Agenda 2030

De globala målen.

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer.

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå tre fantastiska saker fram till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Arbetet med att genomföra agendan följer flera viktiga principer, bland annat att:

  • agendan är universell, vilket innebär att den riktar sig till alla världens länder, och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.
  • målen är integrerade och odelbara. Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.
  • ingen ska lämnas utanför. Agendan måste genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

  Länsstyrelsens uppdrag

  I regleringsbrev för 2019 ges länsstyrelserna i uppdrag att i samverkan med andra aktörer inom länen verka för att målen i Agenda 2030 nås samt sprida information om Agenda 2030-arbetet på regional och lokal nivå. Länsstyrelsen ska bidra till genomförandet av Agenda 2030 i länet samt långsiktigt verka för att målsättningarna i Agenda 2030 uppfylls och för detta har Länsstyrelsen har tagit fram en handlingsplan.

  Se filmen som visar hur det ser ut med de globala målen i Jönköpings län.

  Material om Agenda 2030

  • Filmen Agenda 2030 i Jönköpings län. Använd gärna filmen när du pratar Agenda 2030 för att visa på läget i länet.
  • Workshopmaterial- Vi har tagit fram workshopmaterial som du inom din organisation kan använda för att öka kunskapen om Agenda 2030.

   Workshopmaterial
  • Boxar- hos oss kan du låna boxar att använda vid t ex utställningar och konferenser.

  Kontakt

  Länsstyrelsen i Jönköpings län

  Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping