Vattenverksamheter som behöver tillstånd

Du behöver ansöka om tillstånd för vattenverksamhet om den är av större omfattning, påverkar värdefull natur eller någon enskild som inte samtycker. Innan du ansöker om tillstånd behöver du genomföra ett samråd med Länsstyrelsen och andra berörda. Du ansöker om tillstånd hos mark- och miljödomstolen.

Tillståndsprocessen för prövning av vattenverksamhet omfattar flera steg. Du behöver bland annat genomföra samråd och ta fram en miljökonsekvensbeskrivning innan du ansöker om tillstånd. Det är mark- och miljödomstolen som prövar din ansökan.

Innan du ansöker om tillstånd

Vattenverksamhetens miljöpåverkan avgör vilka handlingar som du behöver ta fram och skicka in tillsammans med din ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstolen. Det är länsstyrelsen som bedömer vilken grad av miljöpåverkan en vattenverksamhet har.

Bedömning av miljöpåverkan

För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma vattenverksamhetens miljöpåverkan behöver du genomföra ett så kallat undersökningssamråd. Därefter sammanställer du synpunkterna i en samrådsredogörelse. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om miljöpåverkan är betydande eller inte.

Du genomför undersökningssamrådet för att undersöka och bedöma om vattenverksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan. Inför samrådet ska du ta fram ett underlag. Underlaget lämnar du till Länsstyrelsen. Du samråder sedan med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och enskilda som kan bli särskilt berörda av vattenverksamheten.

Observera att om verksamheten per automatik innebär betydande miljöpåverkan, eller om du som verksamhetsutövare bedömt att den gör det, behövs inget undersökningssamråd. Då gör du enbart ett avgränsningssamråd.

Du ska sammanställa inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Därefter beslutar Länsstyrelsen om vattenverksamheten innebär betydande miljöpåverkan eller inte.

Om bedömning inte visar betydande miljöpåverkan

Om vi bedömer att verksamheten inte innebär betydande miljöpåverkan ska du ta fram en liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Ansökan, samrådsredogörelse och miljökonsekvensbeskrivning lämnas sedan till mark- och miljödomstolen.

Om bedömning visar betydande miljöpåverkan

Om vi bedömer att verksamheten innebär betydande miljöpåverkan ska du genomföra ett ytterligare samråd, därefter ska du upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.

Du genomför ett avgränsningssamråd för att bestämma miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och omfattning. Du ska ta fram ett samrådsunderlag som du lämnar till Länsstyrelsen. Du behöver sedan samråda med:

  • Länsstyrelsen
  • tillsynsmyndigheten
  • de enskilda som kan antas bli särskilt berörda
  • övriga statliga myndigheter, kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörd.

Tänk på att kraven på samrådsunderlaget är högre om det bedömts att miljöpåverkan är betydande. Efter samrådet sammanställer du synpunkterna som kommit in i en samrådsredogörelse som lämnas in till mark- och miljödomstolen tillsammans med din ansökan om tillstånd.

Du ska upprätta en miljökonsekvensbeskrivning utifrån vad som bestämts om innehåll och omfattning vid samrådet. Miljökonsekvensbeskrivningen ska skickas till mark- och miljödomstolen tillsammans med ansökan och samrådsredogörelsen.

Starta samråd inför ansökan om tillstånd

Du kan sätta igång samrådet med Länsstyrelsen och lämna in ditt skriftliga samrådsunderlag i vår e-tjänst. I e-tjänsten finns möjlighet att starta undersökningssamråd, avgränsningssamråd eller ett samordnat undersöknings- och avgränsningssamråd.

Efter att du ansökt om tillstånd

Efter att du har skickat in miljökonsekvensbeskrivning tillsammans med ansökan och samrådsredogörelse till mark- och miljödomstolen kan myndigheten fråga efter kompletteringar. När ansökan anses vara komplett kungörs ansökan. Länsstyrelsen, sakägare samt andra berörda får då yttra sig. Du kommer att få bemöta detta.

Domstolen ordnar vanligtvis en huvudförhandling, det vill säga ett sammanträde som kompletterar det skriftliga materialet. Vid behov genomförs också besök på plats. I vissa fall avgör domstolen ärendet enbart på handlingarna.

Resultat av ansökan

Ansökan om tillstånd resulterar i en dom där det framgår om vattenverksamheten får bedrivas eller inte, samt vilka villkor som gäller för tillståndet.

Eventuell överklagan

Domen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen (MÖD) av dig eller andra som är berörda. Sista datum för överklagan framgår av domen. Om den som överklagar får prövningstillstånd kommer mark- och miljööverdomstolen att gå igenom alla handlingar, och eventuellt kalla till huvudförhandling innan de tar beslut.

Kostnader för tillståndsprövningen

Följande kostnader kan uppkomma när du ansöker om tillstånd:

  • Utredningar, framtagande av ansökan och konsulters eller ombuds deltagande i domstol.
  • Domstolens prövningsavgift.
  • Motparters kostnader för deltagande i tillståndsprocessen och vid förhandling i domstolen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss