Miljömål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att vi ska uppnå de svenska miljömålen.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.

Länsstyrelsen ska särskilt:

  1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,
  2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen,
  3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och
  4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

Mer information om miljömålsarbetet finns hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS - Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemetlänk till annan webbplats

Miljömålen i Blekinge

Som miljömål för Blekinge gäller generationsmålet, de nationella miljökvalitetsmålen (med undantag för ”Storslagen fjällmiljö”) och etappmålen. Tillsammans med åtgärdsprogrammet är de vägledande för miljöarbetet i Blekinge och det miljötillstånd som ska uppnås i länet.

  • Generationsmåletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett övergripande mål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås.
  • Miljökvalitetsmålenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska sikta mot – den kvalitet miljön ska ha.
  • Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.

Läs mer om miljömålen i rapporten Miljömål i Blekingeöppnas i nytt fönster.

Blekinges miljömål

Sverige har 16 miljökvalitetsmål och ett övergripande generationsmål som innebär att de stora miljöproblemen ska vara lösta till 2020. Som miljömål för Blekinge gäller generationsmålet, de nationella miljökvalitetsmålen (med undantag för ”Storslagen fjällmiljö”) och etappmålen.

Läs mer om Blekinges miljömålöppnas i nytt fönster

Var finns pengarna?

Vill du veta mer om vilka bidrag och stöd som finns att söka för miljöåtärder? Då är ett tips att titta i rapporten "Var finns pengarna?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" som samlar olika stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen.


Kontakt

Miljömål

E-post till miljomal.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon växel 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30