Jämställdhet

Arbetar du på en kommun eller myndighet, och har i uppgift att jobba med jämställdhet? Då kan du få stöd av oss. Vi arbetar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

  • Kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
  • Skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
  • Stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Regionalt jämställdhetsarbete

Nätverk för jämställdhet

Länsstyrelsens uppdrag genomförs bland annat genom nätverksträffar för kommuner, myndigheter och andra organisationer. Arbetet koncentreras kring jämställdhetsintegrering där invånaren står i fokus.

Nätverket träffas en-två gånger per termin, där varje tillfälle skapar utrymme för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Nätverket ger möjligheter till sektorsövergripande samarbeten och samverkan. Dessutom möjliggörs en bättre helhetsbild över utvecklingen i länet. Samverkan är förutsättning för genomförandet av strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2018.

Jämställt Västra Götaland 2014-2018

Vi och Västra Götalandsregionen har tagit fram en länsövergripande strategi för jämställdhet. Ett jämställdhetsperspektiv måste integreras i all verksamhet för att kunna erbjuda en jämställd service för alla som bor, arbetar och vistas i Västra Götaland.  

Strategin är en plattform för arbetet med jämställdhetsintegrering i länet. Syftet med strategin är att:

  •  Tydliggöra vår uppgift att bedriva, samordna och stödja arbetet med jämställdhetsintegrering på regional nivå.
  • Anpassa och  konkretisera nationella jämställdhetspolitiska mål i förhållande till  regionala förutsättningar
  • Fördjupa samverkan mellan centrala aktörer på jämställdhetsområdet, samt  tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen
  • Förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken på regional nivå.
fokusområden för jämställdhet

Strategin bygger på de jämställdhetspolitiska målen. Utifrån dessa mål har tre strategiska fokusområden valts ut:

  • Makt, inflytande och ekonomisk
  • Hälsa och makt 
  • Mäns våld mot kvinnor och makt  

Strategin sträcker sig över perioden 2014-2018 och utvärderas löpande. Under 2018 färdigställs slututvärderingen av strategin.

Jämställt Västra Götaland - Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering 2014-2018öppnas i nytt fönster

Kontakt