Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åtgärd i naturmiljön

Ska du utföra en åtgärd som riskerar att väsentligt ändra naturmiljön? Då måste du först samråda med Länsstyrelsen. Det gäller även områden som inte är skyddade.

När ska du anmäla om samråd?

Om du vill utföra en åtgärd i landskapet som kan väsentligt ändra naturmiljön ska du först samråda med Länsstyrelsen. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör du göra en anmälan. Om du inte anmäler åtgärden, måste du som har utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats.

Vid dessa åtgärder är samråd ett krav:

 • anlägga allmän skoterled
 • mineralprospektera i vissa fjällområden (obrutet fjäll)
 • bygga fasta anläggningar för renskötseln, till exempel renstängsel.

Vid dessa tillfällen är det vanligtvis lämpligt att anmäla om samråd:

 • anordning av större evenemang inom friluftsliv, till exempel orienterings- eller cykeltävlingar
 • arbete med ledningar
 • husbehovstäkter
 • vindkraftverk lägre än 50 meter, mast/torn
 • åtgärder på särskilt skyddsvärda träd
 • anläggning eller ändring av enskilda vägar i känsliga naturmiljöer
 • eller vid andra prospekteringar.

Miljösamverkan Sverige har tagit fram vägledningar som kan hjälpa dig att ta fram ett korrekt och fullständigt underlag:

Stöd till verksamhetsutövare vid underhållsröjning, Miljösamverkan Sverige
Länk till annan webbplats.

Stöd till verksamhetsutövare vid förläggning av markkabel, Miljösamverkan Sverige
Länk till annan webbplats.

Information för dig som planerar eller arbetar i områden med särskilt skyddsvärda träd. Se rubriken Åtgärdsprogram som berör Dalarnas län – Särskilt skyddsvärda träd.

Hotade djur och växter

Inför anmälan om samråd 

 • Du ska anmäla om samråd enligt kapitel 12 paragraf 6 i miljöbalken.
 • Anmäl minst sex veckor innan du planerar att genomföra åtgärden.
 • För alla anmälningar är det viktigt att du som söker först har tagit reda på vilka natur- och kulturvärden som finns i området.
 • Om risken finns för påverkan av natur- och kulturvärden ska du ange vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan.

Såhär ser du om din samrådssträcka berör skyddade och särskilt värdefulla områden

För att underlätta för dig som verksamhetsutövare har vi förberett en karta med alla lager du kan behöva kontrollera innan. Kartans lager innehåller skyddsvärda områden, arter och annat som er verksamhet/åtgärd kanske berör. Om du får träffar som krockar med er åtgärd, kanske ni redan INNAN ni skickar in anmälan, kan flytta er åtgärd lite, så att ni inte påverkar stora värden.

Om det inte är möjligt, beskriv hur ni ska passera området med de höga värdena, vilka försiktighetsåtgärder ni tänker ta och varför ni inte kan ta någon annan väg.

Förinställd karta i webb-GIS. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsvärda områden som Länsstyrelsen vill att du kollar om de finns med i din ansökan

Om du använder den Förinställda kartan i webb-GIS, se länken ovan, syns de skyddsvärda områdena i olika lager.

 • Fornlämning
 • Nationalpark
 • Naturminne
 • Naturreservat/naturvårdsområde
 • Vattenskyddsområde
 • Natura 2000 område
 • Naturvårdsavtal
 • Beslutat biotopskyddsområde
 • Våtmarksinventering
 • Ängs- och betesmarkinventering
 • Skyddsvärda träd

Du behöver även kontrollera generella biotopskydd och vattendrag (strandskydd). Dessa ligger inte i olika lager i kartan, utan är synliga i grundkartan.

Frågor och svar om åtgärder i naturmiljö

Begreppet naturmiljö är mycket vidsträckt och innefattar berggrund, jordlager, luft, vatten, sjöbottnar och alla organismer både över och under mark- och vattenytorna. Begreppet inkluderar även landskapsbilden, kultur- och fornlämningar.

Exempel på samrådsärenden:

 • Större schaktningar
 • Master
 • Vägar, dikning (anläggning, ändring, större underhållsåtgärder)
 • Husbehovstäkter
 • Ledningar (upptagande av ledningsgator, jordkablar, reparationsarbete av luftledningar)
 • Större dräneringar (som inte är tillståndspliktiga enligt 11 kap miljöbalken)
 • Tippningar och upplag av schakt- och rivningsmassor (som inte är anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken)
 • Anläggning och ändring av leder för vandring, ridning, cykling, skidbackar, golfbanor, eller skoteråkning
 • Genomförande av större tävlingar eller lägerverksamhet
 • Viltvatten, dammar och biotopförbättrande åtgärder
 • Organiserade guidade turer inom naturreservat och nationalpark

Om Du är osäker på om en verksamhet eller åtgärd i naturen behöver anmälas för samråd, kontakta gärna tillsynsmyndigheten för ett förhandsbesked.

Den som ska utföra verksamheten eller åtgärden ska inför ett samråd lämna in en samrådsanmälan till tillsynsmyndigheten.

En samrådsanmälan ska innehålla:

 • En beskrivning av hur verksamheten/åtgärden ska genomföras
 • Syftet med verksamheten/åtgärden
 • Kommun och fastighetsbeteckning
 • Detalj (fastighets-) karta alt. skiss över området och en översiktskarta
 • När verksamheten/åtgärden planeras att genomföras
 • Om du har, gärna ett fotografi som visar det berörda området och x och y koordinat från karta om det går att få fram
 • Kontakter som har tagits eller avses att tas
 • Vilka förebyggande åtgärder som vidtas för att undvika, minska eller avhjälpa skadliga verkningar av verksamheten/åtgärden
 • Läs mer i pdf "Checklista inför ifyllandet av blankett samråd 12:6" under Blanketter.

Länsstyrelsen kontrollerar att alla uppgifter finns med. Om något saknas begär vi komplettering.

Länsstyrelsen tittar på hur verksamheten kommer att påverka naturmiljön. Det kan t.ex. innebära att titta på om det finns några hotade eller hänsynskrävande arter, markförhållanden, om området är planerat att skyddas på något sätt, landskapsbilden mm.

Dessutom granskas ärendet utifrån kulturmiljöintressen (t.ex. fornlämningar). Länsstyrelsen kontaktar inte markägaren. Tillstånd från markägaren får du som anmäler om samråd själv ansvara för att införskaffa.

Hur lång tid tar det?

Verksamheten eller åtgärden får inte påbörjas förrän tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medgivit något annat. Inom den tiden ska tillsynsmyndigheten ta ställning till om åtgärden får genomföras.

Så här står det i 12:e kapitlet 6:e paragrafen om när du ska anmäla för samråd.

Anmälan för samråd

12:6 § Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i denna balk komma att väsentligt ändra naturmiljön, skall anmälan för samråd göras hos den myndighet som utövar tillsynen enligt bestämmelser i 26 kap. eller bestämmelser som har meddelats med stöd av samma kapitel.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att det inom landet eller en del av landet alltid skall göras en anmälan för samråd i fråga om särskilda slag av verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada på naturmiljön. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om vilka uppgifter en anmälan skall innehålla.

Verksamhet eller åtgärd som skall anmälas för samråd får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medger något annat.

Den myndighet som avses i första stycket får förelägga den anmälningsskyldige att vidta de åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Om sådana åtgärder inte är tillräckliga och det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön, får myndigheten förbjuda verksamheten. Bestämmelser om rätt till ersättning vid ett sådant föreläggande eller förbud finns i 31 kap.

Anmäl samråd i våra e-tjänster

Samråd för husbehovstäkter

Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.

Samråd för ledningar

Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.

Samråd för mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

Samråd för prospekteringsarbeten

Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.

Samråd för uppförande av solcellsanläggning

Om åtgärden gäller att bygga en solcellsanläggning på marken.

Samråd för övriga verksamheter

Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt kapitel 9 i miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar.

Samråd för solcellsanläggning

Vill du anlägga en solcellsanläggning på marken är det viktigt att hitta en lämplig plats och rätt utformning. Även vägar och elnätsanslutning till och från anläggningen kan behöva samråd.

Förbered din anmälan

Innan du skickar in din anmälan om samråd behöver du tänka igenom vissa frågor. Vi behöver ett komplett underlag för att kunna handlägga ditt ärende. Det är viktigt att underlaget är så komplett som möjligt, annars riskerar du att handläggningstiden blir längre och projektet blir försenat. Om du går igenom och utreder frågorna i checklistan nedan och redogör för dem i samrådsunderlaget kan handläggningen ske snabbare. Använd sedan e-tjänsten "Anmäl samråd för uppförande av solcellsanläggning".

Om markområdet berörs av områdesskydd, till exempel strandskydd, krävs oftast tillstånd eller dispens, vilket i vissa fall ersätter 12:6-samrådet. Tillstånds- eller dispensansökningar har normalt betydligt längre handläggningstid än 12:6-samråd.

Använd gärna kartverktyget som tagits fram för anmälan om 12:6-samråd.

Förinställd karta i webb-GIS. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Och Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur.

Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Behövs tillstånd eller dispens för ingrepp i skyddad natur eller för påverkan på skyddade arter?

Om solcellsanläggningen berör skyddad natur, som naturreservat, strandskydd, generellt biotopskydd, skogliga områdesskydd, eller om den planeras i eller i närheten av ett Natura 2000-område kan det krävas särskilt tillstånd eller dispens.

Här hittar du information om ingrepp i skyddad natur och blankett för dispenser och tillstånd.

Aktiviteter och åtgärder i naturen

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Om påverkan eller skada på skyddade arter och deras livsmiljöer inte kan undvikas med försiktighetsåtgärder kan det krävas dispens.

Dispens för fridlysta arter

Finns det fornlämningar som berörs?

Redogör för eventuella fornlämningar som finns i området och även i närområdet. Vill du schakta och påla i ett område med fornlämningar kan det behövas tillstånd och ibland arkeologiska utredningar. Vid större markingrepp kan det krävas utredningar även om det inte finns idag kända fornlämningar i området.

Fornlämningar och fornfynd

Behövs dispens från terrängkörningslagen?

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning.

Motortrafik i naturen

Hålls tillräckligt avstånd till närliggande väg?

Om solcellsanläggningen placeras inom en vägs skyddsområde kan det krävas tillstånd enligt väglagen. Skyddsområdet är oftast tolv meter från vägområdet, men kan vara upp till 50 meter.

Bygga vid väg

Är det blött i verksamhetsområdet?

Om det är blött på delar av området där ni ska uppföra en solcellsanläggning så faller troligen de delarna in under miljöbalkens definition av vattenområde. Exempel på vattenområden är diken, mossar, kärr och dammar. Ett område kan vara ett vattenområde även om det inte täcks av vatten hela året eller ens varje år. Att uppföra anläggningar i ett vattenområde kallas för vattenverksamhet. Läs mer om vilken prövning som behövs för olika vattenverksamheter.

Anmälan om vattenverksamhet

Tillstånd för vattenverksamhet

Markavvattning

Har du valt den bästa platsen?

Du kommer behöva redovisa varför det är bättre att använda den här platsen för solenergiproduktion än att fortsätta med nuvarande markanvändning. Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse enligt 3 kap 4 § miljöbalken. För anläggningar på jordbruksmark krävs därför som regel en lokaliseringsutredning. Utredningen ska visa vilka alternativa platser som undersökts och varför det inte går att ha anläggningen på något annat än jordbruksmark.

Tänk på att i odlingslandskap finns ofta skyddade biotoper som till exempel stenmurar, odlingsrösen och öppna diken. Dessa är förbjudna att skada eller påverka, och syns inte alltid på kartor, utan bara i flygfoton eller på plats.

Redogör för vilka andra platser som diskuterats och varför just den valda platsen blev aktuell. Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse enligt 3 kap 4 § miljöbalken.

Hur kommer naturmiljön att påverkas, exempelvis djur och växter?

Tänk särskilt på större djur som inte kommer kunna röra sig genom området på grund av stängsel. Skötseln av marken inom anläggningen är viktig för hur naturmiljön påverkas. Beroende på platsen och dess omgivningar kan det behövas olika undersökningar som ger kunskap om vilka arter finns i området för att veta hur anläggningen påverkar deras livsmiljö och vilka anpassningar som behövs i layout eller skötsel. Det finns naturvårdskonsulter som kan anlitas för den typen av inventeringsjobb.

Hur kommer kulturmiljön att påverkas?

Du kan behöva ta fram en analys av hur åtgärden påverkar ett område som till exempel är utpekat som riksintresse för kulturmiljön eller i ett kulturmiljöprogram. Om anläggningen planeras i närheten av till exempel fornlämningar kan det bli aktuellt med en arkeologisk utredning som oftast bekostas av dig som söker. Ju större anläggning, desto större risk att den påverkar kulturmiljövärden som ännu inte är kända.

Riksintressen

Om anläggningen planeras inom område av riksintresse enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken behövs en redgörelse för påverkan på riksintresset. Exempel på riksintressen är riksintresse för kulturmiljö, naturvård, friluftsliv och totalförsvar.

Finns det kommunala planer som berörs?

Kolla med berörd kommun om vad som finns i deras planeringsunderlag för platsen. Översiktsplan och eventuell detaljplan är viktiga såna planer, men det kan finnas fler.

Hur kommer friluftslivet att påverkas?

Kolla med berörd kommun hur området används för friluftsliv. Hör också gärna med friluftsfrämjandet och liknande föreningar. Det kan behövas anpassningar med till exempel passager eller döljande buskage i områden som människor använder för rekreation.

Finns det kartor med layoutskiss och måttangivelser?

Vi behöver översiktskarta och detaljkarta med skiss hur allt inom anläggningen ska placeras; paneler, kabelschakt, transformatorstation och stängsel plus eventuella nya vägar som behövs. Tänk på att ta med uppgifter om hur hög anläggningen kommer bli, och hur djupt ner i marken eventuella förankringar behöver göras.

Finns det fotomontage från olika håll?

För mindre anläggningar kan det räcka med bilder över platsen där anläggningen ska uppföras. I regel behövs dock fotomontage för att kunna bedöma påverkan på landskapsbilden. Ta fram fotomontage från olika håll och särskilt från närliggande vägar, bostadsområden och liknande där anläggningen oftast kommer bli sedd från. Glöm inte ta med stängslet i fotomontaget. Detta kan vara extra viktigt om det finns höga kulturvärden i landskapet omkring.

Hur ska marken i anläggningen skötas?

Målet är att minimera skötseln av marken men maximera nyttan för den biologiska mångfalden. På vilket sätt ska marken skötas? Till exempel genom bete, slåtter, odling eller klippning. Om anläggningen planeras på mark som brukas eller betas behöver så mycket som möjligt av matjordslagret behållas på platsen under anläggningens livstid.

Solcellsanläggning på mark kan kräva miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Anläggande av solcellsanläggning på mark kan kräva att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram, om det rör sig om en större anläggning eller det finns särskilt höga natur- eller kulturvärden.

Frivilligt tillstånd enligt 9 kap miljöbalken

Det finns även möjlighet att ansöka om frivilligt tillstånd även om det egentligen inte krävs. En anledning till detta kan vara att få den rättstrygghet som tillståndet innebär.

Här kan du läsa mer om tillståndsprocessen.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

Ändrad markanvändning - från jordbruksmark till skog

Den som avser att upphöra med jordbruksproduktion på jordbruksmark ska anmäla detta till Länsstyrelsen. Detta gäller för åker och betesmark.

När jordbruksmark läggs ner sker det vanligen genom att man planerar skog, låter marken växa igen eller går över till annan markanvändning.

Om du som jordbrukare eller markägare planerar att ta jordbruksmark ur produktion, måste du anmäla det minst 8 månader i förväg. Det gäller både åkermark och betesmark, oavsett vilket trädslag du vill plantera. Det gäller också om du väljer naturlig igenväxning eller annan markanvändning.

Anledningen är att vi ska kunna bedöma om natur- och/eller kulturvärden kan skadas. Vi vill även undersöka möjligheterna till fortsatt skötsel av betesmarker och ge råd och stöd om möjligheter finns. I vårt beslut kan vi om nödvändigt ange vissa villkor som ska gälla, till exempel val av trädslag, eller helt förbjuda plantering om det krävs.

Åtgärder i skog

Om åtgärden eller verksamheten gäller skogsbruksåtgärder ska du göra samrådsanmälan till Skogsstyrelsen.

Åtgärder inom militära områden

Om åtgärden eller verksamheten gäller inom militära områden där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamma ska du göra samrådsanmälan till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Kommunens roll

Om Länsstyrelsen har överlåtit tillsynsansvaret till kommunen ska du göra samrådsanmälan till kommunen.

I tabellen nedan ser du var du ska vända dig till beroende på vilken typ av samråd det gäller.

Lista över olika typer av samråd och till vem de har överlåtits

Typ av samråd

Tillsynsmyndighet

Skogsbruksåtgärder

Skogsstyrelsen Dalarna-Gävleborg

Husbehovstäkter

Gagnefs kommun


Malung-Sälens kommun


Övriga kommuner: Länsstyrelsen, avd för miljö och samhällsplanering

Master

Gagnefs kommun


Övriga kommuner: Länsstyrelsen, avdelning för naturvård

Massor (dock ej massor inom vattenområde)

Gagnefs kommun


Malung-Sälens kommun


Övriga kommuner: Länsstyrelsen, avdelning för naturvård

Luftledningar

Länsstyrelsen, avdelning för naturvård

Markledningar

Länsstyrelsen, avdelning för naturvård

Övriga typer av samråd

Länsstyrelsen, avdelning för naturvård

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss