsak till de storskaliga skadorna. Så är det inte. I ett landskapsperspektiv är påverkan från reservaten liten. I Kalmar län finns ca 50 000 hektar skog som är begärlig för granbarkborrar. Av dessa finns endast ca 1,7 % i reservat och nationalparker. Lokalt kan dock angrepp i naturreservat sprida sig till grannfastigheter och orsaka problem för enskilda markägare.

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om hantering av granbarkborrar i naturreservat och nationalparker som alla Länsstyrelser arbetar efter. Varje naturreservat har unika syften, föreskrifter och skötselplaner vilket avgör vilka bekämpningsåtgärder som kan genomföras.

I Kalmar län har åtgärder genomförts i reservaten och ytterligare åtgärder kommer göras för att minska risken för spridning från reservaten. I naturreservat där avveckling av gran är en del av skötseln har avverkningar genomförts. I andra områden använder vi fällor och barkar angripna träd. Under sommaren 2019 manade Skogsstyrelsen till försiktighet med åtgärder i skyddade områden där granen var torkstressad eftersom det fanns stor risk att åtgärder ledde till större angrepp snarare än bidrog till bekämpning. Då torkstressen minskade hävdes denna rekommendation i september.

Vi genomför löpande inventering av granbarkborreangreppen i reservaten och bedömer vilka ytterligare åtgärder som ska göras. Bedömningen bygger på information om befintliga angrepp, analyser av hur mycket barkborrebegärlig skog som finns inom respektive utanför det aktuella reservatet, samt vilka åtgärder som är möjliga och lämpliga. Målet är att genomföra effektiva bekämpningsinsatser utan att skada de naturvärden som finns i de skyddade områdena, och vi följer de rekommendationer vi får från Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets experter.

Vi uppdaterar denna information så fort vi får ny information. Har du frågor och funderingar kring granbarkborrar eller annat i naturreservat eller nationalparker i länet hör gärna av dig på reservat.kalmar@lansstyrelsen.se. Vi vill särskilt uppmana skogsägare med grannfastigheter nära reservat att höra av sig till oss om man är orolig för att granbarkborreangrepp ska sprida sig från reservatet.

Kontakt