Remisser

Länsstyrelsen kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag.

På den här sidan publicerar vi de remisser där det exempelvis kan finnas aktörer som påverkas av de beslut som Länsstyrelsen planerar att fatta.

Dokumenten är inte den slutgiltiga versionen. Dokumenten finns på sidan under den remisstid som anges i dokumentet. De svar som kommer in är allmänna handlingar och kan sökas via Länsstyrelsens diarium.

Diarium och allmänna handlingar

Aktuella remisser

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om bildande av vattenskyddsområde Hjältevad i Eksjö kommun.

Förslaget innehåller föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. Berörda fastighetsägare samt andra kända sakägare har fått förslaget skickat till sig.

Eventuella yttranden ska inkomma till Länsstyrelsen senast 4 september 2020. Ange beteckning 513-5280-2019 i ert yttrande.

Förslag till beslut HjältevadPDF

Föreläggande vid kungörelseannonsering HjältevadPDF

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om bildande av vattenskyddsområde Bellö i Eksjö kommun.

Förslaget innehåller föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. Berörda fastighetsägare samt andra kända sakägare har fått förslaget skickat till sig.

Eventuella yttranden ska inkomma till Länsstyrelsen senast 4 september 2020. Ange beteckning 513-5271-2019 i ert yttrande.

Förslag till beslut BellöPDF

Föreläggande vid kungörelseannonsering BellöPDF

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping