Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillstånd Natura 2000-område

Du kan behöva tillstånd för att bedriva verksamhet eller genomföra åtgärder i eller nära ett Natura 2000-område.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området.

Det kan till exempel handla om åtgärder som grumlar ett vattendrag som leder till ett Natura 2000-område eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom intilliggande område.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Exempel på när du kan behöva tillstånd

 • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
 • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
 • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Ansök om tillstånd i Natura 2000-område

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Har området enbart Natura 2000-skydd, ansök genom att kontakta Länsstyrelsen i Dalarnas län.

E-post till Länsstyrelsen i Dalarnas län

Ansök om tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Är området också skyddat med någon annan skyddsform än Natura 2000, till exempel om området ligger i ett naturreservat, så ska du använda e-tjänsten på den här sidan för att ansöka om tillstånd.

Undrar du över planerade skogsbruksåtgärder i närheten av Natura2000-områden och om du behöver tillstånd?

Det är inte ett krav att kontakta länsstyrelsen för en bedömning inför en åtgärd. Utgångspunkten är att du som verksamhetsutövare själv ska göra en bedömning av risken för betydande påverkan på miljön inom Natura2000-området. Är du osäker på din bedömning finns möjligheten att kontakta länsstyrelsen för stöd.

Gör en egen bedömning först

För att vi ska kunna hantera alla ärenden och erbjuda en rimlig handläggningstid är det viktigt att du som verksamhetsutövare i första hand själv gör en bedömning.

Vi har tagit fram några riktlinjer att utgå ifrån för att det ska bli enklare att göra en egen bedömning av när det finns risk för betydande påverkan på miljön inom ett Natura2000-område.

Länsstyrelsen bedömer att följande är exempel på skogsbruksåtgärder som kan påverka miljön inom Natura2000-området på ett betydande sätt och som därmed kan kräva tillstånd:

 • Föryngringsavverkningarsom görs i direkt anslutning till Natura2000-områden.
 • Föryngringsavverkningar, gallringar eller andra skogsbruksåtgärder som du gör närmare än 30 meter från vattendrag, sjöar, myrmarker eller andra våta miljöer som utgör Natura2000-områden, och som kan skada kantzonen eller leda till uttransport av grumlande eller giftiga ämnen till Natura2000-området .
 • Föryngringsavverkningar, gallringar eller andra skogsbruksåtgärder som du gör närmare än 30 meter från vattendrag som ansluter till Natura2000-områden. Hur långt uppströms det finns en risk för betydande påverkan får man bedöma från fall till fall.

Observera att ovanstående punkter enbart är riktlinjer och att det kan finnas undantag från dessa. Observera även att riktlinjerna enbart gäller skogsbruksåtgärder som sker utanför Natura2000-områdets gränser. Planerar du att genomföra skogsbruksåtgärder inom Natura2000-området ska du alltid söka Natura2000-tillstånd.

Svar på vanliga frågor om Natura2000 och tillståndskravet

Om du är osäker på om den åtgärd du vill genomföra kan påverka ett Natura 2000-område på ett betydande sätt kan du skicka en förfrågan till länsstyrelsen. Då kan Länsstyrelsen göra en bedömning om det krävs ett Natura 2000-tillstånd enligt 28a§ miljöbalken.

Om det är tydligt att åtgärden kräver ett tillstånd behöver du inte skicka in någon förfrågan till länsstyrelsen. Gå direkt vidare till tillståndsprövningen, läs då vidare under avsnittet ”Hur går en Natura2000-prövning till?”.

Innan du skickar din förfrågan är det viktigt att du först har tagit reda på vilka naturvärden som finns i Natura2000-området och vad som kan påverka värdena negativt.

Utgå från områdets bevarandeplan för att få information om naturvärdena och möjliga hot mot dessa. Du hittar bevarandeplanerna i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Förfrågan om bedömning bör innehålla följande information:

 • Vad förfrågan gäller, till exempel "Förfrågan om bedömning inför avverkning i anslutning till Natura2000-området Norrviken".
 • Namn och adress på sökanden.
 • Fastighetsbeteckning, fastighetsägare och kommun.
 • Eventuellt ärendenummer hos Skogsstyrelsen (gäller till exempel avverkningsanmälningar och skogsbilvägar)
 • Syftet med åtgärden.
 • Redogörelse för de åtgärder du planerar och eventuella försiktighetsåtgärder.
 • Tidpunkt för åtgärden.
 • Karta över området, både översiktskarta och detaljkarta.

Om åtgärden är en skogsbruksåtgärd är det bra om förfrågan dessutom innehåller följande information:

 • Om åtgärden gränsar mot vatten eller myr inom Natura2000 är det extra viktigt att beskriva vilken hänsyn man tänkt lämna längs med dessa miljöer. Beskriv även hänsyn för de vattendrag som rinner in i Natura2000-områden.
 • Om en avverkning gränsar mot skog inom Natura2000 så underlättar det Länsstyrelsens handläggning att informera om vilken typ av skog som ska avverkas (till exempel trädslagsblandning) och vilken typ som ligger i direkt anslutning inom Natura2000-området.
 • En beskrivning av terrängens utformning till exempel hur terrängen lutar och en bedömning av hur hydrologin, vattenförhållandena i området, inklusive markfuktigheten, påverkas av planerad åtgärd.
 • En beskrivning av vilka fuktiga miljöer som finns inom det område där åtgärder planeras och hur man avser att ta hänsyn till dessa, till exempel vid bäcköverfarter och passering av fuktiga stråk. Illustrera gärna med kartor.

Länsstyrelsen tar därefter ställning till om åtgärden eller verksamheten behöver ett tillstånd enligt 7 kap 28a§ miljöbalken. Länsstyrelsen ger besked till den som anmält åtgärden i form av ett meddelande. Gör din förfrågan så utförligt som möjligt, det kommer underlätta vår bedömning både av förfrågan och i den eventuella tillståndsprövning som följer.

Om länsstyrelsen, eller du som verksamhetsutövare, bedömer att det krävs ett Natura2000-tillstånd för en planerad åtgärd - är nästa steg i processen att genomföra en Natura2000-prövning.

Prövningen av ett Natura 2000-tillstånd består av två delar:

 1. Ett inledande samråd, så kallat avgränsningssamråd.
  Du som sökande tar fram ett samrådsunderlag som beskriver verksamheten och dess förmodade miljöpåverkan.

  Samrådsunderlaget ska skickas till länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten samt de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda.

  Först när samrådet är genomfört skickar du en ansökan om tillstånd till länsstyrelsen tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 2. Själva ansökan med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
  Du som sökande sammanställer själv ansökan med MKB och skickar in till länsstyrelsen efter att samrådet är genomfört.

Syftet med avgränsningssamrådet, som sker i form av ett möte, är att du ska samla in information och kunskap om Natura 2000-området, om verksamheten/åtgärden du ska utföra samt om denna kan påverka Natura 2000-området.

Samrådet ska ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Även de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda ska bjudas in.

Materialet, som du har tagit fram i din förfrågan om bedömning, ska användas som bakgrundsinformation. Det ska lämnas till de som deltar i samrådet i god tid så att de får en möjlighet att lämna synpunkter till dig på samrådet. Om du inte har gjort någon förfrågan om bedömning utan gått direkt till tillståndsprövningen behöver du ta fram ett samrådsunderlag med de uppgifter som anges i avsnittet ”Vad ska förfrågan om bedömning innehålla?”.

I samrådet behöver vi tillräckligt mycket uppgifter för att kunna ge råd om vad miljökonsekvensbeskrivningen behöver innehålla. Beroende på vad du ska göra och på storleken av det du planerar kan det behövas fler uppgifter.

Efter samrådet ska sökanden ta fram miljökonsekvensbeskrivningen och sammanställa själva ansökan och skicka in till länsstyrelsen för tillståndsprövning.

 • Vad ansökan gäller, till exempel "Ansökan om tillstånd för avverkning i anslutning till Natura2000-området Norrviken".
 • Namn och adress på sökanden.
 • Fastighetsbeteckning, fastighetsägare och kommun.
 • Eventuellt ärendenummer hos Skogsstyrelsen (gäller avverkningsanmälningar)
 • Sammanfattning av åtgärden som ansökan gäller
 • Karta över området, både översiktskarta och detaljkarta.
 • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), inklusive redogörelse för avgränsningssamrådet.

Syftet med ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är att vara ett beslutsunderlag inför Natura 2000-prövningen.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla de uppgifter som behövs för prövningen av tillståndet. Länsstyrelsen får bara bevilja tillstånd för åtgärder som ensamma eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter varken skadar de skyddade naturtyperna eller försvårar bevarandet av de skyddade arterna.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska belysa och bedöma verksamhetens eller arbetsföretagets påverkan på livsmiljöerna och arterna samt om det ger en betydande skada på livsmiljöerna eller betydande störning på arterna.

Till din hjälp vid bedömningen har du tillgång till områdets bevarandeplan. Den beskriver varför området är skyddat, vilken status livsmiljöerna och arterna i området har och hur hotbilden ser ut, samt vilka bevarandemål som finns. Du kan också behöva ta hjälp av annan litteratur för att kunna bedöma hur den planerade verksamheten kan påverka livsmiljöerna och/eller arterna.

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla:

 1. Projektbeskrivning inklusive tidpunkt för åtgärden.
 2. Områdesbeskrivning, se detaljer nedan.
 3. Beskriv alternativa lokaliseringar. Om alternativ saknas, motivera varför det saknas.
 4. Beskriv alternativa metoder för utförandet.
 5. Beskrivning av miljöeffekterna, se detaljer nedan.
 6. Bifoga gärna kartor och foton från platsen.
 7. Redogörelse för avgränsningssamrådet.

Områdesbeskrivning, punkt 2:

 • Beskriv förhållandena på platsen (hur ser det ut/vilken markanvändning/naturtyp och så vidare).
 • Vilka naturtyper finns utpekade i Natura 2000-området?
 • Vilka arter finns utpekade i området?

Beskrivning av miljöeffekterna, punkt 5:

 • Vilka blir de direkta och indirekta effekterna på Natura 2000-områdets naturtyper och arter av verksamheten/åtgärden?
 • Beskriv kumulativa effekter, dvs finns andra planerade eller pågående verksamheter/åtgärder som kan påverka området.
 • Vilka konsekvenser kommer verksamheten ha på bevarandet av naturtyperna och arterna i området?
 • Beskriv vilka åtgärder som planeras för att minska eller avhjälpa eventuella skadliga verkningar.

Efter att ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kommit in beslutar länsstyrelsen om tillstånd kan ges eller inte i enlighet med 7 kap 28 b §.

Om länsstyrelsen bedömer att de utpekade värdena inte riskerar skada eller störning kan länsstyrelsen meddela tillstånd, eventuellt med villkor.

Om länsstyrelsen bedömer att åtgärderna eller verksamheten medför en betydande störning eller att de utpekade värdena kan skadas får länsstyrelsen inte meddela tillstånd.

Länsstyrelsen kan i vissa fall, som framgår av 7 kap 29 § Miljöbalken, överlämna ärendet till Regeringen för begäran om tillåtlighet att trots den förväntade skadan ge tillstånd.

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Har området enbart Natura 2000-skydd?

Skicka din ansökan via e-post till dalarna@lansstyrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen i Dalarna län, 791 84 Dalarna.

Maxgräns för bifogade filer

Observera, om du behöver skicka e-post till oss som är större än 10 Mb behöver du använda en tjänst som heter Filskick. Skicka e-post till oss och be om inbjudan till tjänsten Filskick, så kommer vi skicka en länk där du kan ladda upp dina filer.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss