Driftstörning för vattenverksamhet

Mindre omfattande vattenverksamheter behöver inte tillstånd utan kan istället anmälas till Länsstyrelsen. Gör det i god tid innan åtgärderna påbörjas.

Åtgärder som ska anmälas till Länsstyrelsen

Exempel på vattenverksamheter som inte kräver tillstånd från domstol utan beslutas efter anmälan till Länsstyrelsen:

 • Anlägga våtmark där ytan understiger 5 hektar.
 • Uppföra en anläggning eller fyllning i ett vattenområde, om den bottenyta som berörs är högst 500 kvadratmeter i vattendrag eller högst 3000 kvadratmeter i andra vattenområden.
 • Gräva, schakta, muddra eller spränga i ett vattenområde, om den bottenyta som berörs är högst 500 kvadratmeter i vattendrag eller högst 3000 kvadratmeter i andra vattenområden.
 • Bygga en bro, anlägga en trumma eller byta en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som är högst 1 kubikmeter per sekund
 • Gräva om ett vattendrag med en medelvattenföring som är högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är markavvattning.
 • Leda bort högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år.
 • Leda bort av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år.
 • Lägga ner eller byta en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde.

En komplett lista på vilka vattenverksamheter som kan anmälas till Länsstyrelsen hittar du i paragraf 19 i förordning om vattenverksamhet med mera.

Förordning om vattenverksamheter med mera Länk till annan webbplats.

Vad räknas som ett vattenområde?

Vattenområden är områden som är täckta av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. Med högsta förutsebara vattenstånd avses den nivå som med någon sannolikhet är förutsebar. Det kan till exempel röra sig om höga flöden som inträffar vart 100 år.

Exempel på vattenområden är:

 • sjöar
 • vattendrag
 • diken
 • våtmarker.

Avgift för anmälan

Länsstyrelsen tar ut en avgift för prövningen av en anmälningspliktig vattenverksamhet. Avgiften är 1 660 kronor. Du kan betala avgiften direkt i e-tjänsten, med kort eller bankgiro. Information om hur du gör betalning kommer som sista steg i e-tjänsten. Om du inte anmäler via e-tjänsten skickar vi ett mejl med information om hur du gör inbetalning via bankgiro.

Anmäl i god tid innan

Anmäl verksamheten i god tid innan du behöver vidta åtgärden. En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast åtta veckor efter att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen bestämmer något annat. Ibland kan handläggningstiden för anmälan om vattenverksamhet vara lång.

Invänta Länsstyrelsens beslut

Om du påbörjar en anmäld åtgärd innan du har fått ett beslut från Länsstyrelsen kan du bli ansvarig för eventuell återställning eller annan rättelse i de fall som Länsstyrelsen bedömer det nödvändigt enligt miljöbalken. Det gäller även om det har gått åtta veckor sedan anmälan. Vi rekommenderar därför att du inväntar Länsstyrelsens beslut innan du startar arbetet.

När ärendet är utrett

När anmälningsärendet är tillräckligt utrett, ska tillsynsmyndigheten:

 1. besluta om de förbud för verksamhetsutövaren som behövs enligt miljöbalken
 2. förelägga verksamhetsutövaren att vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken, eller ansöka om tillstånd enligt kapitel 11 paragraf 9 i miljöbalken, om det behövs med hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen
 3. om det inte behövs något förbud eller föreläggande enligt 1 och 2, underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

Enskilda intressen - civilrättsliga frågor

Enskilda intressen och civilrättsliga frågor behandlas inte i anmälningsärenden. Det kan handla om frågor om ersättning på grund av intrång, oförutsebar skada eller skadeförebyggande åtgärder som eventuellt uppkommer i ett anmälningsärende.

Dessa frågor måste verksamhetsutövaren och berörd sakägare komma överens om utanför anmälan. Om parterna inte kommer överens kan ärendet inte hanteras som en anmälan utan kräver istället ett tillstånd från Mark- och miljödomstolen.

Anmäl driftstörningar

Gör en anmälan om driftstörning i vår e-tjänst. I e-tjänsten ska du uppge följande uppgifter:

 • anläggningen som händelsen inträffat på
 • plats och tidpunkt för händelsen
 • beskrivning av driftstörningen och orsak
 • hur påverkan har begränsats
 • miljökonsekvenser
 • planerade åtgärder för att undvika liknande händelser.

Varför snabb information?

Det är viktigt att du informerar tillsynsmyndigheten så snabbt som möjligt. Ytterligare skyddsåtgärder kan behöva vidtas direkt och allmänheten ska kunna få svar på eventuella frågor. Det går bra att komplettera anmälan med ytterligare uppgifter i efterhand.

Du kan även behöva rapportera till andra

Om verksamheten omfattas av lag om skydd mot olyckor (LSO), exempelvis dammsäkerhetsklassade dammar, ska du också rapportera olyckor och störningar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Det är även lämpligt att rapportera till nedströms liggande verksamhetsutövare som har dammar, vattenkraftverk, markavvattningsföretag, vattenuttag med mera.

Olycksrapportering för farliga verksamheter, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Exempel på verksamheter och anläggningar där du kan behöva anmäla driftstörningar

 • grundvattenuttag
 • ytvattenuttag
 • vattenkraftverk
 • regleringsdamm
 • markavvattningsföretag
 • trumma
 • hamn
 • bro
 • grävning/schaktning/muddring/sprängning
 • våtmark
 • nedläggning eller byte av kabel eller ledning.

Exempel på driftstörningar som du ska anmäla

 • överträdelse av villkor i tillstånd eller liknande
 • överträdelse av försiktighetsmått i anmälan
 • erosionsskador
 • grumling
 • dammbrott
 • risk för dammbrott
 • tubbrott
 • trumma/bro ur funktion
 • läckage av olja/kemikalier
 • dammlucka/or ur funktion
 • torrläggning nedströms
 • risk för översvämning
 • pumpar ur funktion
 • sabotage av utomstående.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss