Miljömål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Länsstyrelsen ska särskilt:

  1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,
  2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen,
  3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och
  4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

Mer information om miljömålsarbetet finns hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS - Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemetlänk till annan webbplats

Blekinges miljömål

Sverige har 16 miljökvalitetsmål och ett övergripande generationsmål som innebär att de stora miljöproblemen ska vara lösta till 2020. Som miljömål för Blekinge gäller generationsmålet, de nationella miljökvalitetsmålen (med undantag för ”Storslagen fjällmiljö”) och etappmålen.

Läs mer om Blekinges miljömålöppnas i nytt fönster

Projekt ‑ Grönadals invallningsföretag

Grunda vikar har en nyckelfunktion i Östersjöns ekosystem och den biologiska mångfalden. God tillgång på ljus, riklig vegetation och tidig uppvärmning på våren gör att de fungerar som reproduktions- och uppväxtområden för många fiskarter. I Blekinge har många grunda kustområden vallats in och torrlagts för att användas som jordbruksmark. Grönadals invallningsföretag, även känt som Dalamaden, är ett sådant exempel. Det grundades 1967 för att förbättra de åtgärder som utfördes redan 1893. En vall anlades tvärs över vikens mynning och vattnet pumpades ut. Kontinuerlig utpumpning av vatten krävs för att hålla viken torrlagd. Området närmast havet utgörs idag av en till största delen väl avgränsad svacka mellan två höjdryggar. Större delen av det området är i dag en sank gräsmark delvis bevuxen med sly. Områdets närhet till havet, dess topografiska avgränsning, det stora djupet under havsytan och förekomsten av ett vattendrag gör att det får hög prioritet bland tänkbara restaureringsobjekt. Skillingebäcken, som innan invallningen mynnade längst in i viken, rinner idag i en kanal längs invallningens västra sida. Bäcken avvattnar ett jordbruksområde och är idag starkt övergödd. Kanaliseringen av bäcken har minskat dess funktion som reproduktions- och uppväxtområde för fisk. Även bäckens förmåga att ta upp näringsämnen och motverka övergödningen har minskat.

Vad vi vill förbättra

Den planerade åtgärden syftar till att återställa några av de ekologiska funktioner som havsviken hade innan den torrlades. Viktigast är reproduktion och uppväxt av vårlekande fisk samt upptag av näringsämnen för att minska övergödningen.

Planerade åtgärder och aktiviteter

Med stöd av länsstyrelsen har markägaren planerat en partiell restaurering av området, vilken även har blivit godkänd av Mark- och miljödomstolen. Planen går i korthet ut på att skapa en våtmark genom att låta området innanför vallen översvämmas över havsytans nivå under vinterhalvåret fram till och med maj. Under sommarhalvåret sänks vattennivån och området kommer att stå i direkt kontakt med havet. Skillingebäcken leds in i våtmarken genom kulvertar. Våtmarken beräknas bli 16,4 ha stor och av detta beräknas 13,9 ha vara vattenyta vid normalvattenstånd. Översvämningen regleras med en munk i anslutning till den befintliga vallen. I normala fall ska utloppet till havet gå genom en svagt sluttande artificiell bäck som konstrueras så att fisk kan ta sig in och ut i viken, även när den är översvämmad och har en högre nivå än havet. Möjligheten att pumpa ut vatten för att torrlägga viken behålls för att möjliggöra skötsel som till exempel slåtter. Under sommaren kan den torrlagda marken användas till bete eller slåtter. Vallar och pumpstationer behöver anläggas för att avvattna intilliggande jordbruksmark och skydda en väg och flera byggnader i våtmarkens närhet.

Planerad uppföljning

Utvandringen av fiskyngel kommer att följas i utloppet till havet. Även invandringen av fisk på våren kan studeras. I havsviken utanför kommer övervakningen av fiskyngel och vegetation att fortsätta, en aktivitet som har pågått sedan 2014.

I samverkan med

Projektet genomförs i samverkan med markägaren, som har fått Mark- och miljödomstolens tillstånd. Det är ännu oklart vem som blir ansvarig för projektet, då finansieringsfrågan inte är löst.

Länkar

Dom. Mål nr M 2714-15, Ansökan om tillstånd att anlägga våtmark på fastigheten Skillinge 14:1, Karlskrona kommunPDF

Ladda ned ovanstående text som pdfPDF

Var finns pengarna?

Vill du veta mer om vilka bidrag och stöd som finns att söka för miljöåtärder? Då är ett tips att titta i rapporten "Var finns pengarna?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" som samlar olika stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen.

Kontakt

Miljömål

E-post till miljomal.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon växel 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30