Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Strövrenar på privat mark

Foto: Mostphotos

Renen är ett fritt vandrande djur som flyttar till olika platser beroende på årstider och betestillgång. Enligt rennäringslagen får renen beta på vinterbetesmarkerna (privata marker) från 1 oktober fram till och med 30 april. I Härjedalen gäller andra datum i enlighet med betesavtal. I huvudsak innebär avtalen att vinterbete på privat mark får ske 1 november, respektive från 1 december på vissa marker, till och med 30 april.

Efter den 30 april ska renarna befinna sig på åretruntmarkerna, det vill säga i fjällen. Väder, vind och tillgången på bete påverkar renens flyttmönster och det förekommer att renar befinner sig på privata marker under tid som de inte ska vara där. I regel är det mycket kortvarigt och utan att markägaren har några problem med renar som strövar över deras marker.

Det finns dock tillfällen då det uppstår problem, exempelvis att renarna inte bara strövar över utan också uppehåller sig på privatmarkerna. Markägaren/nyttjanderättshavaren behöver då kontakta den berörda samebyn för att få bort renarna från sina marker.

På sametingets webbplats finns en kartfunktion som visar de områden som samebyarna använder till renbete. Där finns också kontaktuppgifter till respektive sameby.

Sametingets webbplats med kontaktinformation till samebyar i Jämtlands län Länk till annan webbplats.

Sametingets webbplats med karta över rennäringens markanvändning Länk till annan webbplats.

Vitesföreläggande

Om markägarens/nyttjanderättshavarens kontakter med berörd sameby inte är framgångsrika kan man enligt 71 § rennäringslagen ansöka om att länsstyrelsen vid vite ska förelägga samebyn att föra bort renarna. Det gäller på marker där de inte får befinna sig. Enligt 71 § rennäringslagen har länsstyrelsen bara denna befogenhet om den som ansöker om vitesföreläggande lider skada eller olägenhet av någon betydelse. Vite är en sorts böter.

Ansökningsformulär vitesföreläggande

Härmed ansöker jag om att Länsstyrelsen Jämtlands län med stöd av 71 § rennäringslagen ska förelägga berörd sameby att vid vite föra bort sina renar från nedanstående område.
Vilken sameby äger renarna? * (obligatorisk)
Vilken sameby äger renarna?
Kontakt

Handläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län

Skicka e-post till handläggare

Telefontid: måndag, onsdag och fredag mellan 09.00-10.00
Telefon: 010-225 30 00
Be att bli kopplad till handläggare som bemannar telefontid för strövrensfrågor.

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss