Goda exempel på insatser med grön infrastruktur

Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Här presenteras goda exempel att inspireras av.

Så kan landskapets aktörer bidra till grön infrastruktur

Vad kan jag som lantbrukare göra?

Jordbruksverket har samlat inspiration och tips för hur man generellt ökar mångfalden på slätten samt hur man genom bete av skog, bryn, åkerholmar, dikes- och vägrenar kan skapa hållbara landskap för många växter och djur.

Läs om hur du kan förbättra mångfalden på slätten (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Läs mer om bete av skogar, bryn, åkerholmar, dikes- och vägrenar (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna har tagit fram tips för hur du med enkla åtgärder på din mark kan få både en bättre skörd och ge livsutrymme för ovanliga arter.

Läs receptsamlingen för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet Länk till annan webbplats.


Vad kan jag som skogsbrukare göra?

Illustration av skog


Länsstyrelsen har tagit fram en Storymap med information om grön infrastruktur i skogslandskapet. Här finns kartor med värdetrakter/värdekärnor och tips på hur skogen kan brukas för att stärka den gröna infrastrukturen.

Skogens gröna infrastruktur Länk till annan webbplats.


Inom värdetrakt för grön infrastruktur

Inom värdetrakter för vissa naturtyper kan man med fördel prioritera insatser för att stärka just den naturtypen. Ofta erhålls en större effekt av insatsen om man kan jobba med att stärka de värden som finns sedan tidigare. Var värdetrakterna ligger kan du se i karttjänsten webb-GIS:

WebbGIS för Grön infrastruktur Länk till annan webbplats.

Stöd till naturvård

Ska du starta ett lokalt projekt inom naturvård eller vattenvård? Då kan du söka stöd för det.

Stöd till naturvård (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Exempel på lyckade projekt

Exempel från Valle

I projekt BioGov arbetar vi för att nå miljömålet ett rikt växt- och djurliv. Vi utbyter erfarenheter med sju andra länder om hur vi kan stärka grön infrastruktur.

Läs mer om Interregprojektet BioGov

Small insects on large trees - cooperation strengthens our green infrastructure.

Human roads, steppe dry meadow and green intrastructure. Experiences from BioGov in Valle, Sweden 2018-2020.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss