Agenda 2030

De globala målen.

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer.

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå tre fantastiska saker fram till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Arbetet med att genomföra agendan följer flera viktiga principer, bland annat att:

  • agendan är universell, vilket innebär att den riktar sig till alla världens länder, och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.
  • målen är integrerade och odelbara. Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.
  • ingen ska lämnas utanför. Agendan måste genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

  Länsstyrelsens uppdrag

  I regleringsbrev för 2019 ges länsstyrelserna i uppdrag att i samverkan med andra aktörer inom länen verka för att målen i Agenda 2030 nås samt sprida information om Agenda 2030-arbetet på regional och lokal nivå. Länsstyrelsen ska bidra till genomförandet av Agenda 2030 i länet samt långsiktigt verka för att målsättningarna i Agenda 2030 uppfylls och för detta har Länsstyrelsen har tagit fram en handlingsplan.

  Se filmen som visar hur det ser ut med de globala målen i Jönköpings län.

  Material om Agenda 2030

  • Filmen Agenda 2030 i Jönköpings län. Använd gärna filmen när du pratar Agenda 2030 för att visa på läget i länet.
  • Workshopmaterial- Vi har tagit fram workshopmaterial som du inom din organisation kan använda för att öka kunskapen om Agenda 2030.

   Workshopmaterial
  • Boxar- hos oss kan du låna boxar att använda vid t ex utställningar och konferenser.

  Aktuellt inom Agenda 2030

  Den 17:e maj är det nästa plattformsträff inom Agenda 2030. På förmiddagen fördjupar vi oss i de nya nyckeltalen som presenteras av Rådet för främjande av kommunala analyser. På eftermiddagen håller Glokala Sverige en workshop och föreläsning med fördjupning av kunskapen om Agenda 2030, goda exempel och erfarenhetsutbyte

  Länk till anmälanlänk till annan webbplats

  Kontakt

  Länsstyrelsen i Jönköpings län

  Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping