Miljöledning och miljöpolicy

I vårt dagliga arbete på Länsstyrelsen strävar vi efter att bidra till en hållbar utveckling. Vi är miljödiplomerade och jobbar systematiskt med att minska vår negativa miljöpåverkan och öka vår positiva påverkan.

Till hjälp har vi både en miljöpolicy och ett miljöledningssystem. Miljöpolicyn visar vårt gemensamma förhållningssätt och gäller för hela verksamheten. Miljöledningssystemet ger stöd i arbetet med att fördela ansvar, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för en bättre miljö.

Miljöpolicy för Länsstyrelsen i Jönköpings län

En långsiktigt hållbar utveckling ska främjas genom att de nationella miljökvalitetsmålen får genomslag i länet i samverkan med en ekonomiskt och socialt hållbar utveckling.

Länsstyrelsen ska aktivt upprätthålla och öka miljökompetensen hos de anställda.

  • beaktar miljöfrågorna på ett tidigt stadium i verksamheten
  • minskar verksamhetens direkta miljöpåverkan
  • ställer miljökrav vid inköp/upphandling
  • är ett föredöme i miljöarbetet och inspirerar andra
  • fortlöpande följer upp, redovisar och förbättrar miljöarbetet
  • följer gällande miljölagstiftning och andra krav
Miljödiplomering

Kontakt