Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dispens för vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden har föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden måste du ansöka om dispens.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen. Den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

  • Att gräva och schakta.
  • Att anlägga bergvärme eller jordvärme.
  • Att hantera kemikalier.

Ansök om dispens

Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns.

Så här ansöker du

  1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen)
  2. Klicka på skicka längst ner
  3. Betala in ansökningsavgiften

Är ansökningsavgiften betald? * (obligatorisk)
En ansökningsavgift på 4600 kr ska betalas in för att ansökan ska kunna behandlas. Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen Blekinge, bankgiro 5051-4686. Ange vem som ansöker och fastighetsbeteckning. Avgiftens storlek framgår av 7 kap 1 § förordning (1998:840) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (avgiftsklass 5).
Är ansökningsavgiften betald?


1. Uppgifter om den sökande
1.1 Sökande


1.2 Ombud för sökande (om det är aktuellt)


1.3 Fastighet på vilken verksamheten/åtgärden kommer att genomföras


2. Vattenskyddsområde

Dispensansökan avser * (obligatorisk)
Dispensansökan avser
3. Verksamheten eller åtgärden
Koordinater för verksamheten/åtgärden (I Eniros karttjänst finns funktionen GPS-koordinat som du kan använda. Om du inte har möjlighet att ta fram koordinater, så behöver du inte fylla i den här uppgiften.)

3.1 Typ av verksamhet eller åtgärd
3.1 Typ av verksamhet eller åtgärd
3.1 Typ av verksamhet eller åtgärd
Om du har kryssat i pålning/spontning
Typ av pålar/spont
Typ av pålar/spont

Energianläggning
Energianläggning3.2 Närmare beskrivning av den planerade verksamheten eller åtgärden

4. Platsbeskrivning
4.1 Geologi och geohydrologi


Jordlagerföljd från markytan. Ange jordlagrets tjocklek (m)
Beskriv ytvattenförhållandena på platsen (ex vattendjup, strömningsriktning mm)

Beskrivning av markhistorik samt risk för markföroreningar, beskrivning av kända markföroreningar.


Gör en bedömning och värdering av den risk som planerad verksamhet och åtgärder utgör för vattenkvaliteten i vattentäkten. Vilka konsekvenser kan det ha på vattentäkten.

Beskriv vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att undvika negativ påverkan på yt- eller grundvatten?
7. Bilagor som bifogas ansökan:
Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp.
7. Bilagor som bifogas ansökan:


Skicka också gärna med fotografier över vattenområdet. Det kan göra handläggningstiden kortare.

I det fall det är aktuellt ska även bifogas:
I det fall det är aktuellt ska även bifogas:
Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansökningsavgift

För att en dispensansökan ska kunna prövas av länsstyrelsen behöver ansökningsavgiften vara betald. Avgiften är 4 600 kronor. 

Betala avgiften 4 600 kronor till bankgiro 5051-4686. Ange:

  • projekt 72103
  • vem som ansöker
  • fastighetsbeteckning.

Att ansöka om tillstånd

Länsstyrelsen kan i vissa fall vara den myndighet som beslutar om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna. Detta ses i föreskrifterna för respektive vattenskyddsområde.

Ansök om tillstånd

Karta över vattenskyddsområden

Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt