Granbarkborre i skyddad natur

Aktuellt

Under våren och sommaren har naturreservaten inventeras flera gånger under svärmningsperioden. Fällning och barkning av granar med granbarkborre har genomförts i tolv naturreservat. När barkningen genomförs innan larverna förpuppas är det en effektiv bekämpning av granbarkborren som kan genomföras utan att påverka naturvärdena i reservatet negativt. I sju reservat har vi haft feromonfällor utplacerade för bekämpning. Under våren har länsstyrelsen också reviderat föreskrifter och skötselplaner för vissa reservat för att kunna genomföra bekämpningsåtgärder. Förberedelser pågår för att kunna genomföra inventering och åtgärder under nästa svärmningssäsong. Om du har skog intill ett naturreservat och har frågor eller är orolig för hur det påverkar din skog får du gärna höra av dig till reservat.kalmar@lansstyrelsen.se.

Granbarkborre i de skyddade områdena

Sommaren 2018 var extremt torr och varm i stora delar av Sverige, särskilt i den sydöstra delen. Även sommaren 2019 var extremt torr i delar av vårt län. Många träd mådde dåligt av torkan och granar som är stressade är extra mottagliga för angrepp från granbarkborre. Långa, varma somrar innebär också att granbarkborren kan svärma flera gånger under en säsong vilket ytterligare ökar på antalet barkborrar.

På grund av torkan och den stora andelen gran i landskapet blev populationerna av granbarkborre historiskt höga. Skogsnäringen är oerhört viktig för Kalmar län och Länsstyrelsen följer med stor oro, utvecklingen av granbarkborreangreppen och den påverkan de kan ha för enskilda markägare och länets utveckling.

Ibland sprids en felaktig bild av att angrepp i skyddad skog skulle vara en orsak till de storskaliga skadorna. Så är det inte. I ett landskapsperspektiv är påverkan från reservaten liten. I Kalmar län finns ca 50 000 hektar skog som är begärlig för granbarkborrar. Av dessa finns endast ca 1,7 % i reservat och nationalparker. Lokalt kan dock angrepp i naturreservat sprida sig till grannfastigheter och orsaka problem för enskilda markägare.

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om hantering av granbarkborrar i naturreservat och nationalparker som alla Länsstyrelser arbetar efter. Varje naturreservat har unika syften, föreskrifter och skötselplaner vilket avgör vilka bekämpningsåtgärder som kan genomföras.

I Kalmar län genomförs en del åtgärder för att minska risken för spridning från reservaten. I naturreservat där avveckling av gran är en del av skötseln har avverkningar genomförts. I andra områden använder vi feromonfällor som lockar till sig och fånga in granbarkborrarna. Den åtgärd som används mest i de skyddade områdena är att fälla och barka angripna träd. På det sättet oskadliggör man granbarkborrens larver medan den döda veden som är viktig för andra arter blir kvar i skogen. Fällning och barkning görs till stor del manuellt men även maskinellt på sådana platser där maskinen kan ta sig fram längs vägar.

Vi genomför inventering av granbarkborreangreppen i reservaten och bedömer vilka åtgärder som ska göras. Bedömningen bygger på information om befintliga angrepp, analyser av hur mycket barkborrebegärlig skog som finns inom respektive utanför det aktuella reservatet, samt vilka åtgärder som är möjliga och lämpliga. Målet är att genomföra effektiva bekämpningsinsatser utan att skada de naturvärden som finns i de skyddade områdena, och vi följer de rekommendationer vi får från Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets experter.

Har du frågor och funderingar kring granbarkborrar eller annat i naturreservat eller nationalparker i länet hör gärna av dig på reservat.kalmar@lansstyrelsen.se. Vi vill särskilt uppmana skogsägare med grannfastigheter nära reservat att höra av sig till oss om man är orolig för att granbarkborreangrepp ska sprida sig från reservatet.

Kontakt