Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen stödjer kommunerna när de tar fram riktlinjer för bostadsförsörjning och i deras arbete att minska vräkning och hemlöshet. Vi analyserar hur bostadsmarknaden ser ut i länet. Vi rapporterar vilka värden kommunala bostadsbolag för över till kommunerna.

Länsstyrelsen ska

 • stötta kommunerna i arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning
 • ta fram en regional bostadmarknadsanalys varje år
 • rapportera hur stora värden som kommunala bostadsbolag överför till sina ägare
 • stötta kommunerna att minska hemlöshet och vräkningar.

Bostadsmarknadsläget i länet

Utifrån 2023 år bostadsmarknadsanalys kan läget i Västra Götalands län sammanfattas enligt följande:

 • Bostadsmarknaden i länet präglas av en ojämlikhet och konsekvenserna är bland annat boendesegration, trångboddhet, svårigheter för våldsutsatta att hitta ett stadigvarande boende och hemlöshet. Det behövs ett långsiktigt samarbete mellan olika aktörer på mellankommunal, delregional och regional nivå, för att nå en långsiktig bostadsförsörjning där alla hushåll kan tillgodose sina bostadsbehov.
 • Folkmängden i länet ökade med cirka 13 800 personer under 2022. Det är den högsta folkmängdsökningen på tre år. Folkmängden i länet bedöms av Statistikmyndigheten SCB att årligen öka med cirka 8 400 personer fram till 2040.
 • Nästan två tredjedelar av länets kommuner (32 stycken) uppger att det råder underskott på bostäder i kommunen som helhet. Resterande 16 kommuner (av de totalt 48 som svarat på Boverkets bostadsmarknadsenkät i år) uppger att det råder balans på bostadsmarknaden i kommunen som helhet.
 • Kommunerna uppger i olika grad att det råder underskott på bostäder för olika grupper: ungdomar, studenter och självbosatta nyanlända samt särskilt boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning.
 • Bostadsbyggandet i länet har legat på relativt sett höga nivåer de senaste fem åren. Under 2022 färdigställdes nästan 11 200 bostäder, vilket är det största antalet sedan 1975.
 • Under 2022 påbörjades cirka 9 800 bostäder, vilket är en minskning jämfört med 2021 och en indikation på ett minskat bostadsbyggande till följd av hög inflation, stigande räntor och höga materialkostnader.
 • Kommunerna har något lägre förväntningar på bostadsbyggandet som en följd av den ekonomiska utvecklingen, men de bedömer i viss mån att det kan ske en återhämtning under 2024. Osäkerhet om prisutvecklingen på bostadsmarknaden kan innebära risk för att förväntningarna inte infrias.
 • I årets bostadsmarknadsanalys redovisas också Länsstyrelsens arbete dels med regleringsbrevsuppdrag kring att stötta kommunerna i deras vräkningsförebyggande arbete, dels med uppdrag kopplade till den nationella hemlöshetsstrategin.

Ny broschyr om det offentligas ansvar ur olika perspektiv

I mars 2024 kom en uppdaterad version av broschyren "Att motverka hemlöshet, vad kan en kommun göra?"

Det är en länsstyrelsegemensam broschyr som sammanfattar hemlöshet och det offentligas ansvar ur olika perspektiv. Den innehåller en lista med länkar över kommunala verktyg som kan användas i det vräknings- och hemlöshetsförebyggande arbetet. Broschyren är en uppdatering av foldern Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden från 2015.

Till foldern Att motverka hemlöshet - Vad kan en kommun göra? Länk till annan webbplats.

Bostadsförsörjning i Västra Götalands län

Vi har tagit fram en kartberättelse, så kallad storymap, kring bostadsförsörjningsarbetet i Västra Götalands län. Innehållet utgår från den årliga bostadsmarknadsanalysen, men det finns också en del fördjupat material. Vi har gjort en fördjupning och tagit fram en historisk analys av kommunernas bedömning av faktorer som begränsar bostadsbyggandet. Detta, och mycket mer, hittar du i kartberättelsen.

Både detta material och bostadsmarknadsanalysen vänder sig till intresserade som vill följa utvecklingen på bostadsmarknaden och ta del av information om vårt och kommunernas arbete med bostadsförsörjning.

Vi hoppas att kommuner, organisationer, företag och andra aktörer kan ha nytta av materialet i sitt strategiska arbete.

Storymap – Bostadsförsörjning i Västra Götalands län Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Länsstyrelsens ska bland annat

 • lämna råd och information till kommunerna för deras bostadsförsörjning
 • yttra sig över deras riktlinjer
 • peka ut behov av samordning mellan kommuner.

Bostadsmarknadsanalys

Länsstyrelsen tar varje år fram en bostadsmarknadsanalys om situationen i länet. Vi lämnar analysen till Boverket.

Regionala bostadsmarknadsanalyser, Boverket Länk till annan webbplats.

Hur stora värden för kommunala bostadsbolag över?

Länsstyrelsen sammanställer varje år uppgifter från alla kommunala bostadsbolag över hur mycket pengar de för över till kommunen. Rapporten lämnar vi till Boverket.

Värdeöverföring från allmännyttiga bostadsföretag, Boverket Länk till annan webbplats.

Uppdrag att motverka vräkning

Länsstyrelserna ska stötta kommunerna att motverka vräkningar.

Metodstöd för förebyggande arbete

Länsstyrelserna har tagit fram ett utbildningsmaterial för att förebygga vräkning.

Det är sex korta filmavsnitt med före detta jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi, Göteborgs stad, Kronofogdemyndigheten, Rädda barnen och Fastighetsbolaget Bostaden i Umeå.

Vi har också tagit fram en broschyr i samarbete med Kronofogdemyndigheten.

Broschyren "Hemma! Ett metodstöd för vräkningsförebyggande arbete", Länsstyrelsen Norrbotten Länk till annan webbplats.

Uppdrag att motverka hemlöshet

Länsstyrelserna ska stödja kommunernas arbete med att förebygga hemlöshet. Vi ska ge kommunerna stöd genom

 • kunskaps- och metodutveckling
 • att erbjuda erfarenhetsutbyte
 • att lyfta goda exempel
 • stötta samverkan på lokal och regional nivå.

Broschyren "Att motverka hemlöshet - vad kan en kommun göra? ", Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats.

Regeringens nationella hemlöshetsstrategi för 2022–2026 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss