Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng. Det gäller även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • bandvagn
 • snöskoter
 • elcykel.

Användande av elcykel med max 250 watt motoreffekt i naturen är inte förbjudet enligt terrängkörningslagstiftningen men du behöver ändå markägarens tillstånd.

Elcyklar och mindre motoriserade fordon, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Folder om terrängkörning på barmark

Länsstyrelsen i Dalarna har tagit fram informationsmaterial om terrängkörning. Här kan du ladda ner folder och affisch om vad som gäller för körning på barmark i terrängen.

Foldern "Får man köra i naturen?" - webbversion Pdf, 1.3 MB.
Folder "Får man köra i naturen?" - tryckversion Pdf, 4 MB.
Affisch om terrängkörning på barmark, ladda hem tryckversionen Pdf, 2 MB.

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen.

Vilka farleder som är allmänna farleder framgår av sjökort och Sjöfartsverkets förteckning över allmänna farleder.

Förteckning över allmänna farleder finns i kungörelse 2013:4 och rättelseblad, Sjöfartsverket Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Sjöfartsverket eller Transportstyrelsen för att få reda på vilka allmänna farleder som finns. Hamnområden och kommunala fritidsbåtleder är inte allmänna farleder och du får alltså inte köra vattenskoter inom dessa områden. Polisen och Kustbevakningen är ansvariga för tillsynen av vattenskoterkörning.

Det finns ett område i Dalarna som är godkänt för vattenskoteråkning. Det är i Strömsholms kanals vattenområde i Dalarnas län.

Beslut och kartor - Vattenskoteråkning i Strömsholms kanal Pdf, 1.7 MB.

Från och med 1 maj 2022 måste du ha förarbevis för att få köra vattenskoter. Det ansöker du om hos Transportstyrelsen.

Vattenskoter, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Du har samma skyldighet som alla sjötrafikanter att känna till vilka regler som gäller och att följa dem. Du ska följa reglerna som finns i sjölagen om hänsyn, uppträdande till sjöss, nykterhet och hastighet. Även miljöbalkens bestämmelser om buller, skyddade områden och skyddade arter gäller för dig som vattenskoterförare.

Polisen kan utfärda böter för störande och onödig vattenskoterkörning.

Vattenskotrar, polisen Länk till annan webbplats.

Polisen kan utfärda böter för störande och onödig vattenskoterkörning.

Vattenskotrar, Polisen Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Kustbevakningen om det handlar om kusten, Mälaren eller Vänern.

Vattenskoter, Kustbevakningen Länk till annan webbplats.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Det gäller framför allt i fjällen. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Snöskoterkörning omfattas inte av allemansrätten och du har därför ingen självklar rätt att köra på annans mark. Som skoterförare bör du i första hand köra på markerade skoterleder. För allmänna skoterleder ansvarar oftast Länsstyrelsen eller kommunen. Vissa skoterleder sköts av skoterklubbar eller andra aktörer.

Även på skoterleder ska du tänka på att köra varsamt. Om snötäcket är så tunt eller löst att skotern kommer i kontakt med marken räknas det som barmarkskörning, vilket inte är tillåtet.

Skoterkarta Dalarna

Klicka på kartan för att komma till den interaktiva skoterkartan. Där kan du klicka på olika områden för att se vilka regler som gäller för skoteråkning i olika skyddade naturområden i Dalarna.

Skoterkarta med regler för skotertrafik i Dalarnas

Vad gäller för skotertrafik i skyddad natur i Dalarna? Nu kan du få informationen direkt på en karta i Länsstyrelsens webbgis.

Körning med snöskoter är tillåten på väl snötäckt och tjälad mark. Det får inte finnas någon risk för att det blir skador på mark och vegetation, till exempel plantor på nyplanterad skogsmark. I stora delar av fjällen, i länets nationalparker samt i många naturreservat är skotertrafik endast tillåten på skoterleder.

 • Körning ska alltid ske med hänsyn till djur, natur och friluftsliv.
 • I vissa naturreservat finns dessutom vissa bestämmelser kring sista datum då skoteråkning är tillåtet. Kolla alltid upp om det finns särskilda bestämmelser där du ska åka.
Skoteråkare kör förbi familj som åker skidor.

Du får inte köra snöskoter:

 • På skogsmark med plant- och ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen. Skogen ska ha en medelhöjd på 2 meter över snötäcket för att det ska vara tillåtet att köra där.
 • På jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske i utan risk för skada på marken - läs mer nedan. Fråga alltid markägaren om lov.
 • Inom särskilda förbuds- och regleringsområden - se nedan
 • På barmark.
 • I en skidanläggnings nedfarter eller i anslutning till dessa. Området är att betrakta som skidområde och när anläggningen är stängd är den att betrakta som arbetsområde då inga andra skall uppehålla sig där. Endast skidanläggningens skotrar tillåts i skidområdet.

Körning på jordbruksmark kan skada

Körning med skoter på jordbruksmark kan bland annat innebära att snön packas och att kylan går längre ner i marken. Ett ökat tjäldjup är som regel negativt för de övervintrande grödorna och för att vårsådda grödor ska ha en bra möjlight att gro. En ytterligare följd av ökat tjäldjup och snöskoterspår är att avrinningen på markytan försvåras. Om ytvatten omväxlande fryser och tinar skadas vanligtvis växttäcket hårt.

Undantag som gör att du får avvika från leden

På fjället kan man få avvika från skoterleden:

 1. om det behövs för att söka snö, vid enstaka barmarksfläckar
 2. om det annars är påkallat för att körningen ska vara säker, till exempel om det finns en stor snödriva på leden.

Om det är nödvändig får man alltså avvika max 50 meter åt varje håll om ledmarkeringarna. Ledmarkeringarna markerar ”mitten på leden”.

Observera att undantaget inte innebär att man var som helst får avvika från leden för att till exempel ta en paus. Vill man stanna så får man göra det i direkt anslutning till leden. Skotern bör då parkeras så att den syns väl och enkelt kan passeras av andra skoterförare. Att köra åt sidan ett par meter går alltså bra när hungern sätter in. Vill man fika i lite lugn och ro kan man sedan skotern har parkerats, ta sig (med eller utan snöskor eller skidor) valfritt antal meter bort från skoterleden.

Restriktioner för skoter:

I de områden i fjällen där det finns restriktioner för skoter, finns det ändå skoterleder. De finns där för att du ska få en möjlighet att röra dig genom dessa områden. Förbudsområdena kallas regleringsområden. I en del av våra reservat är det antingen helt förbjudet att köra eller bara tillåtet att köra på skoterled. Här nedan kan du se vad som gäller var. Du kan även se detta direkt i vår skoterkarta:
"Skoterkartan" i vårt digital kartverktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dessa områden och skoterleder finns även utmärkta på Fjällkartan, som finns att köpa hos de flesta bokhandlare. Skoterlederna inom regleringsområden för skoter är uppmärkta i terrängen med ledkryss och så kallade påbudsskyltar. Detta är skyltar som innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa.
Skotervett och regler på Nationella snöskoterrådets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transtrandsfjällen (Sälen)

I Transtrandsfjällen/Sälenfjällen finns regler kring skoterkörning.
Naturreservatet Norra Transtrandsfjällen.

Vilka regler som gäller för snöskoterkörning i Transtrandsfjällen-Sälen, finns i pdf-en "På rätt led i Sälenfjällen". Den hittar du under "Informationsmaterial om skoterkörning" längre ned på sidan. Den finns även som skylt vid varje skoterterminal i området.
Om skoteråkning i Sälenfjällen på Malung-Sälens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skarsåsfjället

Föreskrifter i Skarsåsfjället

Långfjället

I Långfjället finns ett regleringsområde för skoterkörning. Inom detta område är snöskoter utanför led förbjudet men det är tillåtet att framföra snöskoter vintertid på snötäckt mark på skoterleder samt på Grövelsjöns och sjön Hävlingens is, dock senast till och med första söndagen i maj. Skoterleden till Hävlingen stänger den 25 april. Ägare eller nyttjare av fritidshus eller fäbod belägna inom naturreservatet får från närmaste väg eller skoterled framföra terrängskoter vintertid på snötäckt mark till och från fritidshuset eller fäboden, dock senast till och med första söndagen i maj. Färdvägen ska väljas på ett sådant sätt att skador på naturen undviks. Hela reservatet ingår i regleringsområdet samt ett litet område över samhället Grövelsjön och södra delen av sjön Grövelsjön. Klicka på länken till Skoterkartan ovanför, för att se regleringsområdet.

Föreskrifter i Långfjället
Beslut om stängning av skoterled första söndagen i maj Pdf, 203.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Fulufjällets nationalpark

Föreskrifter i Fulufjället.

I vissa naturreservat

Läs mer om vilka föreskrifter som gäller i respektive naturreservat under vår sida "Besöksmål". Där kan du också filtrera ut de reservat som har en skoterled. Mer om föreskrifter under respektive naturreservat. På sidan Besöksmål kan du söka fram aktuell reservat.
Besöksmål

Områden utanför naturreservat

Det finns även områden utanför vår skyddade natur, som har regler kring snöskoterkörning. Detta gäller till exempel vid Orsa Grönklitt och i Storfjällsgraven.

Drevfjällen - fri skoteråkning, men observera förbudsområde och aktsamhetsregler

I Drevfjällens naturreservat är det tillåtet att köra skoter nästan överallt. Det finns dock ett litet förbudsområde - se länk nedan och i resten av reservatet råder frivilliga aktsamhetsregler att ta hänsyn till.

Område med förbud att köra skoter i Drevfjällen
Pdf, 277.6 kB.
Naturreservatsskylt med skoterinformation
Pdf, 5.6 MB.
Om Drevfjällen

Skoterskylt

I länet finns ett stort nätverk av skoterleder. Följ dessa i första hand. Det finns allmänna skoterleder som Länsstyrelsen eller kommunen ansvarar för. Det finns även skoterleder som skoterklubbar eller andra ansvarar för. Kontakta din lokala skoterklubb för kartor över leder i ditt närområde.

SNOFED
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sveriges snöskoterägares riksförbund, är en rikstäckande organisation för Sveriges snöskoterklubbar.
Svemo Länk till annan webbplats.
Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet. Svemo är det idrottsförbund som samlar alla som vill träna och tävla med motorcykel och snöskoter.
SOND
Länk till annan webbplats.
Snöskoterområde Norra Dalarna. Föreningen har till ändamål att skapa, underhålla och driva skoterleder inom Älvdalens kommun.

Folder och affisch - Var får du köra skoter?

I samarbete med polisen har länsstyrelsen tagit fram av en folder och en affisch. Dessa finns att ladda ned här och foldern kan beställas av oss. De finns även på turistbyråer, turistanläggningar, uthyrare och försäljare av skoter. Om inte, fråga efter materialet, så kan de beställa det av oss.

Se till att du har den senaste versionen

Nya versioner av foldern tas löpande fram. De skiljer sig lite från gamla tryckta versioner som kan finnas i omlopp, så kolla att du har den senaste versionen. Här nedan finns alltid den senaste versionen att ladda ned.

I foldern kan du läsa vilka regler som gäller, vad olika trafikmärken betyder och vad du ska tänka på när du ger dig ut på en skotertur.

Affischen är en kortversion av foldern. Allt material är gratis. Porto kan tillkomma vid stora utskick.

Folder "Var får du köra skoter?" Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Affisch "Var får du köra skoter?" Pdf, 411.3 kB, öppnas i nytt fönster.

På rätt led i Sälenfjällen

I Sälenfjällen är det alltid mycket folk ute på vintern. Det är många som går på tur på skidor och många som åker skoter. Men det krävs ömsesidig hänsyn för att alla skall trivas. Denna karta med information finns på många informationstavlor i Sälenfjällen.

På rätt led i Sälenfjällen - ladda ned enbart kartan Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
På rätt led i Sälenfjällen - kort informationstext och karta Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer information att ladda ned eller beställa

På nationella snöskoterrådets webbplats finns mycket mer information att ladda ned. Här finns till exempel även information på andra språk.

Värt att veta, Snöskoterrådet Länk till annan webbplats.

Hos Naturvårdsverket finns en sida med viktiga regler och säkra tips.

Om snöskoteråkning, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vad gäller för skotertrafik i skyddad natur i Dalarna? Nu kan du få informationen direkt på en karta i Länsstyrelsens webbgis.

Instruktion till att använda kartan

Klicka på länken nedan till skoterkartan. Informationen i kartan finns även i tryckt version i foldern Då visas samma karta som finns i tryckt version i foldern som finns att beställa eller ladda ned under informationsmaterial ovanför. Den här är dock alltid uppdaterad med ny information!

Öppna teckenförklaringen i webbgis genom att klicka på fliken "Teckenförklaring" till höger i legenden.

På kartan presenteras då var det är förbjudet att framföra motordrivet fordon, var det är förbjudet att köra utanför påbjuden led och var i landskapet det inte finns extra regler för skoterkörning.

Legendsymboler med beskrivande text

Ser kartan konstig ut?

Du kan behöva rensa webbhistoriken i din webbläsare, för att alla skikt ska synas som de ska. Dyker inte kartan upp alls, utan en ruta som säger att du ska installera Silverlight? Gör inte det, utan prova istället att öppna kartan med en annan webbläsare. Internet Explorer brukar fungera.

Länk till skoterkartan i webbgis

www.lansstyrelsen.se/dalarna/skoterkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kan kräva markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

Det generella undantaget gäller för

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg
 • undersökningsarbete inom ett undersökningstillstånd enligt minerallagen.

Generellt undantag i Dalarna vid arrangemang

I Dalarna har vi fattat ett beslut som gäller parkering av motorfordon i samband med tillfälliga arrangemang. Det handlar om att man i samband med genomförande av idrottstävlingar eller nöjesarrangemang får köra ett motordrivet fordon till exempel ut på en åker för att parkera.

Beslut om tillstånd för parkering av motorfordon i samband med tillfälliga arrangemang Pdf, 471.8 kB..

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss