Överklaga kommunens beslut

Vill du överklaga ett kommunalt beslut enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken? Du har tre veckor på dig att lämna in ett överklagande. Tiden räknas från den dag då du blev delgiven beslutet.

Vissa av kommunens beslut enligt plan- och bygglagen får överklagas till Länsstyrelsen av den som beslutet angår. Ett beslut om till exempel bygglov och marklov kan överklagas av såväl grannar som andra vars rätt berörs av ärendet.

Många av kommunens beslut enligt miljöbalken får överklagas till Länsstyrelsen. Dessa beslut kan handla om till exempel avfallshantering, avgifter, avlopp, boendemiljö, buller, förorenade områden och nekade strandskyddsdispenser. Om beslutet påverkar dig kan du ha rätt att överklaga det.

Lämna ditt överklagande till kommunen

I kommunens beslut ska det framgå hur du överklagar. Du ska lämna ditt överklagande till kommunen. Vänd dig till kommunen om du behöver närmare information om hur överklagandet går till.

Så här går prövningen till

  1. Först bedömer kommunen om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till Länsstyrelsen.
  2. Länsstyrelsens jurister handlägger ärendet. I vissa ärenden deltar även handläggare med specialistkompetens inom det område som ärendet gäller.
  3. Länsstyrelsen tar ett beslut och skickar beslutet till berörda parter och kommunen.
  4. Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga det vidare. Hur du överklagar framgår av Länsstyrelsens beslut.

Våra handläggningstider för överklagade beslut

Vi tar ärenden i turordning. Beroende på det enskilda ärendets art och karaktär kan det bli så att vi måste prioritera det. När ditt ärende är på tur kommer vi att utse en handläggare. Fram till dess finns ditt ärende i vår beredningsgrupp. Beredningsgruppen granskar alla inkomna ärenden och handlingar och bereder ärendet fram till beslut.

Bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked

För överklagade kommunala beslut om lov där bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked ingår har vi följande mål från regeringen:

  • 75 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 105 dagar
  • 90 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 150 dagar

Bygglov bostäder

För överklagande bygglov för bostäder har vi följande mål från regeringen:

  • 75 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 80 dagar
  • 90 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 120 dagar

Observera att det inte gäller för fritidshus.

Tillsynsbeslut och byggsanktionsavgifter

För överklagade kommunala tillsynsbeslut, avgifter samt byggsanktionsavgifter har vi följande interna mål:

  • Ärenden ska vara avgjorda inom 6 månader.

Vi har för närvarande hög arbetsbelastning vilket innebär att våra handläggningstider i de flesta fall är längre än tiderna ovan. Vi arbetar för att kunna klara målen i så stor utsträckning som möjligt.

Tack för din förståelse!

Miljöbalken

Vårt interna mål är att avgöra ärendena inom 6 månader räknat från när de kommer in till oss.

Vår handläggningstid är just nu cirka 11 månader.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss